Wyszukaj

Jak szukać?»

Do 30 kwietnia osoby fizyczne prowadzące księgi rachunkowe powinny przekazać do urzędu skarbowego sprawozdanie finansowe za 2014 r.30 kwietnia 2015 r. upływa termin przekazania do PFRON sprawozdania finansowego za 2014 r.Do 30 kwietnia 2015 r. należy złożyć PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 za 2014 r.
Zamknij
Aktualnie jesteś: Prawo pracy » Czas pracy i urlopy
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Wypowiedzenie ze zwolnieniem z obowiązku świadczenia pracy a wykorzystanie urlopu

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 20 (775) z dnia 10.07.2012

Firma zamierza wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę na czas nieokreślony. Jednym z powodów wypowiedzenia jest utrata zaufania do tego pracownika, dlatego pracodawca chce go zwolnić w okresie wypowiedzenia z obowiązku świadczenia pracy. W jakiej formie należy złożyć oświadczenie o zwolnieniu z tego obowiązku, czy można to uczynić w treści wypowiedzenia? Jak wygląda wtedy sprawa urlopu, czy można go udzielić jednostronnie, bez wniosku pracownika?

Instytucja zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy nie jest uregulowana w prawie pracy (z wyjątkiem nielicznych przypadków przewidzianych przez przepisy odrębne, np. przez ustawę o służbie cywilnej). Znajduje ona jednak zastosowanie na podstawie wyrobionego w tym przedmiocie piśmiennictwa i orzecznictwa z zakresu prawa pracy. Generalnie przyjmuje się, że zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy powinno mieć charakter wyjątku od zasady, zgodnie z którą pracownik ma prawo i obowiązek pracy, natomiast pracodawca jest zobowiązany dopuścić go do jej wykonywania. Jak orzekł Sąd Najwyższy, jednostronna decyzja o zwolnieniu pracownika z obowiązku świadczenia pracy musi być poparta koniecznością ochrony uzasadnionych i istotnych interesów pracodawcy, a jej wykonanie nie może naruszać praw pracownika (patrz uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z 24 września 2003 r., sygn. akt I PK 324/02). W praktyce pracodawcy starają się uzyskać zgodę pracownika na zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy, co czyni to zwolnienie, w razie ewentualnych zarzutów zgłaszanych później przez pracownika, mniej dyskusyjnym.

Utrata zaufania to najczęstszy powód zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy. Ponieważ jednak niedopuszczenie pracownika do świadczenia pracy stanowi naruszenie zobowiązań wynikających z umowy o pracę, pracodawca w celu uniknięcia zarzutów o bezprawne działania, powinien uzyskać zgodę zatrudnionego na zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy. Całkowicie jednostronna decyzja pracodawcy w tym zakresie byłaby usprawiedliwiona tylko w przypadku rażącego naruszenia przez pracownika jego obowiązków, np. poprzez celowe wyjawienie tajemnicy przedsiębiorstwa konkurencji. Jeżeli tego typu okoliczności nie zachodzą, pracodawca, który nie chce obecności pracownika w firmie w czasie wypowiedzenia, powinien uzyskać jego zgodę na odsunięcie od pracy i zapewnić mu za ten czas wynagrodzenie. W piśmiennictwie z zakresu prawa pracy wyrażany jest pogląd, iż wynagrodzenie to powinno być ustalane w oparciu o zasady dotyczące wynagrodzenia przestojowego, choć prezentowane jest również stanowisko, zgodnie z którym w takich przypadkach powinny być stosowane przepisy dotyczące wynagrodzenia urlopowego. Jednak to pierwszy z przedstawionych poglądów znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądowym (patrz wyrok Sądu Najwyższego z 16 czerwca 2005 r., sygn. akt I PK 260/04).

WAŻNE: Oświadczenie o zwolnieniu z obowiązku świadczenia pracy może być zawarte w treści oświadczenia o wypowiedzeniu umowy lub w odrębnym piśmie. Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy może nastąpić w ciągu całego okresu wypowiedzenia.

Odnośnie udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego w trakcie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, to trzeba zaznaczyć, że pracodawca nie ma takiej możliwości. W takiej sytuacji nie znajduje zastosowania uprawnienie pracodawcy do udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego w czasie wypowiedzenia, nawet bez zgody zatrudnionego (art. 1671 Kodeksu pracy - Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).

Należy zauważyć, że urlop wypoczynkowy jest zwolnieniem od świadczenia pracy, przysługuje więc takiemu pracownikowi, który ją wykonuje. W razie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy ustaje podstawa do udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego, pracownik jest już bowiem zwolniony z obowiązku wykonywania pracy na podstawie wcześniejszej decyzji pracodawcy. W celu udzielenia pracownikowi niewykorzystanego urlopu należałoby więc najpierw cofnąć oświadczenie o zwolnieniu pracownika z obowiązku świadczenia pracy, a dopiero następnie "wysłać" pracownika na urlop. Do cofnięcia oświadczenia o zwolnieniu, które dotarło już do pracownika, potrzebna jest jednak jego zgoda.

Czas pracy i urlopy - czytaj także:

Aplikacja dla Księgowych ! - ASYSTENT GOFIN - POZNAJ I POBIERZ - www.asystent.gofin.pl
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
www.PrzewodnikPrenumeratora.gofin.pl
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
WIĘCEJ NA TEN TEMAT W ZASOBACH PŁATNYCH
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60