Wyszukaj

Jak szukać?»

Do 30 kwietnia osoby fizyczne prowadzące księgi rachunkowe powinny przekazać do urzędu skarbowego sprawozdanie finansowe za 2014 r.30 kwietnia 2015 r. upływa termin przekazania do PFRON sprawozdania finansowego za 2014 r.Do 30 kwietnia 2015 r. należy złożyć PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 za 2014 r.
Zamknij
Aktualnie jesteś: Firma » Spółki
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Najprostszy i bezpłatny sposób na uzyskanie odpisu z KRS

Gazeta Podatkowa nr 6 (838) z dnia 19.01.2012
Ewelina Mentel-Wyrzychowska

Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszły w życie przepisy, na mocy których wszystkie aktualne dane z KRS mają być dostępne w Internecie. Nowe regulacje umożliwiają także pobieranie wydruków informacji z rejestru przedsiębiorców odpowiadających odpisowi aktualnemu. Tym samym dokument, którym można zastąpić odpis z KRS, można będzie uzyskać bezpłatnie korzystając z Internetu.


KRS dostępny dla każdego w Internecie

Na mocy art. 4 ust. 4a ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego została zobowiązana do bezpłatnego udostępniania, w ogólnodostępnych sieciach teleinformatycznych, aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru oraz listy dokumentów zawartych w elektronicznym katalogu dokumentów spółek z o.o., akcyjnych, komandytowo-akcyjnych i europejskich.

Jest to ogromna zmiana w porównaniu z dotychczasowym stanem prawnym. Mianowicie już przed 1 stycznia 2012 r. CI KRS udostępniała bezpłatnie dane z rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń i innych organizacji poprzez wyszukiwarkę podmiotów KRS funkcjonującą na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: http://ms.gov.pl/. Z tym że ujawniane były jedynie podstawowe dane (w tym dotyczące ewentualnej upadłości), a w dodatku aktualizowane one były jedynie raz w tygodniu. Tym samym wyszukiwarka ta pełnić mogła jedynie rolę informacyjną. Co więcej, osoba korzystająca z niej ponosiła ryzyko, że dane mogą być nieaktualne.


Odpis z KRS od ręki

Jednak dostęp do wszystkich aktualnych informacji z KRS to tylko część pozytywnych zmian. Ogromne znaczenie praktyczne będzie miała bowiem możliwość uzyskiwania we własnym zakresie i bezpłatnie dokumentu, którym będzie można zastąpić odpis aktualny z KRS (opłata za jego uzyskanie 30 zł). Dokument ten to informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców. W myśl art. 4 ust. 4aa ustawy o KRS, pobrane samodzielnie wydruki komputerowe aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez Centralną Informację KRS, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w Rejestrze. Cechy te sprecyzowane zostały w § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 grudnia 2011 r. Chodzi tu o:

  • adres strony internetowej, na której zamieszczone są aktualne informacje o podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego,
     
  • formę graficzną zgodną z załącznikami nr 12 i 13 do rozporządzenia,
     
  • identyfikator wydruku.

Wydruk, który ma wszystkie trzy ww. elementy, będzie miał moc zrównaną z mocą dokumentu urzędowego. Oznacza to, że posługiwanie się nim wystarczy, aby np. spółka wylegitymowała się przed kontrahentem, czy w postępowaniu administracyjnym, sądowym.


Uzyskanie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców nie wymaga posługiwania się podpisem elektronicznym ani ponoszenia opłat na rzecz CI KRS.


Podkreślić też warto, że treść działów, rubryk informacji odpowiadających odpisowi jest jedynie przykładowa i zależy od rodzaju danych wpisywanych w przypadku konkretnego podmiotu.

Możliwość przeglądania wszystkich aktualnych danych podmiotów wpisanych do KRS z opcją ich wydruku w myśl przepisów miała pojawić się 1 stycznia 2012 r. Jednakże w rzeczywistości termin ten uległ przesunięciu.

Informacja o tym, kiedy z tych udogodnień będzie można korzystać, powinna pojawić się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Z CI KRS uzyskać można informacje, że trwają prace nad systemem wydawania wydruków. Najprawdopodobniej zostanie on uruchomiony w II kwartale 2012 r.


Po odpis pełny tylko do CI KRS

Poza tym, że CI KRS ma udostępniać w Internecie aktualne informacje o podmiotach wpisanych do KRS wraz z możliwością ich wydruku, w dalszym ciągu zajmuje się także wydawaniem odpisów, wyciągów czy zaświadczeń z KRS po złożeniu wniosku. Składa się go w centrali CI KRS (osobiście, korespondencyjnie, elektronicznie) lub w jej oddziale (wyłącznie osobiście). Uzyskanie odpisu z CI KRS drogą elektroniczną wymaga posługiwania się bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Skorzystanie z jednego z powyższych trybów uzyskania dokumentu będzie niezbędne, gdy pojawi się konieczność posłużenia się odpisem pełnym (60 zł). Tego odpisu wydruk nie zastąpi. W odróżnieniu od odpisu aktualnego i odpowiadającej jemu informacji, zawiera on treść wszystkich wpisów w rejestrze pod danym numerem KRS, dokonanych od chwili pierwszego wpisu, z wyjątkiem wpisów niepodlegających ujawnieniu. Tym samym daje możliwość prześledzenia historii spółki i pozwala np. na udokumentowanie, że dana osoba w określonym czasie była wspólnikiem spółki osobowej czy członkiem organu spółki kapitałowej.


Moc e-odpisu

Zmiany od początku roku dotyczą także odpisów (wyciągów, zaświadczeń) wydanych w postaci elektronicznej. Z początkiem tego roku uzyskały one moc dokumentu urzędowego. Do tej pory moc taką miały jedynie odpisy papierowe.

Obecnie odpis elektroniczny może być wykorzystany w postaci elektronicznej, jeżeli możliwe jest posłużenie się dokumentem elektronicznym we właściwym postępowaniu. Jeżeli nie ma takiej ewentualności, wówczas podmiot, który uzyskał odpis elektroniczny, może się nim posłużyć w tym postępowaniu w formie wydruku. Osoba przedkładająca wydruk dołącza do niego oświadczenie o zgodności wydruku z otrzymanym dokumentem elektronicznym.

Wygląd wydruku z KRS, którym można zastąpić odpis z KRS

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. nr 168, poz. 1186 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27.12.2011 r. w sprawie ustroju i organizacji CI KRS (…) oraz cech wydruków umożliwiających ich weryfikację z danymi w Rejestrze (Dz. U. nr 297, poz. 1760)

Spółki - czytaj także:

Aplikacja dla Księgowych ! - ASYSTENT GOFIN - POZNAJ I POBIERZ - www.asystent.gofin.pl
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
www.PrzewodnikPrenumeratora.gofin.pl
P R E N U M E R A T A
www.gazetapodatkowa.pl
WIĘCEJ NA TEN TEMAT W ZASOBACH PŁATNYCH
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60