Wyszukaj

Jak szukać?»

20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin zmiany formy opodatkowania na 2017 r. przez podatników PIT prowadzących działalność gospodarczą20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z kwartalnego ryczałtu ewidencjonowanego20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z ustalania przychodu z wpłat na poczet dostaw towarów i usług20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin złożenia PIT-6 na 2017 r.20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru na 2017 r. podatku liniowego przez podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej23 stycznia 2017 r. (poniedziałek) mija ostateczny termin zawiadomienia o zaprowadzeniu podatkowej księgiLimit przychodów za 2016 r. uprawniający do ryczałtu ewidencjonowanego w 2017 r. wynosi 1.074.400 zł (czytaj)
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Koniec roku w małej firmie  »  Koszty i przychody na przełomie roku  »   Składki ubezpieczeń komunikacyjnych na przełomie roku w kosztach podatników ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Składki ubezpieczeń komunikacyjnych na przełomie roku w kosztach podatników PIT

Przegląd Podatku Dochodowego
Składki ubezpieczeniowe na przełomie roku

Polisy ubezpieczeniowe wykupuje się zasadniczo na okres 12 miesięcy, a więc zwykle dotyczą one dwóch lat podatkowych. Podatkowe rozliczenie kosztu wykupu takich polis uzależnione jest w szczególności od rodzaju ksiąg prowadzonych przez podatnika.

Należy też zaznaczyć, że składki z tytułu ubezpieczenia pojazdów wykorzystywanych w firmie kwalifikuje się do kosztów innych niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, czyli do tzw. kosztów pośrednich. A koszty pośrednie potrąca się w dacie ich poniesienia.

Jeżeli podatnik prowadzi księgi rachunkowe, to za dzień poniesienia kosztu uznaje dzień, na który ujmuje ten koszt w księgach rachunkowych (księguje) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku) albo na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku). Jeżeli jednak koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. Takie zasady potrącalności kosztów innych niż bezpośrednio związanych z przychodami wynikają z art. 22 ust. 5c i 5d updof.

Zwróć uwagę!

Koszty ubezpieczenia samochodów u podatnika prowadzącego księgi rachunkowe podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów danego roku podatkowego w kwocie dotyczącej tego roku.

Jeżeli podatnik ustala dochód na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów i prowadzi ją w sposób uproszczony, to koszty ewidencjonuje w dacie poniesienia, niezależnie od tego jakiego okresu one dotyczą (art. 22 ust. 4 updof). Za dzień poniesienia kosztów uznaje dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu (art. 22 ust. 6b updof). W takim przypadku kwotę składki uznaną za koszt podatkowy zaksięguje w całości w podatkowej księdze pod datą wystawienia polisy.

Natomiast jeżeli podatnik prowadzi podatkową księgę memoriałowo, to stosownie do art. 22 ust. 6 updof, koszty odnosi do roku podatkowego, którego one dotyczą. Gdy wykupiona polisa dotyczy dwóch lat podatkowych, to część składki obejmującej np. 2016 r. zaliczy do kosztów uzyskania przychodów 2016 r. w dacie wystawienia polisy, a część składki przypadającej na 2017 r. ujmie jednorazowo w kosztach w styczniu 2017 r.

Zwróć uwagę!

Koszty ubezpieczenia samochodu księguje się w kolumnie 13 podatkowej księgi - "pozostałe wydatki".


Przykład

W dniu 1 grudnia 2016 r. podatnik kupił samochód osobowy i w tym dniu go ubezpieczył (wykupił ubezpieczenie OC, AC, NNW na okres dwunastu miesięcy). Wartość samochodu przyjęta do celów ubezpieczenia AC wynosi 120.000 zł, a składka AC za okres od 1 grudnia 2016 r. do 30 listopada 2017 r. - 3.000 zł. Samochód jest wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej.

Przypadek I

Podatnik prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów metodą memoriałową, a samochód jest środkiem trwałym. W pierwszej kolejności podatnik ustalił kwotę z tytułu ubezpieczenia AC, jaką może zaliczyć do kosztów podatkowych, uwzględniając ograniczenia zawarte w art. 23 ust. 1 pkt 47 updof. W tym celu obliczył, że równowartość 20.000 euro przeliczona na złote według kursu sprzedaży walut obcych ogłaszanego przez NBP z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia to 84.200 zł (20.000 euro x 4,21 zł/euro - kurs przykładowy). Natomiast udział tej kwoty w wartości samochodu przyjętej do celów ubezpieczenia wynosi 70,17% (84.200 zł x 100 : 120.000 zł).

Podatnik ma prawo zaliczyć do kosztów podatkowych składkę AC w wysokości 2.105,10 zł (3.000 zł x 70,17%), przy czym w grudniu 2016 r. 1/12 tej kwoty, tj. 175,43 zł, a w styczniu 2017 r. 11/12 tej kwoty, tj. 1.929,67 zł. Natomiast składki OC i NNW ma prawo ująć w kosztach podatkowych w pełnej wysokości z podziałem na lata podatkowe, jak w przypadku składki AC.

Przypadek II

Podatnik prowadzi podatkową księgę metodą uproszczoną, a koszty używania samochodu rozlicza w oparciu o tzw. kilometrówkę. Zakładając, że w grudniu na potrzeby firmy przejedzie tym samochodem tylko 200 km, limit, do wysokości którego będzie mógł rozliczyć wydatki związane z używaniem tego samochodu, wyniesie 167,16 zł (200 km x 0,8358 zł - stawka za jeden kilometr przebiegu właściwa dla tego pojazdu). Podatnik będzie miał prawo uwzględnić w kosztach podatkowych składki OC, AC i NNW maksymalnie do wysokości 167,16 zł. Pozostała część składek jako koszt podatkowy przepadnie.

Przykład

W dniu 1 grudnia 2016 r. podatnik objął na podstawie leasingu operacyjnego samochód ciężarowy i zgodnie z umową leasingu ponosi koszty jego ubezpieczenia. Polisę ubezpieczeniową (OC, AC, NNW) wykupił na okres od 1 grudnia 2016 r. do 30 listopada 2017 r. Składka AC za wskazany okres wynosi 5.000 zł. Podatnik prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów metodą uproszczoną. W grudniu ujął w kolumnie 13 księgi - "pozostałe wydatki" - składki z tytułu OC, AC i NNW w pełnej wysokości.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60