Wyszukaj

Jak szukać?»

20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin zmiany formy opodatkowania na 2017 r. przez podatników PIT prowadzących działalność gospodarczą20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z kwartalnego ryczałtu ewidencjonowanego20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z ustalania przychodu z wpłat na poczet dostaw towarów i usług20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin złożenia PIT-6 na 2017 r.20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru na 2017 r. podatku liniowego przez podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej23 stycznia 2017 r. (poniedziałek) mija ostateczny termin zawiadomienia o zaprowadzeniu podatkowej księgiLimit przychodów za 2016 r. uprawniający do ryczałtu ewidencjonowanego w 2017 r. wynosi 1.074.400 zł (czytaj)
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Podatek dochodowy  »   Projekty wykonywane w ramach umowy o dzieło a 50% koszty uzyskania ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Projekty wykonywane w ramach umowy o dzieło a 50% koszty uzyskania przychodów

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 (936) z dnia 1.01.2017

Czy osoba fizyczna wykonująca w ramach umowy o dzieło projekty architektoniczne może stosować 50% koszty uzyskania przychodów? Czy umowa o dzieło powinna mieć jakieś szczególne postanowienia w tym zakresie?

Na podstawie art. 13 pkt 8 ustawy o PDOF, za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody z tytułu wykonywania usług m.in. na podstawie umowy o dzieło, uzyskiwane m.in. wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej.

Do umowy o dzieło mogą być stosowane 50% koszty uzyskania przychodów, na zasadach określonych w art. 22 ust. 9 pkt 3 ww. ustawy. Podkreślić jednak należy, że 50% koszty uzyskania nie mają zastosowania do przychodów, o których mowa w art. 14, czyli uzyskanych z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 22 ust. 12 ustawy o PDOF).


Podwyższone koszty uzyskania w wysokości 50% przysługują wyłącznie z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami.


Tymi odrębnymi przepisami jest ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666 ze zm.). Według art. 1 tej ustawy, przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są m.in. utwory: architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne. Zgodnie z art. 17 ww. ustawy, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu.

Jak wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 29 maja 2015 r., nr IBPBII/1/4511-231/15/MD, zastosowanie do umowy o dzieło kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50% jest możliwe wówczas, gdy dana osoba uzyska przychód za wykonanie czynności będącej przedmiotem prawa autorskiego lub pokrewnego i czynność ta nie będzie wykonywana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oraz gdy twórca dokona rozporządzenia prawami autorskimi do swojego utworu, czyli gdy przejdą one na zleceniodawcę/zamawiającego dzieło lub gdy twórca udzieli licencji na korzystanie z nich. Jednocześnie organ podatkowy podkreślił, że fakt korzystania przez twórcę z praw autorskich musi wynikać jednoznacznie z treści zawartej umowy o dzieło.

W świetle powyższego, 50% koszty uzyskania Czytelnik może zastosować, gdy:

  • wykonany projekt jest utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (m.in. ma twórczy charakter, jest indywidualny i niepowtarzalny),
     
  • wykonawcy przysługują prawa autorskie do projektu, co wynika z treści umowy o dzieło,
     
  • w umowie o dzieło jest zawarty zapis, zgodnie z którym prawa autorskie przechodzą na własność zamawiającego,
     
  • projekt nie jest wykonywany w ramach działalności gospodarczej.

 

Podatek dochodowy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60