Rozlicz prawidłowo swój PIT za 2016 rok
Wyjaśnienia, wskazówki i porady do sporządzania zeznań podatkowych
Wyszukaj

Jak szukać?»

20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin zmiany formy opodatkowania na 2017 r. przez podatników PIT prowadzących działalność gospodarczą20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z kwartalnego ryczałtu ewidencjonowanego20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z ustalania przychodu z wpłat na poczet dostaw towarów i usług20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin złożenia PIT-6 na 2017 r.20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru na 2017 r. podatku liniowego przez podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej23 stycznia 2017 r. (poniedziałek) mija ostateczny termin zawiadomienia o zaprowadzeniu podatkowej księgiLimit przychodów za 2016 r. uprawniający do ryczałtu ewidencjonowanego w 2017 r. wynosi 1.074.400 zł (czytaj)
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2016  »  Pozostałe zagadnienia  »   Opodatkowanie nieruchomości w okresie zawieszenia działalności
Prenumerata 2017
Przewodniki on-line Księgowego i Kadrowego
POMOCNIKI Księgowego. BOGATE SERWISY INTERNETOWE DLA KSIĘGOWYCH
Aplikacja dla Księgowych ! - ASYSTENT GOFIN - POZNAJ I POBIERZ - www.asystent.gofin.pl
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2009 do 31.12.2016
Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528
18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85.528
  14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł 
Skala podatkowa w PIT 2016
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2016
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców w 2013, 2014, 2015 i 2016 r.

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna  obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2016 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2016 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2016 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2016 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Roczne zeznanie studenta

Gazeta Podatkowa

Mam 22 lata, jestem studentką. W 2016 r. dorabiałam sobie na umowach zlecenia, z których łącznie mój dochód wyniósł 2.127 zł. Czy w sytuacji, gdy nie przekroczyłam wysokości dochodu wolnego od podatku, muszę złożyć zeznanie roczne za 2016 r.?

Obowiązek rozliczenia się za 2016 r. z fiskusem w zeznaniu rocznym uzależniony jest w przypadku Czytelniczki od sposobu, w jaki opodatkowane były należności z umów zlecenia uzyskane przez nią w tym samym roku.

Przychody uzyskiwane w ramach umowy zlecenia lub o dzieło podlegają zaliczeniu do przychodów z działalności wykonywanej osobiście (art. 13 pkt 8 ustawy o pdof). W przypadku gdy zleceniobiorca jest osobą niebędącą pracownikiem zleceniodawcy, tak jak ma to miejsce w sytuacji opisanej w pytaniu, może on pobrać od takiej należności zaliczkę na podatek lub też zryczałtowany podatek dochodowy. Jeżeli bowiem kwota należności określona w umowie zlecenia zawartej z taką osobą nie przekracza 200 zł, wówczas płatnik pobiera zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18% przychodu (art. 30 ust. 1 pkt 5a w związku z art. 41 ust. 4 ustawy o pdof) niepomniejszonego o koszty uzyskania przychodów. Tego typu przychody nie podlegają wykazaniu w zeznaniu rocznym. Natomiast gdy jest ona wyższa, wówczas płatnik pobiera od niej zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 18% należności pomniejszonej o koszty uzyskania przychodów (w wysokości 20% przychodu) oraz potrącone przez płatnika składki na ubezpieczenia społeczne (o ile dany przychód stanowił podstawę ich wymiaru). Tak obliczona zaliczka pomniejszana jest o składkę zdrowotną pobraną przez płatnika. Należności ze zleceń, od których płatnik pobiera zaliczkę na podatek, podlegają wykazaniu w zeznaniu rocznym wraz z ewentualnymi pozostałymi dochodami opodatkowanymi według skali podatkowej.

Wobec tego, o ile wynagrodzenia Czytelniczki ze zleceń były opodatkowane ryczałtem, wówczas nie musi ona składać zeznania podatkowego. W przeciwnym wypadku powinna je rozliczyć składając do 2 maja 2017 r. (30 kwietnia 2017 r. przypada w niedzielę) zeznanie PIT-37. Na obowiązek złożenia zeznania w tym drugim przypadku nie ma bowiem wpływu fakt, że łączne dochody Czytelniczki nie przekroczyły w skali roku kwoty powodującej obowiązek zapłaty podatku, gdyż złożenie zeznania nie jest uwarunkowane zaistnieniem takich okoliczności. Jednocześnie wówczas odzyska ona pobraną przez płatnika zaliczkę na podatek, z uwagi na to, że płatnik przy jej poborze nie uwzględniał 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. To powoduje, że studenci osiągający przychody z tego typu umów, jeżeli suma ich dochodów z tego tytułu nie przekroczy w skali roku kwoty 3.091 zł, składając zeznanie otrzymują zwrot całej pobranej w trakcie roku zaliczki.

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60