Wyszukaj

Jak szukać?»

Do 30 kwietnia osoby fizyczne prowadzące księgi rachunkowe powinny przekazać do urzędu skarbowego sprawozdanie finansowe za 2014 r.30 kwietnia 2015 r. upływa termin przekazania do PFRON sprawozdania finansowego za 2014 r.Do 30 kwietnia 2015 r. należy złożyć PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 za 2014 r.
Zamknij
Aktualnie jesteś: Podatki » VAT i akcyza
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Stawki VAT w 2013 r.

Poradnik VAT nr 2 (338) z dnia 20.01.2013

Generalną zasadą, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, jest opodatkowanie towarów i usług stawką podstawową, która w 2013 r. nadal wynosi 23%. Dla pewnych towarów i usług ustawodawca przewidział jednak niższe stawki podatkowe w wysokości: 8%, 5%, 0% oraz zwolnienie z VAT.

Nadmienić również należy, że w 2013 r.:

 • zryczałtowany VAT od usług taksówek osobowych wynosi 4% oraz
   
 • zryczałtowany zwrot podatku przysługujący rolnikom ryczałtowym wynosi 7%.

Powyższe stawki określone zostały w art. 114 ust. 1 i art. 115 ust. 2 w związku z art. 146a ustawy o VAT.

W 2013 r. stawki oraz zwolnienie z podatku VAT określone są w następujących przepisach:

 • w ustawie o VAT:
   
  • art. 41, art. 146a i załączniki nr 3 oraz nr 10,
    
  • art. 43-art. 82 i załącznik nr 7,
    
  • art. 83 ust. 1 i załącznik nr 8,
    
  • art. 114 ust. 1,
    
  • art. 119 ust. 7-8,
    
  • art. 120 ust. 2 i 3,
    
  • art. 122,
    
  • art. 129 ust. 1;
    
 • w rozporządzeniu w sprawie VAT:
   
  • § 7 i załącznik nr 1, 
    
  • § 7a, 
    
  • § 8-§ 17
    
  • § 43-§ 46.

Jeżeli wykonywana przez podatnika czynność nie jest wymieniona w ww. przepisach szczególnych ustawy lub rozporządzenia - jako podlegająca obniżonej stawce VAT - to do jej opodatkowania należy zastosować stawkę podstawową.

Uwaga

Na podstawie ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (ustawa obecnie oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw), od 1 kwietnia 2013 r. wejdą w życie przepisy podwyższające stawki VAT na niektóre towary i usługi wymienione w załączniku nr 3 i 10 do ustawy o VAT. Pierwszy z nich stanowi wykaz towarów i usług opodatkowanych obecnie 8% VAT, natomiast drugi opodatkowanych 5% VAT. Znowelizowany został także art. 43 ustawy o VAT zawierający zwolnienia z VAT o charakterze przedmiotowo-podmiotowym.

O wprowadzonych zmianach piszemy w dalszej części niniejszego artykułu.

1. Towary i usługi opodatkowane stawką VAT 8%

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o VAT w związku z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT, stawkę 8% stosuje się do towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 z zastrzeżeniem art. 41 ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Załącznik nr 3 obejmuje obszerną listę artykułów spożywczych, nawozów, towarów związanych z ochroną zdrowia, towarów przeznaczonych do ochrony przeciwpożarowej opodatkowanych stawką VAT 8% (poz. 1-134).

Usługi opodatkowane 8% stawką VAT wymienione są z kolei w pozycjach 135-187 załącznika nr 3 i są to m.in.: usługi związane z rolnictwem, leśnictwem, usuwanie odpadów, transport, zakwaterowanie, wstęp na imprezy sportowe, rekreacyjne, kulturalne.

Zmiany od 1 kwietnia 2013 r. w załączniku nr 3 do ustawy o VAT
 • Stawką 8% do 31 marca 2013 r. opodatkowana jest sprzedaż wełny szarpanej (poz. 24 załącznika nr 3 - PKWiU ex 10.1). Od 1 kwietnia 2013 r. dostawa wełny szarpanej podlegać będzie opodatkowaniu 23% stawką VAT.
   
 • Dostawa wyrobów sztuki ludowej oraz rękodzieła i rzemiosła ludowego i artystycznego, które posiadają atest Krajowej Komisji Artystycznej i Etnograficznej od 1 kwietnia 2013 r. będzie podlegać opodatkowaniu stawką podstawową, tj. 23%. W załączniku nr 3 uchylono bowiem pozycje od 108 do 128, które do końca marca 2013 r. obniżają stawkę VAT np. na niektóre obrusy i serwety, wyroby wyposażenia wnętrz, inne wyroby koronkowe czy rękodzieła ludowego i artystycznego.
   
 • Z dniem 1 kwietnia 2013 r. z preferencyjnej stawki VAT wyłączono usługi związane z filmami, nagraniami wideo, projekcją filmów itp. poprzez uchylenie poz. 164-168 załącznika. Oznacza to, że zostaną one objęte stawką podstawową.
   
 • Zmianie ulegnie brzmienie poz. 169 ww. załącznika, który do 31 marca 2013 r. obniża do 8% stawkę VAT na usługi radia i telewizji kablowej - PKWiU ex 61.10.5 (obniżona stawka nie dotyczy usług reklamowych i promocyjnych). Wobec powyższego 8% stawka VAT od 1 kwietnia 2013 r. dotyczyć będzie usług, innych niż usługi elektroniczne, polegających na umożliwieniu odbioru programów telewizyjnych i radiowych w rozumieniu przepisów o radiofonii i telewizji, za pomocą urządzeń odbiorczych, z wyłączeniem usług polegających na wypożyczaniu filmów i audycji w wybranym przez korzystającego z usługi czasie (bez względu na symbol PKWiU), z zastrzeżeniem, że nie dotyczy ona usług reklamowych i promocyjnych.
   
 • Uchylone zostaną pozycje od 170 do 172 załącznika nr 3. W związku z tym usługi udostępniania programów radiowych i telewizyjnych realizowanych za pomocą sieci telekomunikacji ruchomej, oraz za pomocą satelity od 1 kwietnia 2013 r. opodatkowane będą stawką 23%.

Bez zmian pozostają pozostałe przepisy regulujące stosowanie obniżonej do 8% stawki VAT:

 • Przepis art. 41 ust. 12 ustawy o VAT dotyczący stosowania 8% stawki VAT w przypadku dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.
   
 • Zapis § 7 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia w sprawie VAT określający 8% stawkę podatku na roboty konserwacyjne dotyczące budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, a także:
   
  • obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy o VAT, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych,
    
  • lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12.
    
 • Art. 120 ust. 2 i 3, zgodnie z którym stawkę 8% stosuje się do importu dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich, antyków oraz do dostawy dzieł sztuki dokonywanej przez podmioty określone w tym przepisie oraz do wewnątrzwspólnotowego nabycia dzieł sztuki.
   
 • Rozdział 4 rozporządzenia w sprawie VAT, tj. § 7 oraz załącznik nr 1 do tego rozporządzenia zawiera listę towarów i usług, do których stosuje się stawkę 8%. W załączniku wymieniono m.in. trzmiele, entomofagi - wyłącznie stawonogi i nicienie oraz określone artykuły sanitarne, w przypadku gdy są one przedmiotem dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz importu oraz usługi m.in. związane z wyżywieniem (z wyłączeniem niektórych towarów spożywczych), usługi naprawy obuwia, odzieży, rowerów oraz usługi fryzjerskie.

2. Towary opodatkowane stawką 5%

Obniżona do 5% stawka VAT obowiązuje na podstawie art. 41 ust. 2a ustawy o VAT. Lista towarów objęta tą stawką znajduje się w załączniku nr 10 ustawy o VAT.

Stawką 5% VAT opodatkowane są m.in.: rośliny inne niż wieloletnie, zwierzęta żywe, ryby, mięso, oleje, przyprawy, wyroby mleczarskie, owoce, soki z owoców i warzyw, pieczywo świeże, pieczywo chrupkie oraz tosty z chleba i podobne tosty, chleb przaśny (maca) i bułka tarta, makarony, pierogi, kluski i podobne wyroby mączne, kuskus, gotowe posiłki i dania, z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%.

Ponadto w załączniku tym, jako opodatkowane według stawki 5%, wymienia się także książki drukowane oznaczone stosowanymi symbolami ISBN, mapy wytwarzane metodami poligraficznymi (z wyłączeniem ulotek), wydawnictwa w alfabecie Braille’a, książki wydawane na dyskach, taśmach i innych nośnikach (oznaczone symbolami ISBN), czasopisma specjalistyczne oraz nuty w formie drukowanej.

Bez zmian pozostaje przepis § 7a rozporządzenia w sprawie VAT, obniżający do 5% stawkę VAT dla dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz importu m.in. wyrobów seropodobnych (analogów serów) - nadających się do spożycia przez ludzi (PKWiU ex 10.89.19.0), (CN x 2106).

Zmiany od 1 kwietnia 2013 r. w załączniku nr 10 do ustawy o VAT oraz w załączniku nr 3
 • Od 1 kwietnia 2013 r. podstawową 23% stawką VAT opodatkowane będą odpady zwierzęce surowe, niejadalne (PKWiU ex 10.11.60.0) - z wyjątkiem jelit, pęcherzy i żołądków (poz. 24 załącznika nr 3 oraz poz. 17 załącznika nr 10).
   
 • Zmianie ulegnie brzmienie zapisu zawartego w poz. 31 załącznika nr 10 (oraz odpowiednio poz. 52 załącznika nr 3, określającego towary opodatkowanie 8% stawką VAT). Zmiana dotyczy pozostałych napojów bezalkoholowych (PKWiU ex 11.07.19.0.) wyłącznie m.in. niegazowanych napojów zawierających tłuszcz mlekowy. W związku z tym od 1 kwietnia 2013 r. sprzedaż napojów zawierających tłuszcz mlekowy, przy przygotowaniu których wykorzystywany jest napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowanym napoju podlegać będzie 23% stawce VAT. Zmiana ta rozstrzyga dotychczasowe wątpliwości odnośnie stawki VAT na sprzedaż kawy cappuccino, czy latte.

3. Opodatkowanie towarów i usług stawką 0%

W myśl art. 41 ust. 3 i 4 ustawy o VAT, stawkę podatku VAT w wysokości 0% stosuje się w eksporcie i wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów, przy zachowaniu warunków określonych w art. 41 ust. 5 i 6 oraz art. 42 tej ustawy.

W art. 83 ustawy o VAT wymieniona jest szczegółowa lista towarów i usług objętych stawką 0%. Powyższy wykaz obejmuje m.in.:

 • dostawy: różnego rodzaju statków dla armatorów morskich i części do tych statków, środków transportu lotniczego, towarów służących do zaopatrzenia statków i samolotów, towarów do wolnych obszarów celnych, towarów przeznaczonych do przerobu (uszlachetniania) na terytorium kraju, sprzętu komputerowego (wymienionego w załączniku nr 8),
   
 • usługi w zakresie: kontroli ruchu lotniczego, obsługi lotów, ratownictwa morskiego, najmu (czarteru) środków transportu wodnego i lotniczego, obsługi statków, remontu statków oraz środków transportu lotniczego, organizacji eksportu i importu towarów, transportu międzynarodowego, przerobu (uszlachetniania) towarów,
   
 • import: środków transportu morskiego i rybołówstwa oraz części do tych środków, środków transportu lotniczego używanych w lotnictwie cywilnym.

Na mocy art. 119 ust. 7 usługi turystyki, których podstawą opodatkowania jest marża, podlegają opodatkowaniu stawką 0%, jeżeli usługi nabywane od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty są świadczone poza terytorium Wspólnoty z zastrzeżeniem art. 119 ust. 8.

Na podstawie art. 129 ust. 1 stawkę 0% stosuje się do dostawy towarów, od których dokonano zwrotu podatku podróżnemu w systemie Tax Free, po spełnieniu warunków określonych w tym przepisie.

Stawkę 0% stosuje się również do towarów i usług ściśle wymienionych w § 8-§ 12 rozporządzenia w sprawie VAT.


4. Zwolnienia z podatku VAT

Zwolnieniu z VAT podlegają czynności wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 2-41 wraz z warunkami i zastrzeżeniami określonymi w ust. 2-20 tego artykułu. Warunki korzystania ze zwolnień wymienionych w art. 43 ust. 1 określone są szczegółowo przez ustawodawcę (bez przytaczania symboli statystycznych) i dotyczą m.in.:

 • dostawy: własnych produktów rolnych, znaczków pocztowych, ludzkich organów, krwi, złota dla NBP, budynków w ramach pierwszego zasiedlenia, produktów spożywczych dla organizacji pożytku publicznego,
   
 • usług świadczonych przez spółdzielnie mieszkaniowe, techników dentystycznych,
   
 • usług w zakresie ochrony zdrowia, usług edukacji, zakwaterowania w bursach i internatach, usług związanych ze sportem, kulturalnych, oraz dostawy towarów ściśle z tymi usługami związanej,
   
 • usług w zakresie wynajmu nieruchomości mieszkalnych, usług ubezpieczeniowych, udzielania kredytów, usług w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych.

Obecnie na mocy art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT zwolniona z VAT również jest dostawa terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę.

Uwaga

Od 1 kwietnia 2013 r. zmieni się brzmienie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, wprowadzając zwolnienie od podatku dla dostawy terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Zmiana ta jest związana z dodaniem pkt 33 w art. 2 ustawy o VAT (obowiązującym od 1 kwietnia br.) zawierającym definicję terenów budowlanych. W myśl tego przepisu będą to grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Na mocy art. 43 ust. 1 pkt 17 ustawy o VAT do 31 marca 2013 r. korzystają ze zwolnienia z VAT usługi pocztowe oraz dostawa towarów ściśle związana z tymi usługami - realizowane przez operatora obowiązanego do świadczenia powszechnych usług pocztowych.

Uwaga

Od 1 kwietnia 2013 r. na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 17 ustawy zwolnione z VAT będą powszechne usługi pocztowe świadczone przez operatora obowiązanego do świadczenia takich usług, oraz dostawa towarów ściśle z tymi usługami związana.

Nadmienić także należy, że z początkiem kwietnia br. zostanie uchylony art. 43 ust. 8 ustawy o VAT definiujący pojęcie zarządzania, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 12 tej ustawy.

W art. 44 ustawy określono natomiast zwolnienia, które dotyczą wewnątrzwspólnotowego nabycia:

1) towarów wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 5-8,

2) towarów, których import na warunkach określonych w przepisach dotyczących importu towarów byłby zwolniony od podatku oraz

3) towarów, o których mowa w art. 36 ust. 1 (objętych na terytorium innego państwa członkowskiego jedną z procedur celnych).

Przy czym z dniem 1 kwietnia br. moc obowiązującą utraci ww. pkt 3 art. 44 ustawy o VAT.

Z kolei w art. 45-82 ustawy wymieniono szczegółowo zwolnienia z tytułu importu towarów, bez skrótowych odwołań do przepisów prawa celnego. Zwolnień z importu dotyczy również załącznik nr 7 do ustawy, który jest wykazem towarów produkowanych przez ONZ takich jak filmy edukacyjne, kroniki filmowe, zapisane nośniki dźwięku, wzory, modele, makiety itd. przeznaczone do celów pokazowych - bez względu na cel, w jakim mają być wykorzystane.

Zwolnieniu z VAT stosownie do art. 122 tej ustawy podlega również dostawa, wewnątrzwspólnotowe nabycie i import złota inwestycyjnego.

Ponadto zwolnienia z VAT przysługują także na mocy § 13 ust. 1 pkt 1-27 rozporządzenia w sprawie VAT i dotyczą m.in.: dzierżawy gruntów rolniczych, dostawy używanych samochodów osobowych, usług zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi.

Uwaga

Z dniem 1 stycznia 2013 r. uchylono § 13 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia w sprawie VAT, zgodnie z którym zwolnieniu z VAT do końca 2012 r. podlegały usługi zarządzania narodowymi funduszami inwestycyjnymi w rozumieniu przepisów o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji.

W § 14 i § 15 rozporządzenia w sprawie VAT określone są dodatkowo zwolnienia dotyczące importu towarów.

W myśl § 16 ww. rozporządzenia, zwolnieniu z podatku podlega wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów przemieszczonych na terytorium kraju przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz, w przypadku gdy na terytorium kraju na tych towarach mają zostać wykonane usługi na rzecz tego podatnika.

Zgodnie zaś z § 17, zwolnieniu od VAT podlega wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów wprowadzanych do składu celnego. Warunki stosowania tego zwolnienia określone są w ust. 2 wymienionego paragrafu.

Nadmienić w tym miejscu należy, że nowelizacja ustawy o VAT dokonana ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, wprowadziła również inne zmiany w zakresie stosowania zwolnienia z VAT dla wybranych towarów bądź świadczonych usług, które jednak zaczną obowiązywać z początkiem 2014 r. O zmianach tych będziemy Państwa informować w kolejnych numerach Poradnika VAT.


VAT i akcyza - czytaj także:

Aplikacja dla Księgowych ! - ASYSTENT GOFIN - POZNAJ I POBIERZ - www.asystent.gofin.pl
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
www.PrzewodnikPrenumeratora.gofin.pl
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
WIĘCEJ NA TEN TEMAT W ZASOBACH PŁATNYCH
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60