Wyszukaj

Jak szukać?»

20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin zmiany formy opodatkowania na 2017 r. przez podatników PIT prowadzących działalność gospodarczą20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z kwartalnego ryczałtu ewidencjonowanego20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z ustalania przychodu z wpłat na poczet dostaw towarów i usług20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin złożenia PIT-6 na 2017 r.20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru na 2017 r. podatku liniowego przez podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej23 stycznia 2017 r. (poniedziałek) mija ostateczny termin zawiadomienia o zaprowadzeniu podatkowej księgiLimit przychodów za 2016 r. uprawniający do ryczałtu ewidencjonowanego w 2017 r. wynosi 1.074.400 zł (czytaj)
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Księga podatkowa  »   Dotacja z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Dotacja z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 (807) z dnia 1.06.2013

Jako bezrobotny otrzymałem z urzędu pracy środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Z funduszy tych zakupiłem środki trwałe oraz wyposażenie. Jak rozliczać takie nabycia dla celów podatkowych i jak ująć w PKPiR? Czy w przypadku rezygnacji z odliczenia VAT do ewidencji wpiszę kwotę brutto, czy netto?

Zakup środków trwałych z dofinansowania uzyskanego z urzędu pracy jest neutralny podatkowo. Natomiast wydatki na nabycie wyposażenia mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. W przypadku rezygnacji z odliczenia VAT naliczonego podatnik do kosztów uzyskania przychodów zaliczy (bezpośrednio lub za pośrednictwem odpisów amortyzacyjnych) jedynie wartość netto nabytych składników.

Przypomnijmy, iż na zasadzie wyjątku, przychodu z działalności gospodarczej nie stanowią dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, związanych z otrzymaniem, zakupem lub wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych (por. art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o PDOF). Z przepisu tego wynika, że przychód z działalności gospodarczej stanowią dotacje otrzymane na inne cele niż zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Przychód taki, w przypadku uzyskania środków z urzędu pracy przez bezrobotnego na podjęcie działalności, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jest jednak zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy o PDOF.

Odnośnie zakupu środków trwałych należy pamiętać, iż nie stanowią kosztów uzyskania przychodów odpisy z tytułu zużycia środków trwałych od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na ich nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie (por. art. 23 ust. 1 pkt 45 ustawy o PDOF). Zatem w przypadku, gdy zakup środków trwałych został sfinansowany w całości z dofinansowania uzyskanego z urzędu pracy, podatnik nie będzie mógł ujmować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów odpisów amortyzacyjnych od tych środków trwałych. Jeżeli jednak zakup taki byłby sfinansowany jedynie częściowo z dotacji, to kosztem uzyskania przychodów byłyby odpisy dotyczące części pokrytej ze środków własnych.

Bez względu na sposób sfinansowania, nabyte środki trwałe podlegają wprowadzeniu do ewidencji środków trwałych w wartości początkowej równej cenie ich nabycia. W razie ich odpłatnego nabycia wartość początkową stanowi cena nabycia. Cenę nabycia stanowiącą kwotę należną zbywcy zwiększa się m.in. o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania oraz pomniejsza o podatek VAT, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek VAT nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty podatku należnego o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o VAT.

Z powyższego wynika, że VAT naliczony zwiększa wartość początkową środka trwałego, jeżeli podatnik nie ma prawa jego odliczenia lub uzyskania jego zwrotu. Natomiast w sytuacji, gdy podatnikowi przysługuje prawo do jego odliczenia, ale podatnik z tego prawa sam dobrowolnie rezygnuje, to wartość tego podatku nie zwiększa wartości środka trwałego.

Dobrowolnie nieodliczony VAT nie stanowi również kosztu uzyskania przychodów. Jak wynika bowiem z art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. a) ustawy o PDOF, podatku VAT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów, z tym że jest kosztem podatkowym podatek naliczony:

  • jeżeli podatnik zwolniony jest od VAT lub nabył towary i usługi w celu wytworzenia albo odprzedaży towarów lub świadczenia usług zwolnionych od VAT,
     
  • w tej części, w której zgodnie z przepisami ustawy o VAT podatnikowi nie przysługuje obniżenie lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług - jeżeli naliczony podatek VAT nie powiększa wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.

Analogiczne zasady kwalifikacji nieodliczonego VAT wystąpią w odniesieniu do zakupu wyposażenia.

Wydatki dotyczące wyposażenia, czyli składników niekwalifikujących się zgodnie z ustawą o PDOF do środków trwałych, będą stanowiły koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania.

Należy je wpisać (w wartości netto) w kolumnie 13 "Pozostałe wydatki" podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Składniki wyposażenia o wartości przekraczającej 1.500 zł podlegają objęciu ewidencją wyposażenia, o której mowa w § 4 ust. 2-3 rozporządzenia w sprawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Dodajmy, że w przypadku dobrowolnej rezygnacji z prawa do odliczenia VAT naliczonego podatnik nie będzie zobowiązany do zwrotu VAT naliczonego do urzędu pracy. Jak wynika bowiem z § 8 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie m.in. przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 457), umowa o dofinansowanie powinna zawierać w szczególności zobowiązanie bezrobotnego do zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego, zgodnie z ustawą o VAT, podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanego dofinansowania.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Księga podatkowa - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60