Wyszukaj

Jak szukać?»

Do 30 kwietnia osoby fizyczne prowadzące księgi rachunkowe powinny przekazać do urzędu skarbowego sprawozdanie finansowe za 2014 r.30 kwietnia 2015 r. upływa termin przekazania do PFRON sprawozdania finansowego za 2014 r.Do 30 kwietnia 2015 r. należy złożyć PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 za 2014 r.
Zamknij
Aktualnie jesteś: Prawo pracy » Umowy i płace
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Nagroda jubileuszowa, w tym dla pracownika samorządowego

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (332) z dnia 10.01.2013

1) W lutym 2013 r. pracownik samorządowy przechodzi na emeryturę. W momencie rozwiązania umowy o pracę do 30-letniego stażu będzie mu brakowało mniej niż 12 miesięcy. Czy należy wypłacić pracownikowi nagrodę jubileuszową, jeśli poprzednią otrzymał w 2010 r. po udokumentowaniu dodatkowego okresu?

Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) pracownikom, których status reguluje powołana ustawa przysługuje nagroda jubileuszowa. Warunki ustalania prawa do nagrody jubileuszowej i jej wypłacania określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. nr 50, poz. 398 z późn. zm.). Jak wynika z przepisu § 8 ust. 8 rozporządzenia, w razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę, pracownikowi samorządowemu, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.


2) W naszym zakładzie wypłacane są nagrody jubileuszowe na podstawie ogólnego stażu pracy, począwszy od 15 lat pracy i za każde następne 5 lat. Zgodnie z regulaminem pracownik, który otrzymał nagrodę i w ciągu 12 miesięcy od dnia nabycia prawa do tej nagrody udowodnił prawo do nagrody wyższej, wypłaca się różnicę pomiędzy nagrodami. Pracownik nabył prawo do nagrody jubileuszowej za 15 lat pracy w lutym 2009 r., a w październiku 2012 r. udowodnił staż, który w lutym 2011 r. dał mu prawo do nagrody za 20 lat pracy. Jakie świadczenie przysługuje pracownikowi?

Pracownik powinien otrzymać nagrodę jubileuszową z tytułu 20 lat pracy w pełnej wysokości.

Nagrody jubileuszowe nie są świadczeniami o charakterze powszechnym i w sektorze pozabudżetowym mogą być przewidziane przez przepisy wewnątrzzakładowe. Zasadą jest jednak, iż w celu nabycia prawa do nagrody pracownik powinien udokumentować okresy zaliczane do stażu jubileuszowego. Jeżeli przepisy określające prawo do nagród nie stanowią inaczej, nawet w przypadku gdy dokumenty te pracownik dostarczy z opóźnieniem, już po nabyciu prawa do nagrody, to i tak nie zmienia to faktu, że była ona należna w dniu, w którym pracownik osiągnął wymagany staż. Obowiązkiem pracodawcy w tej sytuacji jest ponowne ustalenie okresu pracy jakim legitymuje się pracownik.

W sytuacji przedstawionej w pytaniu pojawiła się wątpliwość, czy nagroda jubileuszowa z tytułu nowego, uzupełnionego stażu pracy, powinna zostać wypłacona w całości, czy też w wysokości różnicy pomiędzy niższą, wypłaconą uprzednio, a należną z tytułu uzupełnionego stażu. Przepis regulaminowy rozstrzyga tę sytuację jednoznacznie, uzależniając wielkość świadczenia od tego kiedy pracownik udowodni wymagany staż, a nie od tego kiedy ten staż został rzeczywiście osiągnięty. Pracownik udowodnił staż po upływie 12 miesięcy od otrzymania nagrody niższej, zatem nabył prawo do nagrody wyższej w pełnej wysokości.


3) W spółdzielni obowiązuje układ zbiorowy pracy. Na jego podstawie zaliczeniu do stażu wymaganego do nagrody jubileuszowej podlegają okresy pracy w innych zakładach, pod warunkiem, że stosunek pracy nie został rozwiązany przez pracownika. Jedna z pracownic doręczyła zaświadczenie o pracy w PGR w latach 1974-1977 w charakterze pracownika dochodzącego, które wydano w oparciu o listy płac. Wynika z niego oprócz wynagrodzenia tylko liczba przepracowanych godzin w poszczególnych miesiącach. Czy okres pracy w charakterze pracownika dochodzącego podlega zaliczeniu do stażu jubileuszowego?

Z orzecznictwa sądów administracyjnych wynika, że w PGR byli zatrudniani pracownicy dochodzący, których czas pracy regulowały przepisy szczególne, ustalające warunki pracy i wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach podporządkowanych Ministrowi Rolnictwa. Były to przepisy układu zbiorowego pracy dla pracowników państwowych przedsiębiorstw rolnych (por. wyrok WSA w Opolu z dnia 20 listopada 2006 r., sygn. akt II SA/Op 241/06).

Ponieważ pracownica nie doręczyła świadectwa pracy, pracodawca nie ma informacji o podstawie prawnej zatrudnienia i trybie jego ustania, istotnej ze względu na warunek określony postanowieniem Układu Zbiorowego Pracy. Dlatego też tego okresu nie można uwzględniać w stażu uprawniającym do nagrody jubileuszowej.

Umowy i płace - czytaj także:

Aplikacja dla Księgowych ! - ASYSTENT GOFIN - POZNAJ I POBIERZ - www.asystent.gofin.pl
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
www.PrzewodnikPrenumeratora.gofin.pl
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
WIĘCEJ NA TEN TEMAT W ZASOBACH PŁATNYCH
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60