Wyszukaj

Jak szukać?»

Do 31 grudnia 2014 r. należy powiadomić US o rezygnacji z bilansowej metody ustalania różnic kursowych.
Zamknij
Aktualnie jesteś: PIT 2013 » Odliczenia od podatku
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Odliczanie składek na ubezpieczenie zdrowotne w PIT 2013

Gazeta Podatkowa
Krystyna Szachowicz

Przez część roku z Wojewódzkiej Komendy Policji otrzymywałem świadczenie pieniężne w zamian za zaopatrzenie emerytalne, od którego potrącane były składki na ubezpieczenie zdrowotne. Ponieważ świadczenie to było opodatkowane ryczałtem, składki nie były odliczane od pobieranego podatku. Czy mogę rozliczyć je w zeznaniu PIT-37?

TAK. Z pytania wynika, że w 2013 r. Czytelnik, oprócz wspomnianego świadczenia, uzyskał również przychody opodatkowane według skali podatkowej. Obliczony w ten sposób podatek dochodowy obniża się w pierwszej kolejności o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, m.in. pobranej w roku podatkowym przez płatnika zgodnie z przepisami tej ustawy. Przy czym obniżenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi:

 • dochód (przychód) zwolniony od podatku oraz
   
 • dochód, od którego na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Jednocześnie kwota składki, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy jej wymiaru. Wynika to z art. 27b ust. 1 i 2 ustawy o pdof (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).

Policjantowi w służbie stałej, zwolnionemu ze służby na podstawie orzeczenia trwałej niezdolności do niej przez komisję lekarską, wypłaca się co miesiąc przez okres roku po zwolnieniu ze służby świadczenie pieniężne. Jego wysokość odpowiada uposażeniu zasadniczemu wraz z dodatkami o charakterze stałym, pobieranymi na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym. Przy czym policjant uprawniony do tego świadczenia, który nabył prawo do zaopatrzenia emerytalnego, może wybrać jedno z tych świadczeń. Stanowi tak art. 117 ustawy o Policji (Dz. U. z 2011 r. nr 287, poz. 1687 ze zm.). W przypadku wyboru świadczenia, o którym mowa w pytaniu, komenda policji, jako płatnik, pobiera i odprowadza zryczałtowany podatek dochodowy, w wysokości 20% należności (art. 30 ust. 1 pkt 4a ustawy o pdof) oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne odliczana jest od:

 • podatku dochodowego obliczonego według skali podatkowej,
   
 • podatku liniowego,
   
 • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, karty podatkowej i zryczałtowanego podatku od przychodów osób duchownych.

Wynika tak z art. 95 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.).

Otrzymywane przez Czytelnika świadczenie pieniężne opodatkowane było na zasadach określonych w art. 30 ust. 1 pkt 4a ustawy o pdof, czyli zryczałtowanym podatkiem dochodowym, od którego nie można odliczyć składki zdrowotnej. Skoro jednak w 2013 r. uzyskał on również dochody opodatkowane według skali podatkowej, to składając zeznanie PIT-37 może pomniejszyć należny podatek dochodowy o nieodliczone składki zdrowotne potrącone przez komendę policji z wypłacanego świadczenia pieniężnego.

Aplikacja dla Księgowych ! - ASYSTENT GOFIN - POZNAJ I POBIERZ - www.asystent.gofin.pl
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
www.PrzewodnikPrenumeratora.gofin.pl
P R E N U M E R A T A
www.gazetapodatkowa.pl
WIĘCEJ NA TEN TEMAT W ZASOBACH PŁATNYCH
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60