Wyszukaj

Jak szukać?»

Do 30 kwietnia osoby fizyczne prowadzące księgi rachunkowe powinny przekazać do urzędu skarbowego sprawozdanie finansowe za 2014 r.30 kwietnia 2015 r. upływa termin przekazania do PFRON sprawozdania finansowego za 2014 r.Do 30 kwietnia 2015 r. należy złożyć PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 za 2014 r.
Zamknij
Aktualnie jesteś: Prawo pracy » Umowy i płace
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Umowa o pracę na zastępstwo

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (306) z dnia 10.12.2011

W związku z przedłużającą się nieobecnością w pracy pracownicy będącej w ciąży zamierzamy przyjąć na jej miejsce pracownika na podstawie umowy o pracę na zastępstwo. Jakie obowiązki wiążą się z takim zatrudnieniem?

Umowa o pracę na zastępstwo nieobecnego pracownika jest specyficznym rodzajem umowy o pracę na czas określony zawieranym w okolicznościach wskazanych w art. 25 § 1 zdanie drugie K.p. Według tej normy, w sytuacji gdy zachodzi konieczność zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, pracodawca może w tym celu zatrudnić innego pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony, obejmujący czas tej nieobecności. Konieczność zastąpienia pracownika może być spowodowana m.in.:

  • urlopem (wypoczynkowym, macierzyńskim, wychowawczym, bezpłatnym),
     
  • niezdolnością do pracy z powodu choroby,
     
  • tymczasowym aresztowaniem albo odbywaniem kary pozbawienia wolności.
Ważne: Przepis art. 25 § 1 K.p. wyraźnie ogranicza zawieranie umów w celu zastępstwa tylko na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika.

Umowa na zastępstwo jest korzystna dla pracodawcy, ma bowiem cechy mniej trwałego stosunku pracy niż "zwykła" umowa o pracę na czas określony. Wynika to z faktu, iż według art. 251 § 3 K.p., trzecia kolejna taka umowa nie przekształca się w umowę na czas nieokreślony. Ponadto umowa tego rodzaju z pracownicą w ciąży nie ulega przedłużeniu do dnia porodu (art. 177 § 31 K.p.).

Umowa zawarta na zastępstwo nieobecnego pracownika może być poprzedzona umową na okres próbny.

  Przykład  

Pracodawca zatrudnił w celu zastępstwa pracownika korzystającego z półrocznego urlopu bezpłatnego pracownicę, która po trzech miesiącach pracy doręczyła pracodawcy zaświadczenie lekarskie stwierdzające stan ciąży.

Stosowanie przepisu art. 177 § 3 K.p., na mocy którego następuje przedłużenie umowy terminowej do dnia porodu jest wyłączone wobec kobiet zatrudnianych na zastępstwo (art. 177 § 31 K.p.). W momencie powrotu do pracy osoby zastępowanej umowa o pracę na zastępstwo ulegnie rozwiązaniu bez względu na stan ciąży pracownicy.

  Przykład  

Pracodawca obowiązki chorującej pracownicy zamierza powierzyć, w ramach umowy na zastępstwo w niepełnym wymiarze czasu pracy, pracownikowi zatrudnionemu na pełen etat przy innej pracy.

Zatrudnienie przez jednego pracodawcę tego samego pracownika w różnym wymiarze czasu pracy i na podstawie dwóch umów o pracę nie narusza przepisów prawa pracy, jeśli obowiązki wykonywane na podstawie drugiej umowy (tutaj w zastępstwie) są inne rodzajowo niż w podstawowym stosunku pracy.

Do obowiązków pracodawcy związanych z zatrudnianiem wszystkich bez wyjątku pracowników należy doręczenie pracownikowi pisemnej umowy o pracę oraz informacji o warunkach zatrudnienia. Jeśli umowę zawarto w innej formie niż pisemna, niezbędne jest pisemne potwierdzenie jej warunków najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika. Natomiast przedmiotową informację należy doręczyć nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy (art. 29 K.p.). Wzory umowy oraz informacji o warunkach zatrudnienia prezentujemy na naszej stronie internetowej www.gofin.pl.

Pracodawca jest obowiązany do prowadzenia akt osobowych i dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy (art. 94 pkt 9a K.p.). Szczegółowo zagadnienie to regulują przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. nr 62, poz. 286 z późn. zm.). Nakładają one na pracodawców powinność założenia i prowadzenia akt osobowych, oddzielnie dla każdego pracownika, bez względu na rodzaj umowy oraz czas trwania danego stosunku pracy.

W zakresie badań profilaktycznych oraz szkoleń wyjaśniamy, że przepisy z zakresu ochrony pracy mają charakter bezwzględnie obowiązujący. Dlatego pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do danej pracy, a także bez wstępnego przeszkolenia w zakresie bhp, nawet w przypadku krótkotrwałego zatrudnienia oraz niezależnie od rodzaju umowy (art. 229 § 4 K.p. i art. 2373 K.p.).

Z brzmienia art. 25 § 1 K.p. wynika, iż umowa na zastępstwo jest rodzajem umowy na czas określony. Oznacza to, że tak jak każda umowa terminowa ulegnie rozwiązaniu z upływem czasu, na który została zawarta. Datę końcową obowiązywania umowy w celu zastępstwa innego pracownika należy tak określić aby termin jej obowiązywania nie budził żadnych wątpliwości. Umowa na zastępstwo, rozwiązuje się z mocy prawa, wraz z powrotem do pracy zastępowanego pracownika albo gdy przestanie istnieć podstawa jej zawarcia i umowa o pracę z zastępowanym pracownikiem wygaśnie lub ulegnie rozwiązaniu. Pracownik i pracodawca mogą rozwiązać taką umowę za porozumieniem stron, a także za 3-dniowym wypowiedzeniem (art. 331 K.p.). W oświadczeniu o wypowiedzeniu tej umowy nie zachodzi konieczność wskazywania przyczyny wypowiedzenia. Tak jak każdą umowę o pracę można ją rozwiązać bez wypowiedzenia z winy pracodawcy albo pracownika lub z przyczyn niezawinionych przez pracownika.

  Przykład  

Pracodawca zatrudnia pracownika na podstawie umowy o pracę na zastępstwo zawartej na czas nieobecności pracownicy korzystającej z urlopu wychowawczego udzielonego do 31 marca 2012 r. Zastępowana pracownica wystąpiła z wnioskiem o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron z dniem 31 grudnia 2011 r.

Umowa o pracę na zastępstwo rozwiąże się równocześnie z ustaniem zatrudnienia zastępowanej pracownicy. Przestaną bowiem istnieć podstawowe przesłanki zawarcia umowy na zastępstwo, jaką była jej usprawiedliwiona nieobecność w pracy.

Reguły dotyczące dokumentowania zatrudnienia świadectwem pracy wynikają z przepisów art. 97 K.p. oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy... (Dz. U. nr 60, poz. 282 z późn. zm.). Wydając świadectwo pracy zatrudnionemu na zastępstwo, pracodawca nie ma obowiązku zamieszczenia w jego treści informacji jaki rodzaj umowy łączył pracownika z danym pracodawcą.

Umowy i płace - czytaj także:

Aplikacja dla Księgowych ! - ASYSTENT GOFIN - POZNAJ I POBIERZ - www.asystent.gofin.pl
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
www.PrzewodnikPrenumeratora.gofin.pl
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
WIĘCEJ NA TEN TEMAT W ZASOBACH PŁATNYCH
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60