Wyszukaj

Jak szukać?»

20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin zmiany formy opodatkowania na 2017 r. przez podatników PIT prowadzących działalność gospodarczą20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z kwartalnego ryczałtu ewidencjonowanego20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z ustalania przychodu z wpłat na poczet dostaw towarów i usług20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin złożenia PIT-6 na 2017 r.20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru na 2017 r. podatku liniowego przez podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej23 stycznia 2017 r. (poniedziałek) mija ostateczny termin zawiadomienia o zaprowadzeniu podatkowej księgiLimit przychodów za 2016 r. uprawniający do ryczałtu ewidencjonowanego w 2017 r. wynosi 1.074.400 zł (czytaj)
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  VAT i akcyza  »   Czy czynność pobierania opłaty klimatycznej należy ewidencjonować w kasie?
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Czy czynność pobierania opłaty klimatycznej należy ewidencjonować w kasie?

Poradnik VAT nr 1 (409) z dnia 10.01.2016

Posiadamy ośrodek wypoczynkowy w górach. Świadczone przez nas usługi ewidencjonujemy za pomocą kasy fiskalnej. Ponadto obowiązani jesteśmy do pobierania i odprowadzania do gminy opłaty klimatycznej. Czy otrzymywane wpłaty powinniśmy ewidencjonować w kasie fiskalnej?

Podatnik co do zasady ma obowiązek ewidencjonować w kasie rejestrującej kwoty obrotu i podatku należnego z tytułu sprzedaży dokonywanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Aby prawidłowo odpowiedzieć na pytanie Czytelnika należy przede wszystkim ustalić, czy opłata miejscowa stanowi sprzedaż, o której mowa w art. 2 pkt 22 ustawy o VAT.

Przez sprzedaż należy rozumieć odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Z kolei w art. 2 pkt 6 ustawy o VAT zawarto definicję towaru, przez który należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Natomiast przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, rozumie się każde świadczenie, które nie stanowi dostawy towarów, w tym również przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych (bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej), zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub tolerowanie czynności lub sytuacji, świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Zasady poboru opłaty miejscowej zwanej klimatyczną reguluje ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.). W świetle art. 17 ust. 1 tej ustawy rada gminy może wprowadzić opłatę miejscową. Pobierana jest ona od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych. Opłatę tę pobiera się za każdą rozpoczętą dobę pobytu w miejscowościach:

1) posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach,

2) znajdujących się na obszarach, którym nadano status obszaru ochrony uzdrowiskowej.

Na mocy art. 19 ww. ustawy, rada gminy, w drodze uchwały określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłat. Może także zarządzić pobór tych opłat w drodze inkasa oraz określić inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso a także wprowadzić obowiązek prowadzenia przez inkasentów ewidencji osób, o których mowa w art. 17 ust. 1, zobowiązanych do uiszczania opłaty miejscowej oraz określić szczegółowy zakres danych zawartych w tej ewidencji, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego poboru opłaty miejscowej. Inkasentami opłaty klimatycznej mogą być podmioty, które posiadają obiekty turystyczne takie jak np.: ośrodki wypoczynkowe, hotele, pensjonaty, kwatery prywatne, gospodarstwa agroturystyczne, campingi, pola namiotowe i inne podobne obiekty (vide: prawomocny wyrok WSA w Olsztynie z 25 lutego 2015 r., sygn. akt I SA/Ol 56/15).

Reasumując

Opłata miejscowa nie stanowi sprzedaży, o której mowa w art. 2 pkt 22 ustawy o VAT, w związku z czym nie występuje podstawa do ewidencjonowania tej należności za pomocą kasy rejestrującej. Zdaniem redakcji pobór opłaty miejscowej może być dokumentowany np. notą księgową.

Przy czym, jak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 7 maja 2013 r., nr ITPP1/443-125/13/AJ pomimo, iż opłata miejscowa pobierana przez podatnika (w charakterze inkasenta), stanowiąca należność gminy nie podlega obowiązkowi rejestracji w kasie, to za dopuszczalne uznano jej dobrowolne ewidencjonowanie, pod warunkiem jednak prowadzenia odrębnych urządzeń księgowych.

VAT i akcyza - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60