Wyszukaj

Jak szukać?»

20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin zmiany formy opodatkowania na 2017 r. przez podatników PIT prowadzących działalność gospodarczą20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z kwartalnego ryczałtu ewidencjonowanego20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z ustalania przychodu z wpłat na poczet dostaw towarów i usług20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin złożenia PIT-6 na 2017 r.20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru na 2017 r. podatku liniowego przez podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej23 stycznia 2017 r. (poniedziałek) mija ostateczny termin zawiadomienia o zaprowadzeniu podatkowej księgiLimit przychodów za 2016 r. uprawniający do ryczałtu ewidencjonowanego w 2017 r. wynosi 1.074.400 zł (czytaj)
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Czas pracy i urlopy  »   Nowe prawo 2012 Czas pracy kierowcy po zmianach
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Nowe prawo 2012
Czas pracy kierowcy po zmianach

Gazeta Podatkowa nr 4 (836) z dnia 12.01.2012
Agata Barczewska

Od nowego roku firmy transportowe ustalają czas pracy zatrudnianych przez siebie kierowców w oparciu o nowe regulacje. Wprowadziły one istotne zmiany w tak ważnych z punktu widzenia czasu pracy sprawach jak pora nocna, układanie harmonogramów czy prowadzenie ewidencji czasu pracy. Nowe zasady mają uelastycznić organizację pracy kierowcy i dostosować krajowe przepisy do wymogów unijnych w tym zakresie.


Czterogodzinna pora nocna kierowcy

Czas pracy kierowcy po zmianach

Do końca 2011 r. kierowców zatrudnionych w ramach stosunku pracy obowiązywały ogólne regulacje kodeksowe w zakresie pory nocnej. Obejmowała więc ona 8 godzin z przedziału czasowego od 2100 do 700 lub cały ten czas, jeżeli pracodawca nie dokonał wyznaczenia wspomnianych 8 "nocnych" godzin. Taki sposób ustalania pory nocnej dla kierowcy nie odpowiadał jednak prawu unijnemu, które wprowadza porę nocną dla kierowców dwukrotnie krótszą niż w przypadku prawa polskiego. W związku z powyższym od 1 stycznia br. ustawa o czasie pracy kierowców, znowelizowana przez ustawę o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, przewiduje tylko 4-godzinną porę nocną wyznaczaną przez pracodawcę pomiędzy północą a godziną 700.

Nowe przepisy dotyczące pory nocnej kierowców nie uregulowały kwestii procedury wyboru przez pracodawcę godzin tej pory. Zachodziły wątpliwości, czy należy w takim przypadku stosować odpowiednie przepisy Kodeksu pracy, tj. art. 104 i 1041 lub art. 29 § 3 K.p., nakazujące określać porę nocną w przepisach zakładowych (regulamin pracy, układ zbiorowy) lub w informacji dodatkowej, jeżeli pracodawca nie jest objęty tymi aktami zakładowymi. W odpowiedzi na zapytanie naszego Wydawnictwa Ministerstwo Infrastruktury stwierdziło, że pora nocna powinna zostać ustalona w regulaminie pracy, jeżeli pracodawca ma obowiązek go tworzyć. Jeżeli natomiast posiada układ zbiorowy pracy bądź nie jest zobowiązany do wydania regulaminu, wówczas wyznaczenie pory nocnej dla kierowcy może odbyć się w inny sposób.

Należy przyjąć, że pracodawca powinien opierać się przy tym na przepisach kodeksowych (art. 29 § 3 K.p. lub art. 104 § 1 i 2 K.p.), co nie wyklucza wydania dodatkowo wewnętrznego zarządzenia odnośnie wprowadzenia pory nocnej.


Nowe oświadczenie o innej pracy

Dodatkowym dokumentem, który pracodawca musi posiadać w związku z zatrudnianiem kierowcy, jest oświadczenie o jego zatrudnieniu w innej firmie lub o niepozostawaniu w takim zatrudnieniu. Do końca 2011 r. wspomniane oświadczenie dotyczyło tylko dodatkowej pracy świadczonej w ramach stosunku pracy i obejmowało wskazanie wymiaru etatu w jakim zatrudniony był kierowca. Taka treść oświadczenia nie dawała jednak odpowiedzi na pytanie, czy pracownik nie przekroczył 60-godzinnej normy tygodniowej czasu pracy kierowcy (liczonej łącznie ze wszystkich miejsc zatrudnienia). Ponadto pracodawca nie mógł na jego podstawie ustalić, czy kierowca nie "dorabia sobie" na podstawie umów cywilnoprawnych lub w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Obowiązek składania oświadczenia nie dotyczył też kierowców wykonujących przewozy regularne na trasach do 50 km.

Te braki w dotychczasowych oświadczeniach zostały uzupełnione w wyniku wprowadzenia od 1 stycznia 2012 r. wymogu odbierania oświadczenia od kierowcy, bez względu na to, czy jego dodatkowe zatrudnienie zostało nawiązane na podstawie umowy o pracę, cywilnoprawnej czy w ramach własnej działalności. Nowym elementem oświadczenia jest wskazanie przeciętnej liczby godzin przepracowanych w innej firmie na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Odebranie od kierowców oświadczenia w znowelizowanym brzmieniu może nastąpić poprzez przyjęcie od niego uzupełniającego oświadczenia w zakresie przeciętnej liczby godzin przepracowanych w innej firmie na podstawie cywilnoprawnej i dołączenia go do poprzedniego oświadczenia. Pracodawca może też sporządzić nowe oświadczenie, zawierające wszystkie aktualnie wymagane dane.


Indywidualna ewidencja nieobecności

Ewidencja czasu pracy kierowcy może być prowadzona aż w pięciu formach, określonych w art. 25 ust. 1 ustawy o czasie pracy kierowców. Na ogół stosowana jest ewidencja oparta na wykresówkach, danych z karty kierowcy i urządzenia cyfrowego. Nie zawsze zawiera ona wszystkie dane wynikające z pełnej ewidencji, prowadzonej w klasyczny sposób. Aby taką kompletną informację zawierały wszystkie rodzaje ewidencji, od 1 stycznia br. pracodawcy zostali zobowiązani do prowadzenia indywidualnych kart ewidencji nieobecności kierowców w pracy (z podziałem na ich rodzaj i wymiar) w odniesieniu do wszystkich postaci ewidencji.


Od 1 stycznia 2012 r. system zadaniowy może być stosowany do kierowców wykonujących przewozy na potrzeby własne.


Zmiany od nowego roku objęły też układanie harmonogramów dla kierowców. Od 1 stycznia 2012 r. pracodawcy zwolnieni są z obowiązku tworzenia harmonogramów dla kierowcy wykonującego przewozy okazjonalne. Jeżeli jednak ten sam kierowca wykonuje zarówno takie przewozy, jak i przewozy regularne osób na trasach do 50 km (gdzie harmonogramy ustala się na okres 1 miesiąca) oraz powyżej 50 km (harmonogram na okres 2 tygodni), wówczas należy stosować harmonogram jednomiesięczny (art. 31e ust. 4 ustawy o czasie pracy kierowców). Natomiast w przypadku wykonywania w ramach tego samego zatrudnienia przewozów okazjonalnych i regularnych powyżej 50 km harmonogram powinien być ustalany na okres 2 tygodni.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. nr 92, poz. 879 ze zm.)

Ustawa z dnia 16.09.2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 244, poz. 1454)

Czas pracy i urlopy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60