Wyszukaj

Jak szukać?»

20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin zmiany formy opodatkowania na 2017 r. przez podatników PIT prowadzących działalność gospodarczą20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z kwartalnego ryczałtu ewidencjonowanego20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z ustalania przychodu z wpłat na poczet dostaw towarów i usług20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin złożenia PIT-6 na 2017 r.20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru na 2017 r. podatku liniowego przez podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej23 stycznia 2017 r. (poniedziałek) mija ostateczny termin zawiadomienia o zaprowadzeniu podatkowej księgiLimit przychodów za 2016 r. uprawniający do ryczałtu ewidencjonowanego w 2017 r. wynosi 1.074.400 zł (czytaj)
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Umowy i płace  »   Współczynnik do obliczenia ekwiwalentu za zaległy i bieżący urlop ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Współczynnik do obliczenia ekwiwalentu za zaległy i bieżący urlop wypoczynkowy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (333) z dnia 1.02.2013

Pracownik był zatrudniony na 1/2 etatu do 31 stycznia 2013 r. Do dnia rozwiązania umowy nie wykorzystał kilku dni urlopu za 2012 r. i za styczeń bieżącego roku. Jak należało ustalić ekwiwalent za urlop? Szczególnie chodzi mi o wysokość współczynnika, który w 2012 r. wynosił 21, a obecnie wynosi 20,92.

Ustalając w 2013 r. ekwiwalent za urlop należało przyjąć współczynnik obowiązujący w tym roku, tj. 10,46 (1/2 x 20,92).

Pracownik nabywa prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w dniu rozwiązania stosunku pracy. Problematykę obliczania ekwiwalentu określają przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. nr 2, poz. 14 z późn. zm.), dalej rozporządzenia urlopowego. Jak wynika z jego uregulowań, wysokość ekwiwalentu oblicza się analogicznie jak wynagrodzenie urlopowe, z wyjątkami zawartymi w § 15-19 rozporządzenia.

Przy obliczaniu ekwiwalentu w pierwszej kolejności należy ustalić podstawę wymiaru świadczenia, którą stanowi przeciętne wynagrodzenie pracownika. W tym celu wyróżnia się trzy grupy składników wynagrodzenia:

 • określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości,
   
 • przysługujące za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc, z wyłączeniem wynagrodzenia stałego,
   
 • przysługujące za okresy dłuższe niż 1 miesiąc.

Pierwszy z wymienionych składników uwzględnia się w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do ekwiwalentu. Zmienne składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc, wypłacone w okresie 3 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu, uwzględnia się w średniej wysokości z tego okresu. Jeśli pracownik nie przepracował pełnego okresu 3 miesięcy, to wynagrodzenie jakie faktycznie w nim otrzymał dzieli się przez liczbę dni pracy, za które przysługiwało, a otrzymany wynik mnoży przez liczbę dni, jakie pracownik przepracowałby w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy (tzw. dopełnienie podstawy).

Składniki wynagrodzenia, przysługujące za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, wypłacone w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu, przyjmuje się jako średnią z tego okresu (w razie potrzeby te składniki również podlegają dopełnieniu).

Ekwiwalent za urlop oblicza się dzieląc ustaloną podstawę wymiaru przez współczynnik wyrażający przeciętną liczbę dni przypadających do przepracowania w miesiącu, w roku na który jest ustalony (por. uzasadnienie do uchwały SN z dnia 9 maja 2000 r., sygn. akt III ZP 12/00, OSNP 2000/22/806).

Współczynnik niezbędny dla wyliczenia ekwiwalentu za 1 dzień urlopu ustala się odrębnie w każdym roku kalendarzowym i stosuje do obliczania ekwiwalentu, do którego pracownik nabył prawo w ciągu tego roku kalendarzowego. Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, wartość współczynnika ustalonego dla pełnego etatu obniża się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy w jakim jest zatrudniony dany pracownik.

W 2013 r. współczynnik do obliczenia ekwiwalentu za urlop dla pracownika zatrudnionego na pełen etat wynosi - 20,92, a dla zatrudnionego na 1/2 etatu 10,46 (1/2 × 20,92). Pisaliśmy na ten temat w dodatku nr 2 do UiPP nr 2/2013, str. 121.

Ważne: Ustalony dla danego roku współczynnik stosuje się przy ustalaniu ekwiwalentu, do którego pracownik nabył prawo w ciągu tego roku, bez względu na to, czy jest to urlop zaległy, czy bieżący.

Następnie obliczany jest ekwiwalent za 1 godzinę urlopu. Dokonuje się tego dzieląc kwotę ekwiwalentu za 1 dzień urlopu przez liczbę odpowiadającą normie dobowej obowiązującej pracownika. Końcowym etapem jest wyliczenie samego ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. W tym celu ekwiwalent za 1 godzinę urlopu mnoży się przez liczbę godzin niewykorzystanego urlopu.

  Przykład  

Pracodawca jest zobowiązany do wypłacenia ekwiwalentu za 7 dni (56 godz.) urlopu wypoczynkowego (5 dni za 2012 r. i 2 dni za 2013 r.) pracownikowi, który rozwiązał umowę o pracę z dniem 31 stycznia br. Umowa była zawarta na 1/2 etatu, a wynagrodzenie określone stawką godzinową i premią. Pracownik otrzymał wynagrodzenie w wysokości: w październiku - 1.720 zł, w listopadzie - 1.560 zł i w grudniu - 1.670 zł. Wysokość ekwiwalentu wyniosła 1.104,32 zł, zgodnie z wyliczeniem:

 • podstawa wymiaru: 1.720 zł + 1.560 zł + 1.670 zł = 4.950 zł,
  4.950 zł : 3 m-ce = 1.650 zł,
   
 • ekwiwalent za 1 dzień urlopu: 1.650 zł : 10,46 = 157,74 zł,
   
 • ekwiwalent za 1 godzinę urlopu: 157,74 zł : 8 godz. = 19,72 zł,
   
 • ekwiwalent za niewykorzystany urlop: 19,72 zł x 56 godz. = 1.104,32 zł.

Umowy i płace - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60