Wyszukaj

Jak szukać?»

20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin zmiany formy opodatkowania na 2017 r. przez podatników PIT prowadzących działalność gospodarczą20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z kwartalnego ryczałtu ewidencjonowanego20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z ustalania przychodu z wpłat na poczet dostaw towarów i usług20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin złożenia PIT-6 na 2017 r.20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru na 2017 r. podatku liniowego przez podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej23 stycznia 2017 r. (poniedziałek) mija ostateczny termin zawiadomienia o zaprowadzeniu podatkowej księgiLimit przychodów za 2016 r. uprawniający do ryczałtu ewidencjonowanego w 2017 r. wynosi 1.074.400 zł (czytaj)
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Umowy i płace  »   Świadczenia za okresy miesięczne i dłuższe w wynagrodzeniu urlopowym
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Świadczenia za okresy miesięczne i dłuższe w wynagrodzeniu urlopowym

Gazeta Podatkowa nr 75 (1325) z dnia 19.09.2016
Ewa Madejek

Wynagrodzenie pracownika może się składać z różnych składników, w tym ze stałych miesięcznych, zmiennych miesięcznych oraz za okresy dłuższe niż jeden miesiąc. Ustawodawca określił odmienną metodykę wliczania poszczególnych rodzajów składników do wynagrodzenia za urlop. Ponadto niektóre z nich wyłączył z podstawy wynagrodzenia urlopowego.

Zasady ustalania wynagrodzenia za urlop

W myśl art. 172 K.p., za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Przy czym zmienne składniki wynagrodzenia mogą być obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu lub z 12 w przypadku znacznego wahania ich wysokości.

Szczegółowe zasady kwalifikowania poszczególnych rodzajów składników do wynagrodzenia urlopowego określa rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu (...). Z § 6 tego aktu prawnego wynika, które należności ze stosunku pracy podlegają wyłączeniu z tego wynagrodzenia. Należą do nich:

 • jednorazowe lub nieperiodyczne wypłaty za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie,
   
 • wynagrodzenie za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju,
   
 • nagrody jubileuszowe,
   
 • wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego, a także za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
   
 • ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy,
   
 • dodatkowe wynagrodzenie radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądowego,
   
 • wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
   
 • kwoty wyrównania do wynagrodzenia za pracę do wysokości minimalnego wynagrodzenia,
   
 • nagrody z zakładowego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie roczne, należności przysługujące z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej,
   
 • odprawy emerytalne lub rentowe albo inne odprawy pieniężne,
   
 • wynagrodzenia i odszkodowania przysługujące w razie rozwiązania stosunku pracy.

Jednym ze świadczeń nieuwzględnianych w wynagrodzeniu urlopowym jest dodatkowe wynagrodzenie roczne. Przepisy powołanego rozporządzenia nie definiują tego pojęcia. Biorąc jednak pod uwagę przepisy z zakresu prawa pracy, należy uznać, że chodzi w nim wyłącznie o dodatkowe wynagrodzenie roczne przysługujące pracownikom sfery budżetowej. Tylko bowiem w przepisach dotyczących tej grupy zatrudnionych, np. w ustawie o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1144 ze zm.), jest mowa o tym wynagrodzeniu.

Przyjmowanie różnych składników do podstawy

W celu ustalenia wynagrodzenia urlopowego brane są pod uwagę 3 grupy składników. Składniki określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia się w wynagrodzeniu urlopowym w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu wykorzystywania urlopu.

Składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc, tzw. zmienne miesięczne, przyjmuje się w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. W przypadkach znacznego wahania ich wysokości, mogą być one uwzględnione w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie nieprzekraczającym 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu.

Natomiast składniki wypłacane za okresy dłuższe niż jeden miesiąc wypłaca się w przyjętych terminach wypłaty tych składników, przy czym okres urlopu jest traktowany na równi z okresem wykonywania pracy (np. premia kwartalna, półroczna czy roczna). Zatem składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż miesiąc nie wchodzą do podstawy wynagrodzenia urlopowego. Ponadto okres urlopu wypoczynkowego w zakresie prawa do deputatu traktuje się na równi z okresem wykonywania pracy (§ 12 powołanego wcześniej rozporządzenia).

Wynagrodzenie za urlop oblicza się:

 • dzieląc podstawę wymiaru przez liczbę godzin, w czasie których pracownik wykonywał pracę w okresie, z którego została ustalona ta podstawa, a następnie
   
 • mnożąc tak ustalone wynagrodzenie za jedną godzinę pracy przez liczbę godzin, jakie pracownik przepracowałby w czasie urlopu w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, gdyby w tym czasie nie korzystał z urlopu.

Przykład

Na wynagrodzenie pełnoetatowego pracownika składa się stawka zasadnicza w stałej miesięcznej wysokości - 2.800 zł, premia kwartalna oraz wynagrodzenie roczne. Ponadto pracownik otrzymuje wynagrodzenie i dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych. We wrześniu 2016 r. korzystał z 80 godzin urlopu wypoczynkowego. W okresie przyjmowanym do podstawy wymiaru wynagrodzenia urlopowego pracownik ten uzyskał wynagrodzenie wraz z dodatkiem za nadgodziny: w czerwcu br. - 238,65 zł i w lipcu br. - 250,05 zł. W sierpniu br. nie pracował w nadgodzinach. Łącznie w okresie, z którego ustalana jest podstawa wymiaru wynagrodzenia urlopowego pracownik przepracował 540 godzin (520 godz. nominalnego czasu pracy + 20 godz. nadliczbowych). Do podstawy wynagrodzenia urlopowego nie wchodzi premia kwartalna, ani wynagrodzenie roczne. Okres urlopu wypoczynkowego przy ustalaniu tych świadczeń jest traktowany na równi z okresem wykonywania pracy.

Wynagrodzenie za urlop ze zmiennych składników wyniosło 96,80 zł, zgodnie z wyliczeniem:

(238,65 zł + 250,05 zł + 0 zł) : 540 godz. = 0,91 zł,

0,91 zł × 80 godz. = 72,80 zł.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8.01.1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. nr 2, poz. 14 ze zm.)

Umowy i płace - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60