Rozlicz prawidłowo swój PIT za 2016 rok
Wyjaśnienia, wskazówki i porady do sporządzania zeznań podatkowych
Wyszukaj

Jak szukać?»

20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin zmiany formy opodatkowania na 2017 r. przez podatników PIT prowadzących działalność gospodarczą20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z kwartalnego ryczałtu ewidencjonowanego20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z ustalania przychodu z wpłat na poczet dostaw towarów i usług20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin złożenia PIT-6 na 2017 r.20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru na 2017 r. podatku liniowego przez podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej23 stycznia 2017 r. (poniedziałek) mija ostateczny termin zawiadomienia o zaprowadzeniu podatkowej księgiLimit przychodów za 2016 r. uprawniający do ryczałtu ewidencjonowanego w 2017 r. wynosi 1.074.400 zł (czytaj)
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2016  »  Pozostałe zagadnienia  »   Odsetki od pożyczki w PIT-38
Prenumerata 2017
Przewodniki on-line Księgowego i Kadrowego
POMOCNIKI Księgowego. BOGATE SERWISY INTERNETOWE DLA KSIĘGOWYCH
Aplikacja dla Księgowych ! - ASYSTENT GOFIN - POZNAJ I POBIERZ - www.asystent.gofin.pl
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2009 do 31.12.2016
Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528
18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85.528
  14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł 
Skala podatkowa w PIT 2016
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2016
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców w 2013, 2014, 2015 i 2016 r.

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna  obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2016 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2016 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2016 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2016 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Odsetki od pożyczki w PIT-38

Gazeta Podatkowa

Moim jedynym dochodem jest emerytura wypłacana przez ZUS. W 2016 r. z własnych oszczędności udzieliłem znajomemu - osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - na okres 10 miesięcy oprocentowanej pożyczki na remont mieszkania w wysokości 10.000 zł. Pożyczka została mi zwrócona w terminie wraz z odsetkami w listopadzie 2016 r. Czy odsetki te podlegają opodatkowaniu i wykazaniu w zeznaniu rocznym? Jeśli tak, to czy powinienem je rozliczyć w PIT-37 z dochodem z emerytury?

Podatnicy, którzy w ciągu roku osiągnęli określone rodzaje przychodów zaliczanych do kategorii uzyskanych z kapitałów pieniężnych, zobowiązani są do rozliczenia ich w zeznaniu PIT-38.

Zasadniczo przychody te ze względu na sposób opodatkowania można podzielić na dwie grupy:

  • przychody (dochody) opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym (art. 30a ustawy o pdof),
     
  • dochody podlegające opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym (art. 30b ustawy o pdof).

Generalnie dochody z drugiej z wymienionych grup rozliczane są w rocznym zeznaniu PIT-38. Jednak niektórzy podatnicy w PIT-38 wykazują również zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów wymienionych w art. 30a ustawy o pdof, od których płatnik nie pobrał tego podatku. Obowiązek samodzielnego zapłacenia podatku od tego typu przychodów powstaje m.in. w przypadku osiągnięcia przychodu (dochodu) od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Odsetki od pożyczek stanowią właśnie przychody z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 30a ust. 1 pkt 1 ustawy o pdof.

Jeżeli podatnik osiągający takie przychody (dochody) równolegle nie osiąga dochodów z działalności gospodarczej, jak to ma miejsce w przypadku Czytelnika, musi obowiązkowo wykazywać je w zeznaniu PIT-38. Natomiast gdy osiąga takie przychody i są one opodatkowane według skali podatkowej albo podatkiem liniowym, wówczas zryczałtowany podatek od dochodów, od których płatnik go nie pobrał, ma możliwość wykazania w zeznaniu PIT-36 lub PIT-36L.

Przykład

Podatnik A uzyskujący wyłącznie dochody z emerytury pożyczył w lutym 2016 r. podatnikowi B będącemu osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej 10.000 zł. W umowie strony określiły, że podatnik B zwróci pożyczoną kwotę w listopadzie 2016 r. wraz z odsetkami w wysokości 260 zł. Spłata pożyczki i odsetek nastąpiła zgodnie z umową.

W tej sytuacji podatnik A zobowiązany jest sam uregulować 19% zryczałtowany podatek dochodowy od otrzymanych odsetek (49 zł).

Ponieważ podatnik A, oprócz wskazanych odsetek, osiągnął wyłącznie dochody rozliczane w zeznaniu PIT-37, podatek w wysokości 49 zł powinien wykazać w PIT-38 za 2016 r.

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60