Wyszukaj

Jak szukać?»

20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin zmiany formy opodatkowania na 2017 r. przez podatników PIT prowadzących działalność gospodarczą20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z kwartalnego ryczałtu ewidencjonowanego20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z ustalania przychodu z wpłat na poczet dostaw towarów i usług20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin złożenia PIT-6 na 2017 r.20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru na 2017 r. podatku liniowego przez podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej23 stycznia 2017 r. (poniedziałek) mija ostateczny termin zawiadomienia o zaprowadzeniu podatkowej księgiLimit przychodów za 2016 r. uprawniający do ryczałtu ewidencjonowanego w 2017 r. wynosi 1.074.400 zł (czytaj)
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Czas pracy i urlopy  »   Zmiana daty rozpoczęcia okresu rozliczeniowego
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Zmiana daty rozpoczęcia okresu rozliczeniowego

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (404) z dnia 10.01.2016

Zgodnie z regulaminem pracy od 1 grudnia 2010 r. w zakładzie obowiązuje trzymiesięczny okres rozliczeniowy. Jak dokonać zmiany prowadzącej do rozpoczynania okresu jednocześnie z kwartałem kalendarzowym?

Zmiany należy dokonać postanowieniem regulaminowym. Niezależnie od momentu, w którym nastąpi, będzie wymagała bądź skrócenia trwającego okresu, bądź wprowadzenia jednego, krótszego okresu korygującego.

Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy (art. 129 § 1 K.p.). W uzasadnionych przypadkach okres rozliczeniowy może być przedłużony nawet do 12 miesięcy.

Ważne: Standardowe okresy rozliczeniowe ustala się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy (art. 1041 § 1 pkt 2art. 150 § 1 K.p.).

W tym samym trybie należy wprowadzać zmiany dotyczące początku okresu rozliczeniowego. "Korekta" ta ma bowiem istotne znaczenie dla okresu ją poprzedzającego, który z racji tej zmiany nie będzie równy okresowi przewidzianemu w regulaminie. Dodajmy, że przepisy prawa nie regulują tej kwestii, należy więc uznać, że okres trwający bezpośrednio przed wprowadzeniem zmiany może ulec skróceniu. Potwierdza to pośrednio przepis przejściowy nowelizacji Kodeksu pracy z 23 sierpnia 2013 r. (ustawa z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych - Dz. U. poz. 896), która wprowadzając możliwość wydłużenia okresów do 12 miesięcy, jednocześnie zastrzegła w art. 3, że okresy trwające w dniu jej wejścia w życie kończą się z upływem czasu, na jaki zostały wprowadzone. Ta reguła szczególna prowadzi do wniosku a contrario, iż w pozostałych przypadkach dotychczasowy okres można skrócić. Można też wprowadzić krótszy okres korygujący, pamiętając przy tym, że w każdym przypadku skrócony okres rozliczeniowy należy rozliczyć według odpowiednio obniżonej liczby godzin (tj. skorygowanego wymiaru).

  Przykład  

Pracodawca, o którym mowa w pytaniu, zamierza zmienić moment rozpoczynania okresu rozliczeniowego na pokrywający się z kwartałami kalendarzowymi. Najwcześniej może to nastąpić od 1 kwietnia 2016 r. W tym celu pracodawca może wprowadzić do regulaminu postanowienie o skróceniu pierwszego okresu przypadającego w całości na bieżący rok kalendarzowy (marzec - maj) do jednego miesiąca (marzec) lub postanowienie o wprowadzeniu od 1 marca 2016 r. jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego oraz od 1 kwietnia 2016 r. trzymiesięcznego okresu rozliczeniowego. Skutek będzie analogiczny. Marzec będzie odrębnym okresem rozliczeniowym, który będzie wymagał rozliczenia na obowiązujących zasadach z ostatnim dniem tego miesiąca.

Zmiana powinna być wprowadzona do regulaminu z odpowiednim wyprzedzeniem. Wchodzi bowiem w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy (np. w drodze komunikatu wywieszonego na tablicy ogłoszeń).


Zwracamy uwagę!
Regulamin pracy (także zmiany do niego) ustala pracodawca w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową. W razie nieuzgodnienia treści regulaminu pracy z zakładową organizacją związkową w ustalonym przez strony terminie, a także w przypadku, gdy u danego pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa, regulamin pracy ustala pracodawca (art. 1042 K.p.).

Czas pracy i urlopy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60