Rozlicz prawidłowo swój PIT za 2015 rok
Wyjaśnienia, wskazówki i porady do sporządzania zeznań podatkowych
Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2015  »  Odliczenia od podatku

Odliczenia od podatku

Gazeta Podatkowa

Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (423) z dnia 1.08.2016

Gazeta Podatkowa

Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (416) z dnia 20.04.2016

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 (911) z dnia 20.04.2016

Gazeta Podatkowa nr 29 (1279) z dnia 11.04.2016

Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (415) z dnia 1.04.2016

Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (415) z dnia 1.04.2016

Przegląd Podatku Dochodowego

Biuletyn Informacyjny

Gazeta Podatkowa

Gazeta Podatkowa nr 9 (1259) z dnia 1.02.2016

Przegląd Podatku Dochodowego
1 2 3 »
Więcej na ten temat w zasobach płatnych:
Niezbędna pomoc


Okres obowiązywania: od 1.01.2009 do 31.12.2015
Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528
18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85.528
  14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł 
Skala podatkowa w PIT 2015


 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2015


Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców w 2013, 2014 i 2015 r.

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna  obejmująca wydatki poniesione na:
a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
w 2015 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
w 2015 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
c) utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
w 2015 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne
w 2015 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
e) zakup leków, których stosowanie zalecił lekarz specjalista
w 2015 r. - wydatki w części przekraczającej w danym miesiącu kwotę 100 zł
• Darowizny przekazane na:
a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
w 2015 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
b) cele kultu religijnego 
w 2015 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
c) cele krwiodawstwa (art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. c ustawy o. pdof)
kwota odpowiadająca wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew określonego przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
Według stanu na 1.01.2015 r. ekwiwalent pieniężny za 1 litr pobranej krwi wynosi 130 zł
Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
w 2015 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
- 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
- 92,67 zł - na drugie dziecko,
- 166,67 zł - na trzecie dziecko,
- 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60