Wyszukaj

Jak szukać?»

20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin zmiany formy opodatkowania na 2017 r. przez podatników PIT prowadzących działalność gospodarczą20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z kwartalnego ryczałtu ewidencjonowanego20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z ustalania przychodu z wpłat na poczet dostaw towarów i usług20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin złożenia PIT-6 na 2017 r.20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru na 2017 r. podatku liniowego przez podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej23 stycznia 2017 r. (poniedziałek) mija ostateczny termin zawiadomienia o zaprowadzeniu podatkowej księgiLimit przychodów za 2016 r. uprawniający do ryczałtu ewidencjonowanego w 2017 r. wynosi 1.074.400 zł (czytaj)
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Czas pracy i urlopy  »   Czy w świadectwie pracy wykazuje się wykorzystany urlop wychowawczy?
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Czy w świadectwie pracy wykazuje się wykorzystany urlop wychowawczy?

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (340) z dnia 10.05.2013

Umowa o pracę pracownicy przebywającej na urlopie wychowawczym rozwiąże się z końcem maja br. Czy w świadectwie pracy należy wskazać okres urlopu wychowawczego? Czy jest to okres nieskładkowy?

Okres urlopu wychowawczego należy wykazać w ustępie 4 pkt 9 świadectwa pracy, co wyjaśniamy poniżej.

W świadectwie pracy obok okresu zatrudnienia zamieszcza się inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy i uprawnień z ubezpieczenia społecznego (art. 97 § 2 K.p.). W jego treści wykazuje się między innym przypadające w czasie zatrudnienia okresy nieskładkowe, które są wymienione w art. 7 ustawy emerytalnej, tj. okresy:

  • pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłków chorobowego i opiekuńczego oraz świadczenia rehabilitacyjnego,
     
  • przypadające przed dniem nabycia prawa do emerytury lub renty okresy urlopu wychowawczego, a także urlopu bezpłatnego udzielonego na podstawie przepisów w sprawie bezpłatnych urlopów dla matek pracujących opiekujących się małymi dziećmi i innych udzielonych w tym celu urlopów bezpłatnych,
     
  • urlopu bezpłatnego małżonków pracowników skierowanych do pracy w przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych, w stałych przedstawicielstwach przy ONZ i w innych misjach specjalnych za granicą, w instytutach, ośrodkach informacji i kultury za granicą.

W obecnym stanie prawnym urlop wychowawczy zalicza się jednak do okresów składkowych.

Ważne: Osoby przebywające na urlopach wychowawczych podlegają z tego tytułu obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, chyba że posiadają ustalone prawo do emerytury lub renty lub inny tytuł rodzący obowiązek ubezpieczeń społecznych (art. 6 ust. 1 pkt 19 ustawy o sus).

W świetle powyższego, okresu urlopu wychowawczego, o którym mowa w pytaniu, nie należy wykazywać w ustępie 4 pkt 10 świadectwa pracy, w którym informuje się o okresach nieskładkowych.

Biorąc pod uwagę fakt, iż przedmiotowy urlop jest limitowany, informacja w sprawie korzystania z uprawnienia może jednak być dla przyszłego pracodawcy nieodzowna. Pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy może skorzystać z 3 lat urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 4 roku życia (art. 186 § 1 K.p.). Z kolei pracownik z 6-miesięcznym stażem zakładowym, bez względu na to, czy korzystał z "podstawowego" urlopu wychowawczego, może dodatkowo skorzystać z urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia, jeżeli z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecko wymaga osobistej opieki pracownika. Umieszczenie w świadectwie pracy informacji o korzystaniu z uprawnienia zapobiega powtórnemu skorzystaniu lub nieuprawnionemu wydłużeniu urlopu w przyszłym zatrudnieniu.

Właściwym do tego miejscem jest ustęp 4 pkt 9 świadectwa informujący, że pracownik wykorzystał dodatkowy urlop albo inne uprawnienia lub świadczenia przewidziane przepisami prawa pracy. Z wyjaśnień do świadectwa pracy zamieszczonych wraz z jego wzorem w załączniku do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz. U. nr 60, poz. 282 z późn. zm.) wynika, że pracodawca w punkcie tym informuje o wykorzystaniu przez pracownika uprawnień i świadczeń w zakresie mającym wpływ na uprawnienia pracownicze u kolejnego pracodawcy, wynikające z ustaw, układów zbiorowych pracy i regulaminów.

Czas pracy i urlopy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60