Wyszukaj

Jak szukać?»

Do 30 kwietnia osoby fizyczne prowadzące księgi rachunkowe powinny przekazać do urzędu skarbowego sprawozdanie finansowe za 2014 r.30 kwietnia 2015 r. upływa termin przekazania do PFRON sprawozdania finansowego za 2014 r.Do 30 kwietnia 2015 r. należy złożyć PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 za 2014 r.
Zamknij
Aktualnie jesteś: Podatki » VAT i akcyza
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Nowe rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur

Poradnik VAT nr 24 (360) z dnia 20.12.2013

Z dniem 1 stycznia 2014 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. poz. 1485).

Rozporządzenie zostało wydane w związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 35 ze zm.), które będą obowiązywać w 2014 r.

Uregulowano w nim przypadki, w których faktury mogą zawierać zakres danych węższy niż określony w art. 106e ustawy o VAT, oraz zakres tych danych.

§ 3 pkt 1, 2 oraz 3 rozporządzenia określono dane, jakie powinna zawierać faktura dokumentująca dostawę towarów lub świadczenie usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 oraz art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT lub też przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 tej ustawy.

Nadmienić należy, że co do zasady od 1 stycznia 2014 r. podatnicy nie będą mieli obowiązku wystawiania faktur w odniesieniu do sprzedaży, o której mowa powyżej. Jednak, na podstawie art. 106b ust. 3 pkt 2 ustawy o VAT, powinni ją wystawić, jeśli zażąda tego nabywca.

Mając powyższe na uwadze, w przepisie § 3 pkt 1 wskazano, że faktury potwierdzające transakcje zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2-6, 8-36 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy nie będą musiały zawierać wszystkich danych, które są wymagane przy sporządzaniu "typowej" faktury (dotyczy NIP sprzedawcy i nabywcy, stawki podatku, kwoty podatku, itp.).

Jednakże faktury dokumentujące ww. czynności - podobnie jak obecnie - będą musiały zawierać wskazanie przepisu ustawy, aktu wydanego na podstawie ustawy, dyrektywy lub innej podstawy prawnej, zgodnie z którą podatnik będzie stosował zwolnienie od podatku.

Dane, jakie od 1 stycznia 2014 r. powinna zawierać faktura dokumentująca wykonanie usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7, 37-41 ustawy określa z kolei § 3 pkt 2 rozporządzenia (zapis ten jest zbieżny z dotychczasowym uregulowaniem określonym w § 17 pkt 2 rozporządzenia w sprawie faktur).

W przypadku natomiast dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych z VAT na mocy art. 113 ust. 1 i 9 ustawy, faktura dokumentująca te czynności powinna zawierać dane, o których mowa w § 3 pkt 1 lit. a-g), tj. m.in. datę wystawienia, numer kolejny czy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi. Nie jest natomiast wymagane wskazanie w jej treści przepisu dyrektywy lub innej podstawy prawnej, zgodnie z którą podatnik będzie stosował zwolnienie od podatku (§ 3 pkt 3 rozporządzenia).

Przepis § 3 pkt 4 i 5 zawiera natomiast katalog danych wymaganych na fakturze w przypadku wystawiania biletów jednorazowych uprawniających do przejazdu na odległość nie mniejszą niż 50 km, przejazdów autostradami płatnymi oraz świadczenia usług w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego, za które pobierane są opłaty trasowe.

Zwrócić należy uwagę, iż zawarty w rozporządzeniu katalog przypadków, w których faktury mogą zawierać zakres danych węższy niż określony w ustawie nie zawiera regulacji odpowiadających unormowaniom § 5 ust. 4 pkt 3 obecnie obowiązującego rozporządzenia w sprawie faktur, dotyczącym braku obowiązku podawania numeru, za pomocą którego nabywca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku w przypadku faktur dokumentujących sprzedaż tzw. mediów. Oznacza to, że w 2014 r. faktury za media, wystawiane dla podatników, będą musiały zawierać NIP nabywcy.

W nowym rozporządzeniu znajdują się również uregulowania dotyczące sposobu przeliczania wykazywanych na fakturach kwot w walutach obcych, stosowanych do określenia podstawy opodatkowania (§ 4 i 5 rozporządzenia).

Ponadto określono, że w przypadku usług w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego, za które pobierane są opłaty trasowe, fakturę będzie wystawiać się nie później niż 28. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano tę usługę (§ 6 rozporządzenia).

VAT i akcyza - czytaj także:

Aplikacja dla Księgowych ! - ASYSTENT GOFIN - POZNAJ I POBIERZ - www.asystent.gofin.pl
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
www.PrzewodnikPrenumeratora.gofin.pl
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
WIĘCEJ NA TEN TEMAT W ZASOBACH PŁATNYCH
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60