Wyszukaj

Jak szukać?»

20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin zmiany formy opodatkowania na 2017 r. przez podatników PIT prowadzących działalność gospodarczą20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z kwartalnego ryczałtu ewidencjonowanego20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z ustalania przychodu z wpłat na poczet dostaw towarów i usług20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin złożenia PIT-6 na 2017 r.20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru na 2017 r. podatku liniowego przez podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej23 stycznia 2017 r. (poniedziałek) mija ostateczny termin zawiadomienia o zaprowadzeniu podatkowej księgiLimit przychodów za 2016 r. uprawniający do ryczałtu ewidencjonowanego w 2017 r. wynosi 1.074.400 zł (czytaj)
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawnik radzi  »  Inne zagadnienia  »   O wypisaniu pacjenta ze szpitala decyduje lekarz
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

O wypisaniu pacjenta ze szpitala decyduje lekarz

Gazeta Podatkowa nr 84 (1334) z dnia 20.10.2016
Dawid Szwarc

Mój ojciec był hospitalizowany dwa tygodnie. Jego stan zdrowia nie polepszył się zbyt mocno, a mimo to został wypisany ze szpitala. Uważam, że decyzja o zakończeniu leczenia w placówce była przedwczesna. Czy pacjent może się sprzeciwić wyjściu ze szpitala? Kto o tym decyduje i jakie uprawnienia przysługują w tym zakresie pacjentowi?

W tego rodzaju sprawach decyzję podejmuje lekarz i bierze za nią odpowiedzialność. Wypisanie pacjenta ze szpitala albo innego zakładu leczniczego podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju całodobowe i stacjonarne świadczenia zdrowotne, jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, następuje w trzech przypadkach. Po pierwsze, gdy stan zdrowia pacjenta nie wymaga dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych w tym zakładzie leczniczym. Po drugie, na żądanie pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego. Po trzecie, gdy pacjent w sposób rażący narusza porządek lub przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania tych świadczeń może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jego życia lub zdrowia albo życia lub zdrowia innych osób. Stanowi o tym art. 29 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638).

Jeżeli przedstawiciel ustawowy żąda wypisania pacjenta, którego stan zdrowia wymaga dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych, można odmówić wypisania do czasu wydania w tej sprawie orzeczenia przez właściwy ze względu na miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych sąd opiekuńczy (chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej). W takim przypadku placówka niezwłocznie zawiadamia właściwy sąd opiekuńczy o odmowie wypisania i jej przyczynach.

Jeśli pacjent składa wniosek o wypisanie ze szpitala, jest informowany przez lekarza o możliwych następstwach zaprzestania dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych. Pacjent taki składa pisemne oświadczenie o wypisaniu na własne żądanie. W przypadku braku takiego oświadczenia lekarz sporządza adnotację w dokumentacji medycznej.

Jeśli zdaniem pacjenta jego prawo do leczenia zostało ograniczone bądź został go pozbawiony - np. w wyniku przedwczesnego wypisania ze szpitala - może złożyć skargę, o ile faktycznie opinia (orzeczenie) lekarza ma wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta wynikające z przepisów prawa. Sprzeciw wnosi się do Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta, za pośrednictwem Rzecznika, w terminie 30 dni od dnia wydania opinii albo orzeczenia przez lekarza orzekającego o stanie zdrowia pacjenta. Sprzeciw wymaga uzasadnienia, w tym wskazania przepisu prawa, z którego wynikają właściwe prawa lub obowiązki pacjenta. Komisja Lekarska wydaje orzeczenie niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni.

Inne zagadnienia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60