Wyszukaj

Jak szukać?»

Do 30 kwietnia osoby fizyczne prowadzące księgi rachunkowe powinny przekazać do urzędu skarbowego sprawozdanie finansowe za 2014 r.30 kwietnia 2015 r. upływa termin przekazania do PFRON sprawozdania finansowego za 2014 r.Do 30 kwietnia 2015 r. należy złożyć PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 za 2014 r.
Zamknij
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Jak rozliczyć składki ZUS za zatrudnianego pracownika?

Gazeta Podatkowa nr 5 (837) z dnia 16.01.2012
Dorota Wyderska

Przedsiębiorcy prowadzący samodzielnie działalność gospodarczą generalnie nie muszą co miesiąc sporządzać skomplikowanych rozliczeń. Wystarczy, że w odpowiednim czasie opłacą składki we właściwej wysokości. Jednak po zatrudnieniu pierwszego pracownika dochodzi im sporo obowiązków. W ciągu 7 dni należy go odpowiednio zgłosić do ubezpieczeń. Co miesiąc trzeba też od wypłacanego mu wynagrodzenia rozliczać składki w imiennym raporcie.


Obowiązki zgłoszeniowe

Zatrudniając pracownika, trzeba go zgłosić w ZUS do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeniowego. Dokonuje się tego na druku ZUS ZUA. Jako kod tytułu ubezpieczenia pracownika należy w nim podać 01 10, a w przypadku pracownika młodocianego 01 20. Jeśli pracownik posiada członków rodziny, których chce zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego, formalności związanych z takim zgłoszeniem również dokonuje pracodawca. Wykorzystuje do tego druk ZUS ZCNA.


(Nie)trudne rozliczenia

Zatrudnioną osobę pracodawca musi co miesiąc wykazywać w imiennych raportach. Nalicza w nich składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne od wszystkich wypłat w gotówce i wartości świadczeń w naturze dokonanych lub postawionych do dyspozycji pracownika w danym miesiącu kalendarzowym. Składki na przedmiotowe ubezpieczenia nalicza się w imiennym raporcie ZUS RCA. Raport ten sporządza się za każdy miesiąc, w którym faktycznie dokonano pracownikowi wypłaty wynagrodzenia lub postawiono je do jego dyspozycji.

Z kolei ewentualne przerwy w opłacaniu składek ubezpieczeniowych, spowodowane np. urlopem bezpłatnym czy chorobą pracownika, pracodawca wykazuje w raporcie ZUS RSA. W raporcie tym wykazuje się też świadczenia "chorobowe" wypłacone pracownikom (dotyczy to tylko płatników uprawnionych do takich wypłat).

Raporty miesięczne sporządzone za siebie i za pracownika przedsiębiorca dołącza do deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA. Dokumenty za dany miesiąc przekazuje się do ZUS w terminie nie później niż do 15. dnia następnego miesiąca. W tym samym terminie przedsiębiorca opłaca też składki ubezpieczeniowe (łącznie - za siebie i zatrudnioną osobę).


Składki ubezpieczeniowe

Za zatrudnionego pracownika należy opłacać składki społeczne, tj. emerytalną, rentowe, chorobową i wypadkową oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Składkę na ubezpieczenie emerytalne finansują, z własnych środków, w równych częściach pracownik i pracodawca (czyli po 9,76%). Natomiast składkę na ubezpieczenia rentowe z własnych środków finansują pracownicy w wysokości 1,5% podstawy wymiaru, a pracodawca w wysokości 4,5% podstawy wymiaru (od 1 lutego 2012 r. w wysokości 6,5%). Składkę na ubezpieczenie chorobowe (2,45%) finansuje pracownik w całości z własnych środków. Z kolei wysokość składki wypadkowej jest ustalana indywidualnie dla każdego płatnika. Finansuje ją w całości pracodawca. Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru. Składkę tę za pracownika oblicza, pobiera z jego dochodu i odprowadza do ZUS - pracodawca.


Nie opłaca się składek na FP i FGŚP za osoby, które osiągnęły wiek wynoszący odpowiednio co najmniej 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn.


Za pracownika opłaca się też składkę na Fundusz Pracy (2,45%). Nalicza się ją od kwoty stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (bez stosowania jej rocznego limitu), wynoszących w przeliczeniu na okres miesiąca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę. Ponadto pracodawca opłaca też za zatrudnioną osobę składkę na FGŚP (0,10%). Również tę składkę ustala się od wypłat stanowiących podstawę wymiaru składek emerytalno‑rentowych (bez stosowania jej rocznego limitu).

Przykład

Od 2 stycznia 2012 r. przedsiębiorca zatrudnił na podstawie umowy o pracę na pełny etat mężczyznę w wieku 21 lat. Na koniec stycznia br. wypłaci mu wynagrodzenie za pracę w wysokości 1.500 zł. Od tej wypłaty dokona następujących obliczeń:

Wynagrodzenie brutto:

1.500 zł

Podstawa wymiaru składek społecznych:

1.500 zł

Składki społeczne finansowane ze środków pracownika

Składka emerytalna:

9,76%

146,40 zł

Składka rentowa:

1,50%

22,50 zł

Składka chorobowa:

2,45%

36,75 zł

Razem składki społeczne finansowane przez pracownika:

205,65 zł

Podstawa wymiaru składki zdrowotnej (1.500 zł - 205,65 zł):

1.294,35 zł

Składka na ubezpieczenie zdrowotne:

9,00%

116,49%

Od dokonanej wypłaty pracodawca naliczy też składki na ubezpieczenia społeczne finansowane z jego środków, tj.:

  • składkę emerytalną (9,76%) - 146,40 zł,
     
  • składkę rentową (4,5%) - 67,50 zł oraz
     
  • składkę wypadkową (zakładamy, że obowiązuje go stopa procentowa tej składki w wysokości 1,67%) - 25,05 zł.

Wyliczone składki pracodawca wykaże w raporcie ZUS RCA sporządzonym za pracownika za styczeń 2012 r. w następujący sposób:

W kolejnym bloku raportu przedsiębiorca naliczy za siebie składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Od wypłaconego pracownikowi wynagrodzenia pracodawca będzie też musiał naliczyć składki na FP i FGŚP w wysokości odpowiednio: 36,75 zł i 1,50 zł. Wszystkie składki naliczone za pracownika, łącznie ze składkami ubezpieczeniowymi naliczonymi za siebie, wykaże w deklaracji rozliczeniowej sporządzonej za styczeń 2012 r.

Składki ZUS - czytaj także:

Aplikacja dla Księgowych ! - ASYSTENT GOFIN - POZNAJ I POBIERZ - www.asystent.gofin.pl
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
www.PrzewodnikPrenumeratora.gofin.pl
P R E N U M E R A T A
www.gazetapodatkowa.pl
WIĘCEJ NA TEN TEMAT W ZASOBACH PŁATNYCH
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60