Rozlicz prawidłowo swój PIT za 2016 rok
Wyjaśnienia, wskazówki i porady do sporządzania zeznań podatkowych
Wyszukaj

Jak szukać?»

20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin zmiany formy opodatkowania na 2017 r. przez podatników PIT prowadzących działalność gospodarczą20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z kwartalnego ryczałtu ewidencjonowanego20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z ustalania przychodu z wpłat na poczet dostaw towarów i usług20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin złożenia PIT-6 na 2017 r.20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru na 2017 r. podatku liniowego przez podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej23 stycznia 2017 r. (poniedziałek) mija ostateczny termin zawiadomienia o zaprowadzeniu podatkowej księgiLimit przychodów za 2016 r. uprawniający do ryczałtu ewidencjonowanego w 2017 r. wynosi 1.074.400 zł (czytaj)
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2016  »  Pozostałe zagadnienia  »   Sprzedaż mieszkania w zeznaniu rocznym
Prenumerata 2017
Przewodniki on-line Księgowego i Kadrowego
POMOCNIKI Księgowego. BOGATE SERWISY INTERNETOWE DLA KSIĘGOWYCH
Aplikacja dla Księgowych ! - ASYSTENT GOFIN - POZNAJ I POBIERZ - www.asystent.gofin.pl
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2009 do 31.12.2016
Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528
18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85.528
  14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł 
Skala podatkowa w PIT 2016
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2016
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców w 2013, 2014, 2015 i 2016 r.

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna  obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2016 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2016 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2016 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2016 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Sprzedaż mieszkania w zeznaniu rocznym

Gazeta Podatkowa

W 2015 r. nabyłem w drodze darowizny mieszkanie, tzw. kawalerkę. W sierpniu 2016 r. sprzedałem ją, ale nie będę korzystał ze zwolnienia od podatku (posiadam już dom jednorodzinny po dziadkach i nie zamierzam kupować innego). Jak w tej sytuacji rozliczyć w zeznaniu transakcję sprzedaży kawalerki?

Sprzedaż lokalu mieszkalnego, i to zarówno stanowiącego przedmiot odrębnej własności, jak spółdzielczego własnościowego prawa do takiego lokalu, jest w podatku dochodowym od osób fizycznych źródłem przychodu w ściśle określonym przypadku. Źródło to stanowi jedynie wówczas, gdy nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i gdy została dokonana przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie lub wybudowanie (art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o pdof). Stąd u Czytelnika sprzedaż mieszkania wskazanego w pytaniu będzie źródłem podatkowego przychodu.

Rozliczenia transakcji tej sprzedaży, która miała miejsce w 2016 r., Czytelnik powinien dokonać po zakończeniu roku w rocznym zeznaniu składanym na formularzu PIT-39. Co ważne, w zeznaniu tym generalnie wykazaniu podlega nie tylko przychód uzyskany ze sprzedaży, ale również koszty jego uzyskania i dokonane odpisy amortyzacyjne. Podstawą opodatkowania jest bowiem dochód uzyskany z tytułu takiego zbycia, rozumiany jako różnica pomiędzy:

  • przychodem z odpłatnego zbycia określonym zgodnie z art. 19 ustawy o pdof, a
     
  • kosztami uzyskania przychodów ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d ustawy o pdof,

powiększona o sumę odpisów amortyzacyjnych dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Wysokość przychodu ze sprzedaży mieszkania wykazywana w PIT-39 wyznacza jego wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia (np. koszty wyceny mieszkania przez rzeczoznawcę majątkowego, prowizja pośrednika, koszty ogłoszeń prasowych, opłata notarialna).

Jeżeli zbywany lokal został nabyty, tak jak ma to miejsce w pytaniu, w sposób nieodpłatny, wówczas kosztami uzyskania przychodów podlegającymi wykazaniu w PIT-39 są jedynie udokumentowane nakłady, które zwiększyły jego wartość, a dokonane zostały w czasie ich posiadania. Oprócz tego stanowi je również kwota zapłaconego podatku od spadków i darowizn (art. 22 ust. 6d ustawy o pdof). Odpisy amortyzacyjne uwzględnia się w PIT-39 tylko wówczas, gdy sprzedawane mieszkanie było wcześniej amortyzowane (np. w ramach prywatnego najmu).

Od podstawy opodatkowania wyliczonej we wskazany sposób nalicza się podatek w wysokości 19%. Nie ustala się go jednak wówczas, gdy do dochodu ze sprzedaży mieszkania ma zastosowanie zwolnienie od podatku określone w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o pdof, co - jak wskazał sam Czytelnik - w jego przypadku nie wystąpi.

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60