Wyszukaj

Jak szukać?»

20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin zmiany formy opodatkowania na 2017 r. przez podatników PIT prowadzących działalność gospodarczą20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z kwartalnego ryczałtu ewidencjonowanego20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z ustalania przychodu z wpłat na poczet dostaw towarów i usług20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin złożenia PIT-6 na 2017 r.20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru na 2017 r. podatku liniowego przez podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej23 stycznia 2017 r. (poniedziałek) mija ostateczny termin zawiadomienia o zaprowadzeniu podatkowej księgiLimit przychodów za 2016 r. uprawniający do ryczałtu ewidencjonowanego w 2017 r. wynosi 1.074.400 zł (czytaj)
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Koniec roku w małej firmie  »  Podatek od nieruchomości  »   Jak dochodzić od współwłaścicieli zapłaty podatku od nieruchomości?
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Jak dochodzić od współwłaścicieli zapłaty podatku od nieruchomości?

Gazeta Podatkowa

Nieruchomość stanowi współwłasność 3 osób. Dokonałem zapłaty podatku od nieruchomości w całości, a pozostali współwłaściciele mieli mi zwrócić część kosztów. Jednak teraz stwierdzili, że skoro zobowiązanie jest opłacone, to nie muszą partycypować w tych wydatkach. Czy w tym przypadku przysługuje mi prawo do zwrotu tych kosztów?

Zasadą jest, że w przypadku gdy nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy od nieruchomości lub obiektu budowlanego ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach. Zasady odpowiedzialności solidarnej za zobowiązanie podatkowe nie stosuje się przy współwłasności w częściach ułamkowych lokalu użytkowego - garażu wielostanowiskowego w budynku mieszkalnym wraz z gruntem stanowiących odrębny przedmiot własności. W takiej sytuacji obowiązek podatkowy ciąży na współwłaścicielach w zakresie odpowiadającym ich udziałowi w prawie własności. Nie dotyczy ona też przypadku, gdy wyodrębniono własność lokali. Tak stanowi art. 3 ust. 4-5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.).

Ustanowienie solidarnego obowiązku zapłaty podatku oznacza, że każdy ze współwłaścicieli zobowiązany jest do uiszczenia całej kwoty należności podatkowej, a zapłata dokonana przez jednego bądź kilku współwłaścicieli zwalnia pozostałych z obowiązku zapłaty. Co istotne, warunkiem powstania solidarnej odpowiedzialności jest doręczenie decyzji wymiarowej. Nie możliwe jest ustalenie obowiązku podatkowego odrębnie w stosunku do każdego ze współwłaścicieli, proporcjonalnie do posiadanych udziałów w nieruchomości, jak również pomijanie któregokolwiek ze współwłaścicieli (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 4 listopada 2015 r., sygn. akt I SA/Bd 600/15).

Jeżeli jeden z dłużników solidarnych spełnił świadczenie, treść istniejącego pomiędzy współdłużnikami stosunku prawnego rozstrzyga o tym, czy i w jakich częściach może on żądać zwrotu od współdłużników. Jeżeli z treści tego stosunku nie wynika nic innego, dłużnik, który świadczenie spełnił, może żądać zwrotu w częściach równych. Zaś część przypadająca na dłużnika niewypłacalnego rozkłada się między współdłużników. Tak wynika z art. 376 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.). Oznacza to, że Czytelnik ma prawo wystąpić w stosunku do pozostałych współwłaścicieli nieruchomości z żądaniem zwrotu świadczenia, czyli z tzw. roszczeniem regresowym (zwrotnym). Przepisy te mają zastosowanie również w odniesieniu do świadczeń o charakterze publicznoprawnym. Zatem Czytelnik może dochodzić zwrotu części podatku, którą opłacił za pozostałych współwłaścicieli. Potwierdzenie tego stanowiska znajdziemy m.in. w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 12 października 2001 r., sygn. akt V CKN 500/00).

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60