Wyszukaj

Jak szukać?»

20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin zmiany formy opodatkowania na 2017 r. przez podatników PIT prowadzących działalność gospodarczą20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z kwartalnego ryczałtu ewidencjonowanego20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z ustalania przychodu z wpłat na poczet dostaw towarów i usług20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin złożenia PIT-6 na 2017 r.20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru na 2017 r. podatku liniowego przez podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej23 stycznia 2017 r. (poniedziałek) mija ostateczny termin zawiadomienia o zaprowadzeniu podatkowej księgiLimit przychodów za 2016 r. uprawniający do ryczałtu ewidencjonowanego w 2017 r. wynosi 1.074.400 zł (czytaj)
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Umowy i płace  »   Wypłata 10. następnego miesiąca a wynagrodzenie urlopowe
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Wypłata 10. następnego miesiąca a wynagrodzenie urlopowe

Gazeta Podatkowa nr 76 (1326) z dnia 22.09.2016
Ewa Madejek

Przepisy z zakresu prawa pracy przewidują, że wypłaty wynagrodzenia dokonuje się nie później niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego. Z uwagi na określenie tego terminu w przepisach zakładowych, pracownicy mogą mieć ustalane wynagrodzenie urlopowe z różnych miesięcy. Inna będzie podstawa urlopowa przy wypłacie wynagrodzenia za pracę w danym miesiącu, a inna 10. następnego miesiąca.

Termin wypłaty wynagrodzenia

Wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie. Jeżeli wynagrodzenie za pracę płatne jest raz w miesiącu, wypłaca się je z dołu niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego (art. 85 K.p.). Przy czym w przypadku gdy dzień wypłaty wynagrodzenia za pracę jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym.

Powyższe zasady nie dotyczą wypłaty składników wynagrodzenia przysługujących za okresy dłuższe niż jeden miesiąc. Tego rodzaju składniki wypłaca się z dołu, w terminach określonych w przepisach prawa pracy.

Ustalanie wynagrodzenia urlopowego

Pracownikowi za czas urlopu przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Zmienne składniki mogą być obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu lub z 12 w przypadku znacznego wahania ich wysokości. Szczegółowe zasady ustalania wynagrodzenia urlopowego regulują przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego... (Dz. U. z 1997 r. nr 2, poz. 14 ze zm.).

Zgodnie z § 7 tego rozporządzenia składniki wynagrodzenia określone w stałej miesięcznej stawce uwzględnia się w wynagrodzeniu urlopowym w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu wykorzystywania urlopu.

Natomiast stosownie do § 8 powołanego rozporządzenia, składniki przysługujące za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc, z wyjątkiem stałych miesięcznych, uwzględnia się przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. W przypadkach znacznego wahania wysokości zmiennych miesięcznych składników wynagrodzenia mogą być one uwzględnione w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie nieprzekraczającym 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. Tak ustalone wynagrodzenie stanowi podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego. Oznacza to, że do tej podstawy przyjmuje się składniki zmienne miesięczne wypłacone w określonym czasie, bez względu na to, za jaki miesiąc przysługiwały. Do składników zmiennych miesięcznych zalicza się np. wynagrodzenie godzinowe, prowizyjne, zmienną premię miesięczną.

Z kolei składników wynagrodzenia wypłacanych za okresy dłuższe niż jeden miesiąc nie przyjmuje się do podstawy wymiaru wynagrodzenia urlopowego. Wypłaca się je w przyjętych terminach ich wypłaty, przy czym okres urlopu jest traktowany na równi z okresem wykonywania pracy (§ 12 ust. 1 wymienionego rozporządzenia).

Obliczanie wynagrodzenia urlopowego

Wynagrodzenie urlopowe oblicza się:

  • dzieląc podstawę wymiaru przez liczbę godzin, w czasie których pracownik wykonywał pracę w okresie, z którego została ustalona ta podstawa, a następnie
     
  • mnożąc tak ustalone wynagrodzenie za jedną godzinę pracy przez liczbę godzin, jakie pracownik przepracowałby w czasie urlopu w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, gdyby w tym czasie nie korzystał z urlopu (§ 9 rozporządzenia).

Przykład 1

Pracownik otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2.500 zł oraz zmienną premię miesięczną wynosząca od 10 do 20% wynagrodzenia zasadniczego. Od 1 do 14 września 2016 r. przebywał na urlopie wypoczynkowym. Wynagrodzenia są w zakładzie wypłacane za dany miesiąc 10. dnia następnego miesiąca.

Do podstawy wymiaru ze składników zmiennych należy przyjąć premię wypłaconą w:

- sierpniu 2016 r. (należną za lipiec br.) w kwocie 250 zł przy 168 godzinach przepracowanych w lipcu br.,
- lipcu br. (należną za czerwiec br.) w kwocie 375 zł przy 176 godzinach przepracowanych w czerwcu br.,
- czerwcu br. (należną za maj br.) w kwocie 300 zł przy 160 godzinach przepracowanych w maju br.

Pracownikowi za każdą godzinę urlopu wykorzystywanego we wrześniu br. przysługuje wynagrodzenie ze składników zmiennych w wysokości 1,84 zł za godzinę, zgodnie z wyliczeniem:

(250 zł + 375 zł + 300 zł) : (168 godz. + 176 godz. + 160 godz.) = 1,84 zł.


Przykład 2

Przyjmujemy założenia z przykładu 1, z tą różnicą, że wynagrodzenia w zakładzie są wypłacane w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca.

Do podstawy wymiaru ze składników zmiennych należy przyjąć premię wypłaconą w:

- sierpniu 2016 r. w kwocie 250 zł przy 176 godzinach przepracowanych w sierpniu br.,
- lipcu br. w kwocie 375 zł przy 168 godzinach przepracowanych w lipcu br.,
- czerwcu br. w kwocie 300 zł przy 176 godzinach przepracowanych w czerwcu br.

Pracownikowi za każdą godzinę urlopu wykorzystywanego we wrześniu br. przysługuje wynagrodzenie ze składników zmiennych w wysokości 1,78 zł za godzinę, zgodnie z wyliczeniem:

(250 zł + 375 zł + 300 zł) : (176 godz. + 168 godz. + 176 godz.) = 1,78 zł.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.)

Umowy i płace - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60