Wyszukaj

Jak szukać?»

20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin zmiany formy opodatkowania na 2017 r. przez podatników PIT prowadzących działalność gospodarczą20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z kwartalnego ryczałtu ewidencjonowanego20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z ustalania przychodu z wpłat na poczet dostaw towarów i usług20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin złożenia PIT-6 na 2017 r.20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru na 2017 r. podatku liniowego przez podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej23 stycznia 2017 r. (poniedziałek) mija ostateczny termin zawiadomienia o zaprowadzeniu podatkowej księgiLimit przychodów za 2016 r. uprawniający do ryczałtu ewidencjonowanego w 2017 r. wynosi 1.074.400 zł (czytaj)
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Umowy i płace  »   Obliczanie wynagrodzenia za godziny nadliczbowe po zmianie stawki ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Obliczanie wynagrodzenia za godziny nadliczbowe po zmianie stawki zaszeregowania

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (423) z dnia 1.11.2016

Pracownik na początku miesiąca przepracował kilka godzin ponad normę dobową. Pod koniec tego miesiąca zmieniliśmy mu stanowisko oraz stawkę zaszeregowania. Jak obliczyć wynagrodzenie i dodatki za pracę nadliczbową?

Finansowa rekompensata nadgodzin składa się z normalnego wynagrodzenia i dodatku, który można zastąpić czasem wolnym. Ustawodawca określił jedynie podstawę dodatku, wskazując, że jest nią wynagrodzenie wynikające z osobistego zaszeregowania pracownika, określone stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik nie został wyodrębniony - 60% wynagrodzenia. Wobec braku definicji w przepisach prawa normalne wynagrodzenie zdefiniowała judykatura, wyjaśniając, że jest to wynagrodzenie, które pracownik otrzymuje stale i systematycznie w zwykłych warunkach i terminach wypłat, obejmujące zarówno wynagrodzenie zasadnicze wynikające ze stawki osobistego zaszeregowania, jak i dodatkowe składniki wynagrodzenia, jeżeli pracownik ma do nich prawo zgodnie z obowiązującymi w zakładzie pracy przepisami o wynagradzaniu (por. wyrok SN z 22 czerwca 2011 r., sygn. akt II PK 3/11).

Do normalnego wynagrodzenia wlicza się więc dodatki funkcyjne, stażowe, przysługujące za pracę szkodliwą dla zdrowia, jeśli są one wypłacane pracownikowi regularnie i w stałej wysokości, a także premie, jeśli mają one charakter stały i nie zostały uzależnione od uzyskania konkretnych osiągnięć w pracy, nieobjętych zadaniami wykonywanymi w godzinach nadliczbowych.

W przypadku uzyskiwania przez pracownika wynagrodzenia o charakterze stałym miesięcznym, obliczenie stawki godzinowej wymaga podzielnia go przez liczbę godzin pracy. Przepis określający sposób obliczania dodatku posługuje się przy tym sformułowaniem "liczba godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu" - § 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia... (Dz. U. nr 62, poz. 289 z późn. zm.). Zgodnie ze stanowiskiem resortu pracy (pismo z 24 października 2014 r., cytowane m.in. w UiPP nr 12/2016, str. 39-40), niezależnie od faktycznej długości okresu rozliczeniowego, do omawianego celu należy przyjąć nominał miesiąca, czyli miesięczny wymiar czasu pracy obliczony zgodnie z art. 130 K.p.

Przepisy nie rozstrzygają sposobu postępowania w razie zmiany stawki zaszeregowania w trakcie miesiąca. Wyraźną wskazówkę zawiera jednak wyrok Sądu Najwyższego z 9 lutego 2010 r. (sygn. akt I PK 157/09, M.P.Pr 2010/3/114), w myśl którego: "Jeżeli firma ustaliła dwie odrębne stawki płac za pracę w Polsce i za granicą, to pracownik, który pracuje w nadgodzinach, powinien otrzymać pensję według stawek zależnych od miejsca wykonanej pracy.". Co prawda stan faktyczny, na podstawie którego zapadł powołany wyrok różni się od przedstawionego w pytaniu, to jednak w zasadniczym aspekcie (zmiana stawki) pozostaje zbliżony. Ponadto zgodnie z art. 7880 K.p., wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną i powinno być tak ustalone, aby odpowiadało m.in. rodzajowi, a także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy. Biorąc powyższe pod uwagę, za podstawę do obliczenia stawki normalnego wynagrodzenia i dodatku za godziny nadliczbowe, w okolicznościach wskazanych w pytaniu należy przyjąć wynagrodzenie obowiązujące w okresie ich wystąpienia.

Przykład

Pracownik jest zatrudniony w systemie podstawowym od poniedziałku do piątku. Do 16 października 2016 r. pracował na stanowisku asystenta programisty, za wynagrodzeniem 3.250 zł miesięcznie, a od 17 października 2016 r., na mocy porozumienia stron, powierzono mu stanowisko koordynatora działu obsługi klienta ze stawką zaszeregowania 3.600 zł miesięcznie.

W okresie od 3 do 7 października 2016 r. z powodu awarii jednego z systemów przepracował łącznie 12 godzin nadliczbowych z przekroczenia dobowego, które zostały skompensowane dodatkami. Pracownikowi wypłacono tytułem wynagrodzenia za październik 3.782,20 , w tym:

  • płaca zasadnicza za okres od 1 do 16 października: 3.250 zł : 168 godz. = 19,35 zł; 19,35 zł x (10 dni x 8 godz.) = 1.548 zł,
     
  • płaca zasadnicza za okres od 17 do 31 października: 3.600 zł : 168 godz. = 21,43 zł; 21,43 zł x (11 dni x 8 godz.) = 1.885,84 zł,
     
  • normalne wynagrodzenie i dodatki za godziny nadliczbowe: 19,35 zł x 50% = 9,68 zł; 12 godz. x 19,35 zł + 12 godz. x 9,68 zł = 348,36 zł.

Umowy i płace - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60