Wyszukaj

Jak szukać?»

20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin zmiany formy opodatkowania na 2017 r. przez podatników PIT prowadzących działalność gospodarczą20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z kwartalnego ryczałtu ewidencjonowanego20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z ustalania przychodu z wpłat na poczet dostaw towarów i usług20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin złożenia PIT-6 na 2017 r.20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru na 2017 r. podatku liniowego przez podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej23 stycznia 2017 r. (poniedziałek) mija ostateczny termin zawiadomienia o zaprowadzeniu podatkowej księgiLimit przychodów za 2016 r. uprawniający do ryczałtu ewidencjonowanego w 2017 r. wynosi 1.074.400 zł (czytaj)
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Umowy i płace  »   Liczenie okresów wypowiedzenia w praktyce
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Liczenie okresów wypowiedzenia w praktyce

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (401) z dnia 1.12.2015

Kiedy rozpoczynają oraz kończą się okresy wypowiedzenia liczone w dniach roboczych, tygodniach i miesiącach?

Zasady wypowiadania umów o pracę, w tym długość okresów wypowiedzenia regulują przepisy art. 30 i nast. K.p. Pracodawca może złożyć oświadczenie woli w sprawie wypowiedzenia umowy w dowolnym dniu poprzedzającym okres wypowiedzenia. Wypowiedzenie musi bowiem trwać przez cały wymagany przepisami okres, co oznacza, że należy je złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem.

Co do liczenia tego okresu, przepisy prawa jednoznacznie wskazują przedział czasu, który może trwać: 3 dni robocze, 1- lub 2-tygodnie albo od 1- do 3-miesięcy. Ponadto w dwóch przypadkach określają moment zakończenia wypowiedzenia umowy o pracę, tj. okres obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca (art. 30 § 21 K.p.).

Przepisy Kodeksu pracy nie określają natomiast sposobu obliczania okresu wypowiedzenia wyrażonego w dniach roboczych, a zwłaszcza uwzględniania w nim dni wolnych z tytułu rozkładu czasu pracy w pięciodniowym tygodniu pracy. Stosownie do stanowiska Departamentu Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 marca 2010 r. przy rozpatrywaniu tej kwestii należy mieć na uwadze art. 1519 § 1 K.p. Z powołanego przepisu wynika, że dniami wolnymi od pracy są niedziele i święta określone w przepisach o dniach wolnych od pracy, tj. w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 90). Wnioskując a contrario dniami roboczymi są pozostałe dni. Tezę tę poparł Główny Inspektorat Pracy w piśmie z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie trzydniowych terminów wypowiedzenia liczonych w dniach roboczych (znak: GPP-517-4560-14-1/10/PE/RP). W obydwu tych pismach uznano zatem wyraźnie, że sobotę, nawet gdy w konkretnym przypadku jest dniem wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, zalicza się do okresu wypowiedzenia umowy trwającego 3 dni. Nie jest to bowiem dzień ustawowo wolny od pracy, o którym mowa w art. 1519 § 1 K.p. Z kolei co do momentu zakończenia wypowiedzenia na podstawie art. 300 K.p. zastosowanie znajduje art. 111 K.c. Zgodnie z powołaną normą termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia.

Biorąc powyższe pod uwagę, wypowiedzenie należy złożyć przed:

  • pierwszym dniem miesiąca, od którego rozpocznie bieg okres wypowiedzenia wynoszący miesiąc lub jego wielokrotność,
     
  • najbliższą niedzielą rozpoczynającą okres wypowiedzenia wynoszący tydzień lub jego wielokrotność,
     
  • dniem roboczym rozpoczynającym okres wypowiedzenia liczony w dniach roboczych.
  Przykład  

Pracodawca przeprowadzający zwolnienia grupowe 21 sierpnia 2015 r. (piątek) wypowiedział umowy trzem pracownikom. Pierwszego obowiązywał trzydniowy, drugiego dwutygodniowy, a trzeciego trzymiesięczny okres wypowiedzenia.

Umowy o pracę uległy rozwiązaniu w przypadku odpowiednio pracownika: pierwszego - 25 sierpnia br., drugiego - 5 września br., trzeciego - 30 listopada br.


MPiPS Zwracamy uwagę! Stosownie do stanowiska resortu pracy wyrażonego w piśmie udostępnionym naszemu Wydawnictwu dnia 7 września 2015 r.: "(...) okresem wypowiedzenia, w którym pracownikowi przysługuje np. zwolnienie na poszukiwanie pracy (art. 37 K.p.) (...) jest okres rozpoczynający swój bieg od skutecznego złożenia pracownikowi przez pracodawcę oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy o pracę i kończący się w ustawowo określonych terminach (tj. odpowiednio w sobotę albo w ostatnim dniu miesiąca). (...)". Pismo cytowaliśmy w UiPP nr 19/2015, str. 4-5.

Umowy i płace - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60