Wyszukaj

Jak szukać?»

20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin zmiany formy opodatkowania na 2017 r. przez podatników PIT prowadzących działalność gospodarczą20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z kwartalnego ryczałtu ewidencjonowanego20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z ustalania przychodu z wpłat na poczet dostaw towarów i usług20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin złożenia PIT-6 na 2017 r.20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru na 2017 r. podatku liniowego przez podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej23 stycznia 2017 r. (poniedziałek) mija ostateczny termin zawiadomienia o zaprowadzeniu podatkowej księgiLimit przychodów za 2016 r. uprawniający do ryczałtu ewidencjonowanego w 2017 r. wynosi 1.074.400 zł (czytaj)
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne  »   Jak obliczyć wysokość odprawy emerytalnej?
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Jak obliczyć wysokość odprawy emerytalnej?

Gazeta Podatkowa nr 20 (852) z dnia 8.03.2012
Ewa Madejek

Jedna z zatrudnionych pracownic przechodzi na emeryturę. W związku z tą okolicznością jesteśmy obowiązani do wypłaty odprawy emerytalnej. Jak ustalić jej wysokość?

Odprawa emerytalna przysługuje pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę. Wysokość tej odprawy równa jest jednomiesięcznemu wynagrodzeniu. Nie wypłaca się jej jedynie wtedy, gdy pracownik już wcześniej otrzymał taką odprawę (art. 921 § 1 Kodeksu pracy, Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).

W celu ustalenia wysokości odprawy emerytalnej stosuje się zasady obowiązujące przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Tak stanowi § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw… (Dz. U. z 1996 r. nr 62, poz. 289 ze zm.). Ustalając miesięczne wynagrodzenie pracownika, należy przyjąć różne składniki wynagrodzenia. Stałe miesięczne składniki wynagrodzenia uwzględnia się w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do odprawy emerytalnej. Składniki zmienne przysługujące za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc, wypłacone w okresie 3 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do odprawy, przyjmuje się w średniej wysokości z tego okresu. Natomiast składniki przysługujące za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, wypłacone w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do odprawy, uwzględnia się w średniej wysokości z tego okresu. Takie zasady wynikają z § 15-17 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego… (Dz. U. z 1997 r. nr 2, poz. 14 ze zm.).

Odprawa jest równa miesięcznemu wynagrodzeniu pracownika ustalonemu w podany sposób, zatem nie dokonuje się dalszych obliczeń, jak ma to miejsce przy ekwiwalencie za urlop.

Przykład

Pracownica rozwiązująca z dniem 26 marca 2012 r. umowę i przechodząca na emeryturę otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 3.750 zł, dodatek stażowy w wysokości 30% wynagrodzenia zasadniczego, zmienną premię miesięczną oraz premię półroczną wynoszącą do 25% wynagrodzenia zasadniczego.

Ustalenie miesięcznego wynagrodzenia pracownicy:

 • stałe miesięczne składniki:
  3.750 zł + (3.750 zł × 30%) = 4.875 zł,

 •  
 • zmienne składniki przysługujące za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc (za okres od grudnia 2011 r. do lutego 2012 r. pracownica otrzymała premie w łącznej wysokości 562,50 zł):
  562,50 zł : 3 = 187,50 zł,

 •  
 • składniki za okresy dłuższe niż 1 miesiąc (dwie premie półroczne wypłacone w lipcu 2011 r. i styczniu 2012 r. w łącznej kwocie 7.875 zł):
  7.875 zł : 12 = 656,25 zł,

 •  
 • miesięczne wynagrodzenie pracownicy:
  4.875 zł + 187,50 zł + 656,25 zł = 5.718,75 zł.

Wysokość odprawy emerytalnej wyniesie 5.718,75 zł.

Emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60