Wyszukaj

Jak szukać?»

20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin zmiany formy opodatkowania na 2017 r. przez podatników PIT prowadzących działalność gospodarczą20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z kwartalnego ryczałtu ewidencjonowanego20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z ustalania przychodu z wpłat na poczet dostaw towarów i usług20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin złożenia PIT-6 na 2017 r.20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru na 2017 r. podatku liniowego przez podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej23 stycznia 2017 r. (poniedziałek) mija ostateczny termin zawiadomienia o zaprowadzeniu podatkowej księgiLimit przychodów za 2016 r. uprawniający do ryczałtu ewidencjonowanego w 2017 r. wynosi 1.074.400 zł (czytaj)
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Księgi rachunkowe  »   Sprawozdanie finansowe spółki spełniającej warunki dla jednostek mikro
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Sprawozdanie finansowe spółki spełniającej warunki dla jednostek mikro

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (429) z dnia 1.11.2016

Czy spółka z o.o. spełniająca wymogi dla jednostki mikro może sporządzić sprawozdanie finansowe według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości? Sprawozdanie spółki nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta. Czy zobowiązana jest ona do sporządzania wszystkich jego elementów, tzn. razem z rachunkiem przepływów pieniężnych i zestawieniem zmian w kapitale (funduszu) własnym?

Spółka z o.o., spełniająca wymogi dla jednostki mikro, może sporządzić sprawozdanie finansowe według zakresu informacyjnego określonego w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości. Ustawa ta nie nakazuje bowiem sporządzania uproszczonych sprawozdań finansowych (załącznik nr 4), lecz wyłącznie stwarza taką możliwość.

Spółka z o.o. może być jednostką mikro, jeżeli - w myśl art. 3 ust. 1a ustawy o rachunkowości - w roku obrotowym, za który sporządza sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy (a w przypadku jednostki rozpoczynającej działalność - w roku obrotowym, w którym rozpoczęła działalność) nie przekroczyła co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:

  • 1.500.000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
     
  • 3.000.000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,
     
  • 10 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty.

Warunkiem koniecznym, aby spółka przyjęła status jednostki mikro, niezależnie od powyższego, jest podjęcie decyzji przez jej organ zatwierdzający w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego z zastosowaniem uproszczeń przewidzianych ustawą o rachunkowości dla jednostek mikro. Stosowanie przedmiotowych uproszczeń jest oczywiście opcją, a nie obowiązkiem. Jeśli organ zatwierdzający nie podejmie stosownej decyzji, to jednostka mikro (pomimo spełnienia pozostałych warunków określonych w ww. art. 3 ust. 1a i 1b ustawy o rachunkowości) sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem nr 1 do ww. ustawy, czyli w pełnym zakresie. Oznacza to, że to organy zatwierdzające jednostek mikro decydują o tym, czy ich roczne sprawozdania finansowe będą sporządzane według załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości, czy też według załącznika nr 1.

Co ważne, jednostka mikro nie ma obowiązku sporządzania takich elementów sprawozdania finansowego jak zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym czy rachunek przepływów pieniężnych i to nawet w przypadku, gdy jej sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta. Pod warunkiem jednak, że organ zatwierdzający podjął decyzję w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego z zastosowaniem art. 48a ust. 3 oraz art. 48b ust. 4 ustawy o rachunkowości.

Z treści pytania nie wynika, czy organ zatwierdzający podjął decyzję w sprawie sporządzenia sprawozdania finansowego z zastosowaniem uproszczeń dla jednostek mikro. Jeżeli takiej decyzji nie podjął, to spółka z o.o., której sprawozdanie finansowe nie podlega obowiązkowemu badaniu, nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych na podstawie art. 45 ustawy o rachunkowości. W świetle bowiem art. 45 ust. 2 i ust. 3 ustawy o rachunkowości, sprawozdanie finansowe jednostki składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej, a w przypadku jednostek, których sprawozdanie finansowe podlega corocznemu badaniu przez biegłego rewidenta - obejmuje ponadto zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Księgi rachunkowe - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60