Wyszukaj

Jak szukać?»

20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin zmiany formy opodatkowania na 2017 r. przez podatników PIT prowadzących działalność gospodarczą20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z kwartalnego ryczałtu ewidencjonowanego20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z ustalania przychodu z wpłat na poczet dostaw towarów i usług20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin złożenia PIT-6 na 2017 r.20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru na 2017 r. podatku liniowego przez podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej23 stycznia 2017 r. (poniedziałek) mija ostateczny termin zawiadomienia o zaprowadzeniu podatkowej księgiLimit przychodów za 2016 r. uprawniający do ryczałtu ewidencjonowanego w 2017 r. wynosi 1.074.400 zł (czytaj)
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Prawo UE  »   Obowiązki beneficjenta wynikające z umowy o dofinansowanie projektu
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Obowiązki beneficjenta wynikające z umowy o dofinansowanie projektu

Gazeta Podatkowa nr 57 (1307) z dnia 18.07.2016
Jolanta Białkowska

Umowa o dofinansowanie zawiera pakiet niezbędnych informacji pozwalających uniknąć błędów przy realizacji projektu współfinansowanego ze środków europejskich. Odnosi się m.in. do konkurencyjności kosztów, które muszą być poniesione zgodnie z wymogami ustawowymi, jak i wytycznych. Te czasami się różnią i mogą prowadzić do problemów interpretacyjnych.

Umowa w zależności od programu operacyjnego

Informacje na temat jak realizować i rozliczyć projekt, na który przyznano wsparcie z funduszy europejskich, beneficjent odnajdzie w umowie o dofinansowanie, która ma charakter umowy cywilnoprawnej. Jest to podstawowy dokument, którego wymogi muszą być spełnione, by mogło być wypłacone dofinansowanie. Wymogi te różnią się w zależności od tego, z jakiego programu operacyjnego na lata 2014-2020 zostało przyznane wsparcie. Łącznie tych programów jest 23, a w ich ramach kilkadziesiąt programów pomocowych (rozporządzeń). To jest podstawowy powód, dla którego zakres umów o dofinansowanie jest niezwykle zróżnicowany. Choć obowiązki w nich zawarte mogą być podobne, to wynikają z różnych aktów normatywnych. Przykładowo dla projektów z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, gdzie Instytucją Pośredniczącą jest PARP , znajdą zastosowanie przepisy ustawy o utworzeniu PARP (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). Nie wynika z niej wprost, że beneficjent nie może dokonać zakupów towarów i usług przewidzianych w projekcie jako wydatki kwalifikowalne od podmiotów powiązanych z nim kapitałowo i osobowo, gdyż w tej kwestii odwołuje się do ustawy o PARP i Wytycznych w zakresie kwalifikowalności.

Konkurencyjność kosztów

Konsekwencją zakupu towarów i usług od podmiotu powiązanego kapitałowo bądź osobowo z beneficjentem jest uznanie tych wydatków za niekwalifikowalne. Inaczej mówiąc, nie podlegają one dofinansowaniu. Zatem przed dokonaniem zakupów w ramach projektu z PO IR, gdzie stroną umowy jest PARP, warto dokładnie przeanalizować czy beneficjent nie będzie miał do czynienia z powiązaniami kapitałowymi lub osobowymi. Umowa o dofinansowanie projektu w zakresie konkurencyjności kosztów wprost odnosi się do art. 6c ustawy o PARP. Ten wskazuje czego dotyczą wzajemne powiązania między beneficjentem a wykonawcą. I tak polegają one na:

  • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
     
  • posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji,
     
  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
     
  • pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa albo powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia bądź w stosunku przysposobienia, opieki albo kurateli.

Przywołanie zasad powiązań pomiędzy beneficjentem a wykonawcą określonych w ustawie o PARP jest konieczne z tego względu, że podobne uregulowania znajdują się w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 2014-2020. W przypadku powołanych wytycznych do powiązania pomiędzy beneficjentem z wykonawcą zamówienia dojdzie dopiero wówczas, gdy jeden z nich ma u drugiego co najmniej 10% udziałów lub akcji. Ustawa o PARP jest więc bardziej rygorystyczna w tym zakresie. Powstaje więc pytanie, które regulacje mają zastosowanie do beneficjenta, czyli podmiotu realizującego projekt. Odpowiedź zależy od tego, kto jest stroną umowy o dofinansowanie projektu. Jeśli beneficjent ma podpisaną umowę z PARP, wówczas zastosowanie mają przepisy ustawy o utworzeniu PARP w zakresie powiązań osobowych i kapitałowych pomiędzy beneficjentem a wykonawcą zamówienia.

Przykład

Beneficjent realizuje projekt z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, gdzie stroną umowy o dofinansowanie projektu jest PARP. Zakupił od podmiotu, który jest z nim powiązany kapitałowo (beneficjent posiada 10% akcji tego podmiotu), usługę badawczo-rozwojową, która została dofinansowana w ramach projektu (rozliczona we wniosku o płatność). W takim przypadku całość wydatków związanych z zamówieniem usługi badawczo-rozwojowej jest niekwalifikowalna. Zatem w przypadku wykrycia tej nieprawidłowości przez podmiot kontrolujący beneficjentowi zostanie naliczona korekta finansowa.

Prawo UE - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60