Wyszukaj

Jak szukać?»

Do 31 grudnia 2014 r. należy powiadomić US o rezygnacji z bilansowej metody ustalania różnic kursowych.
Zamknij
Aktualnie jesteś: PIT 2013 » Odliczenia od dochodu
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Opłata za sanatorium w PIT 2013

Gazeta Podatkowa
Agata Cieśla

W 2013 r. przebywałam w sanatorium w związku z chronicznym zapaleniem strun głosowych (z zawodu jestem nauczycielką). Na udokumentowanie tego pobytu posiadam fakturę. Czy wydatek ten mogę odliczyć w zeznaniu rocznym?

Udzielenie prawidłowej odpowiedzi wymaga ustalenia, czy Czytelniczka jest osobą uprawnioną do skorzystania z tzw. ulgi rehabilitacyjnej oraz charakteru, jaki miał jej pobyt w sanatorium.

Podmiotem, który może skorzystać ze wskazanej ulgi, jest podatnik będący osobą niepełnosprawną lub podatnik, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. Za osobę niepełnosprawną w rozumieniu przepisów ustawy o pdof uznaje się osobę, która posiada m.in. orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną. Tak wynika z art. 26 ust. 7d ustawy o pdof (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).

Odliczeniu od dochodu podatnika w ramach ulgi rehabilitacyjnej podlegają m.in. wydatki poniesione na:

 • odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz
   
 • odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne (art. 26 ust. 7a pkt 5 i 6 ustawy o pdof).

Wymienione wydatki odliczane są w wysokości faktycznie poniesionej przez podatnika, którą ustala się na podstawie dowodu potwierdzającego poniesienie wydatku (rachunku, faktury, dowodu wpłaty itp.). Jeżeli natomiast wydatki te zostały częściowo sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Narodowego Funduszu Zdrowia, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, podatnik ma prawo odliczyć wyłącznie różnicę pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) ze wskazanych funduszy/środków (art. 26 ust. 7b ustawy o pdof).

Zatem Czytelniczka będzie miała prawo do odliczenia w zeznaniu rocznym w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków na pobyt w sanatorium, jeżeli:

 • jest osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o pdof,
   
 • pobyt w sanatorium miał na celu jej rehabilitację lub leczenie,
   
 • sanatorium, w którym odbywało się leczenie, posiadało status zakładu lecznictwa uzdrowiskowego, zakładu rehabilitacji leczniczej, zakładu opiekuńczo-leczniczego lub pielęgnacyjno-opiekuńczego,
   
 • wydatki nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków, o których mowa w art. 26 ust. 7b ustawy o pdof.

Tylko łączne spełnienie wskazanych warunków uprawnia podatnika do pomniejszenia dochodu o omawiane wydatki.

Odliczenia od dochodu - czytaj także:

Aplikacja dla Księgowych ! - ASYSTENT GOFIN - POZNAJ I POBIERZ - www.asystent.gofin.pl
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
www.PrzewodnikPrenumeratora.gofin.pl
P R E N U M E R A T A
www.gazetapodatkowa.pl
WIĘCEJ NA TEN TEMAT W ZASOBACH PŁATNYCH
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60