Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Firma » Zakładanie firmy
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Jak uzyskać wpis w rejestrze REGON?


Czym jest rejestr REGON?

Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej zwany powszechnie REGON-em obejmuje osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Prowadzony jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sposób zinformatyzowany.

Rejestr REGON dostarcza ogólnej charakterystyki działających w obrocie podmiotów zgodnie z podziałem terytorialnym, własnościowym, według rodzajów działalności, form prawnych itp. Rejestr REGON umożliwia również sporządzanie wykazu adresów działających podmiotów i jest podstawą do tworzenia baz i banków danych o podmiotach gospodarki narodowej. Stanowi również główne źródło zasilania bazy jednostek wybieranych do badań statystycznych.


Wpis i nadanie numeru

Wpisowi do REGON podlegają informacje dotyczące zarówno samego przedsiębiorcy, jak i prowadzonej przez niego działalności. Są to przede wszystkim: jego nazwa, a w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą nazwisko i imiona oraz numer PESEL. Ponadto NIP, adresy siedziby (bądź miejsca zamieszkania w przypadku osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą). Wpisowi podlegają też takie informacje jak forma prawna prowadzonej działalności, forma własności, wykaz rodzajów działalności (w tym tej przeważającej), przewidywana liczba pracujących, w tym przewidywana liczba zatrudnionych oraz daty powstania, zawieszenia i zakończenia działalności. Do rejestru wpisuje się także formę dokonanej rejestracji podmiotu (nazwę organu rejestracyjnego i rodzaj właściwego rejestru lub ewidencji).

Podmiotom wpisanym do rejestru nadawany jest niepowtarzalny numer identyfikacyjny REGON. W przypadku wykreślenia przedsiębiorcy jest on przechowywany w tzw. zbiorze historycznym i nie jest wykorzystywany do identyfikacji innego podmiotu. Numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy składa się z dziewięciu cyfr. Pozostaje on niezmieniony w czasie istnienia podmiotu i nie przechodzi na następcę prawnego. Wszelkie zgłaszane przez przedsiębiorcę zmiany cech podmiotu objętych wpisem do rejestru nie powodują nadania nowego numeru. Jedynie zmiana szczególnej formy prawnej podmiotu powoduje skreślenie go z rejestru oraz ponowny wpis z nadaniem nowego numeru.


REGON a wpis do CEIDG i KRS

Obecnie sposób dokonania wpisu przedsiębiorcy do rejestru REGON zależy od formy prawnej prowadzonej działalności. Jednoosobowi przedsiębiorcy, będący osobami fizycznymi, dokonują wpisu do rejestru REGON za pośrednictwem działającej od 1 lipca 2011 r. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Integralną częścią wniosku o wpis przedsiębiorcy do CEIDG jest żądanie wpisu albo zmiany wpisu do krajowego rejestru REGON. Wniosek CEIDG-1 może być złożony elektronicznie, np. za pośrednictwem strony internetowej CEIDG lub w urzędzie gminy osobiście albo wysłany listem poleconym. CEIDG przesyła do Urzędu Statystycznego odpowiednie dane zawarte we wniosku o wpis do CEIDG za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej, niezwłocznie, nie później niż w dniu roboczym następującym po dokonaniu wpisu.

Rejestracja przedsiębiorców podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego następuje na podstawie wniosku RG-1 (pierwszy wpis lub zgłoszenie zmian) złożonego przez przedsiębiorcę do sądu rejestrowego (w formie papierowej). Wniosek RG-1 przesyłany jest przez sąd rejestrowy niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania wpisu do właściwego urzędu statystycznego wraz z odpisem postanowienia o wpisie i zaświadczeniem o dokonaniu wpisu. Jeżeli wniosek o wpis do KRS składany jest w formie elektronicznej, wówczas zgodnie z art. 19b ust. 1c ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym przedsiębiorca składa wniosek o wpis w rejestrze podmiotów samodzielnie, drogą elektroniczną (wniosek RG-1 lub RG-2 składany za pośrednictwem systemu e-REGON).


Bezpośredni kontakt z urzędem statystycznym

Przedsiębiorcy zobowiązani są zgłaszać się bezpośrednio do właściwych urzędów statystycznych tylko w ściśle określonych sytuacjach. Przede wszystkim, jeżeli wniosek o wpis do REGON dotyczy zmian nieobjętych wpisem do CEIDG, tj.: zmiany liczby pracujących i zatrudnionych, wpisu jednostki lokalnej niepodlegającej wpisowi do CEIDG czy też zmian nieobjętych wpisem do rejestru przedsiębiorców, np.: w przypadku zmiany formy własności. Ponadto bezpośrednio do urzędu statystycznego musi wystąpić przedsiębiorca, jeżeli chce otrzymać aktualne zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON.


Zaświadczenia o numerze REGON

Informacja o numerze REGON nadanym danemu przedsiębiorcy udostępniana jest na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego (www.stat.gov.pl). Udostępnienie danych na stronie internetowej GUS jest potwierdzeniem dokonania wpisu tych informacji w rejestrze REGON. Urzędy statystyczne wydają na żądanie wpisanych podmiotów zaświadczenie o nadanym im i ich jednostkom lokalnym numerze identyfikacyjnym REGON, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania żądania. Osoby wpisane do rejestru REGON na podstawie danych z wniosku CEIDG-1 otrzymują informację o numerze identyfikacyjnym REGON za pomocą wyszukiwarki CEIDG. W przypadku konieczności posiadania zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON przedsiębiorcy ci zobowiązani są do złożenia żądania wydania zaświadczenia w urzędzie statystycznym właściwym ze względu na adres zamieszkania.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27.07.1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej… (Dz. U. nr 69, poz. 763 ze zm.)

Zakładanie firmy - czytaj także:

Aplikacja dla Księgowych ! - ASYSTENT GOFIN - POZNAJ I POBIERZ - www.asystent.gofin.pl
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
www.PrzewodnikPrenumeratora.gofin.pl
WIĘCEJ NA TEN TEMAT W ZASOBACH PŁATNYCH
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60