Wyszukaj

Jak szukać?»

20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin zmiany formy opodatkowania na 2017 r. przez podatników PIT prowadzących działalność gospodarczą20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z kwartalnego ryczałtu ewidencjonowanego20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z ustalania przychodu z wpłat na poczet dostaw towarów i usług20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin złożenia PIT-6 na 2017 r.20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru na 2017 r. podatku liniowego przez podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej23 stycznia 2017 r. (poniedziałek) mija ostateczny termin zawiadomienia o zaprowadzeniu podatkowej księgiLimit przychodów za 2016 r. uprawniający do ryczałtu ewidencjonowanego w 2017 r. wynosi 1.074.400 zł (czytaj)
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Podatek dochodowy  »   Prowadzenie własnej działalności i udziały w spółce komandytowej - sposób ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Prowadzenie własnej działalności i udziały w spółce komandytowej - sposób opodatkowania przychodów

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 (935) z dnia 20.12.2016

Prowadzę indywidualną działalność gospodarczą, z której opłacam podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Zamierzam oprócz tego przystąpić do spółki komandytowej. Czy w związku z tym mogę wybrać opodatkowanie 19% podatkiem liniowym przychodów z tej spółki?

Tak. Podatnik może przychody z działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki komandytowej opodatkowywać 19% podatkiem liniowym i jednocześnie przychody z własnej indywidualnej działalności opodatkowywać w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Spółka komandytowa (jako całość) nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Podatnikami są natomiast poszczególni wspólnicy spółki komandytowej (osoby fizyczne lub osoby prawne).

W stosunku do wspólnika będącego osobą fizyczną skutki podatkowe związane z udziałem w spółce komandytowej należy rozpatrywać w świetle ustawy o PDOF. Stosownie do jej przepisów, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną (np. w spółce komandytowej) u każdego wspólnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku. Jeżeli umowa spółki nie reguluje tej kwestii, to przyjmuje się, że prawa poszczególnych wspólników do udziału w zysku są równe. Zasady te stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, a także wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów oraz do odliczania strat (art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o PDOF).

Zgodnie zaś z dyspozycją art. 5b ust. 2 ustawy o PDOF, przychody wspólnika z udziału w spółce niebędącej osobą prawną (np. w spółce komandytowej), która prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą uznaje się za przychody z działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 tej ustawy.

Wymaga podkreślenia, że przychody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki komandytowej nie mogą być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Wynika to z postanowień art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. nr 144, poz. 930 ze zm.). Od przychodów tych wspólnik powinien opłacać podatek dochodowy na ogólnych zasadach, tj.:

  • według progresywnej skali podatkowej bądź
     
  • 19% podatek liniowy, o którym mowa w art. 30c ustawy o PDOF; w takim jednak przypadku podatnik powinien w określonym terminie złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenie o wyborze podatku liniowego (art. 9a ust. 2 ustawy o PDOF).

Trzeba przy tym zauważyć, że jeżeli wspólnik przystępujący do spółki komandytowej równocześnie prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, z tytułu której opłaca podatek w formie ryczałtu ewidencjonowanego, to w takiej sytuacji dla celów opodatkowania dochodu uzyskanego z tytułu udziału w tej spółce może on dokonać wyboru 19% podatku liniowego.

Taki pogląd prezentują również organy podatkowe. Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 6 lutego 2015 r., nr IPTPB1/415-606/14-4/MD stwierdził, że:

"(...) w danym roku podatkowym możliwe jest opodatkowanie przychodów uzyskanych z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej:

  • samodzielnie - zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
     
  • w formie spółki komandytowej - podatkiem liniowym,

pod warunkiem wyboru odpowiednich form opodatkowania i o ile nie zachodzą inne, przewidziane w ustawach okoliczności, które spowodowałyby utratę prawa do opłacania podatku w ww. formach. (...)"

Analogiczne stanowisko przedstawił Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 16 lipca 2014 r., nr IPPB1/415-433/14-2/JB.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Podatek dochodowy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60