Wyszukaj

Jak szukać?»

20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin zmiany formy opodatkowania na 2017 r. przez podatników PIT prowadzących działalność gospodarczą20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z kwartalnego ryczałtu ewidencjonowanego20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z ustalania przychodu z wpłat na poczet dostaw towarów i usług20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin złożenia PIT-6 na 2017 r.20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru na 2017 r. podatku liniowego przez podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej23 stycznia 2017 r. (poniedziałek) mija ostateczny termin zawiadomienia o zaprowadzeniu podatkowej księgiLimit przychodów za 2016 r. uprawniający do ryczałtu ewidencjonowanego w 2017 r. wynosi 1.074.400 zł (czytaj)
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Czas pracy i urlopy  »   Praca w porze nocnej i zasady jej rekompensaty
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Praca w porze nocnej i zasady jej rekompensaty

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 23 (778) z dnia 10.08.2012

Wprowadziliśmy w zakładzie system dwuzmianowy, od godz. 600 do 1400 i od 1400 do 2200. Pora nocna jest określona w regulaminie pracy tak jak w przepisach Kodeksu pracy, tj. od 2100 do 700. Czy w związku z tym praca w godzinach od 600 do 700 i od 2100 do 2200 jest pracą w porze nocnej, mimo że każdorazowo jest to tylko jedna godzina pracy przypadająca w tej porze? Jakie dodatki za nią przysługują? Czy są to godziny nadliczbowe?

Zgodnie z art. 1517 § 1 Kodeksu pracy (ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r., Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.), porę nocną stanowi osiem godzin między godzinami 2100 a 700. Wyboru przedziału czasowego pory nocnej dokonuje pracodawca. Jeżeli zaniecha wyznaczenia konkretnych 8 godzin pory nocnej, wówczas wszystkie godziny od 2100 do 700 są traktowane jako należące do pory nocnej. Pora nocna wynosi w takim przypadku 10, a nie 8 godzin (tak jak w sytuacji wskazanej w pytaniu). Ma to istotne znaczenie w odniesieniu do kwestii wynagradzania za pracę w tej porze. Każdemu pracownikowi świadczącemu pracę w porze nocnej (w rozumieniu prawa pracy) przysługuje, oprócz normalnego wynagrodzenia, dodatek w wysokości co najmniej 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wskazany dodatek może być zastąpiony ryczałtem, jednak tylko wobec pracowników wykonujących pracę w porze nocnej stale poza zakładem pracy. Wysokość ryczałtu powinna odpowiadać przewidywanemu wymiarowi pracy w porze nocnej (art. 1518 K.p.).

WAŻNE: Dodatek za pracę w porze nocnej należy się nawet za jedną godzinę takiej pracy, bez względu na to, czy pracownik wykonuje pracę w nocy stale, czy sporadycznie.

Kodeks pracy wprowadza kategorię pracowników pracujących w nocy, do których zalicza pracowników, których rozkład czasu pracy obejmuje w każdej dobie co najmniej 3 godziny pracy w porze nocnej lub których co najmniej 1/4 czasu pracy w okresie rozliczeniowym przypada na porę nocną. Niezaliczenie określonego pracownika do tej kategorii nie wpływa jednak na jego prawo do dodatku za każdą godzinę pracy w nocy. Odrębność traktowania pracowników pracujących w nocy przejawia się jedynie w stosowaniu regulacji ograniczającej ich czas pracy do 8 godzin na dobę, jeżeli wykonują oni prace szczególnie niebezpieczne albo związane z dużym wysiłkiem fizycznym lub umysłowym. Wskazane ograniczenie nie obejmuje przy tym:

  • pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy,
     
  • przypadków konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii.

Pracodawca zatrudniający pracowników pracujących w nocy ma obowiązek powiadomienia właściwego okręgowego inspektora pracy o fakcie zatrudniania pracownika pracującego w nocy. Obowiązek ten aktualizuje się dopiero po złożeniu wniosku przez pracownika o przekazanie takiej informacji.

Należy podkreślić, że niektóre grupy pracowników objęte są bezwzględnym zakazem pracy w nocy. Dotyczy to kobiet w ciąży oraz pracowników młodocianych. W przypadku pracowników opiekujących się dzieckiem do lat 4 praca taka jest możliwa tylko za ich zgodą. Również w przypadku pracowników niepełnosprawnych praca w nocy jest dozwolona jedynie wówczas, gdy lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub, w razie jego braku, lekarz sprawujący opiekę nad pracownikiem wyda, na jego wniosek, zgodę na uchylenie zakazu pracy niepełnosprawnych w porze nocnej albo w przypadku, gdy niepełnosprawny jest zatrudniony przy pilnowaniu (art. 15 i 16 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.).

Odnośnie poruszonej w pytaniu kwestii nadgodzin, to w omawianej sprawie, jeżeli w danej dobie nie została przekroczona norma dobowa lub przedłużony dobowy wymiar czasu pracy (stosowany m.in. w systemie równoważnym), godziny nadliczbowe nie wystąpią. Powstają one bowiem dopiero po przekroczeniu norm czasu pracy obowiązujących danego pracownika lub przedłużonego dobowego wymiaru czasu pracy (art. 151 § 1 K.p.). Należy nadmienić, że praca w nadgodzinach świadczonych w porze nocnej rekompensowana jest 100% dodatkiem do wynagrodzenia, chyba że pracodawca udzielił za taką pracę czasu wolnego. Niezależnie od tego, pracownikowi przysługuje dodatek za pracę w nocy w wysokości określonej w art. 1518 § 1 K.p.

Czas pracy i urlopy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60