Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: » Aktualności i sygnały

Nowe rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur

Gazeta Podatkowa nr 87 (1024) z dnia 31.10.2013

Minister Finansów przedstawił projekt nowego rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur. Zostało ono przygotowane w związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 35 ze zm.), które wejdą w życie 1 stycznia 2014 r.

Projektowane rozporządzenie zastąpi obecnie obowiązujące rozporządzenia:

  • w sprawie m.in. wystawiania faktur - w części dotyczącej szczegółowych zasad wystawiania faktur oraz danych, które powinny zawierać i późniejszych niż ustawowe terminów ich wystawiania,
     
  • w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o VAT - w części dotyczącej innego niż określony w art. 31 ust. 1 ustawy o VAT sposobu przeliczania wykazywanych na fakturach kwot w walutach obcych, stosowanych do określenia podstawy opodatkowania.

Rozporządzenie określa:

» przypadki, w których faktury mogą zawierać zakres danych węższy niż określony w art. 106e ustawy o VAT, oraz zakres tych danych

Dotyczy to faktur wystawianych przez podatników, dokumentujących sprzedaż zwolnioną od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy. W tych przypadkach zakres danych na fakturze zbliżony ma być do ilości danych wymaganych obecnie na wystawianych rachunkach, zgodnie z Ordynacją podatkową (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.).

Projekt zawiera katalog danych wymaganych na fakturze w przypadku wystawiania biletów jednorazowych uprawniających do przejazdu na odległość nie mniejszą niż 50 km, przejazdów autostradami płatnymi oraz świadczenia usług w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego, za które pobierane są opłaty trasowe.

» inny niż określony w art. 31a ust. 1 ustawy sposób przeliczania wykazywanych na fakturach kwot w walutach obcych, stosowanych do określenia podstawy opodatkowania

Przykładowo kwoty wykazane na fakturach dokumentujących usługi wstępu na imprezy masowe wyrażone w walucie obcej będą przeliczane na złote zgodnie z przepisami celnymi stosowanymi dla potrzeb obliczania wartości celnej importowanych towarów.

» późniejszy niż określone w art. 106i ustawy terminy wystawiania faktur

W przypadku usług w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego, za które pobierane są opłaty trasowe, fakturę będzie się wystawiać się nie później niż 28. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano tę usługę.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.gazetapodatkowa.pl
WIĘCEJ NA TEN TEMAT W ZASOBACH PŁATNYCH
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60