Wyszukaj

Jak szukać?»

Do 30 kwietnia osoby fizyczne prowadzące księgi rachunkowe powinny przekazać do urzędu skarbowego sprawozdanie finansowe za 2014 r.30 kwietnia 2015 r. upływa termin przekazania do PFRON sprawozdania finansowego za 2014 r.Do 30 kwietnia 2015 r. należy złożyć PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 za 2014 r.
Zamknij
Aktualnie jesteś: Podatki » Podatek dochodowy
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Umowy zlecenia do 200 zł - pytania i odpowiedzi

Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (335) z dnia 1.12.2012

1) Czy płatnik lub podatnik może sam zdecydować o wyborze sposobu opodatkowania przychodu z umowy zlecenia na kwotę nieprzekraczającą 200 zł? Czy przychód ten musi być zawsze opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym?

O sposobie opodatkowania przychodu z umowy zlecenia nie decyduje płatnik ani podatnik. Jeśli w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika należność jest wprost określona i nie przekracza 200 zł, podlega ona opodatkowaniu wyłącznie zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

To z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, kiedy należy opodatkować należności z umowy zlecenia zryczałtowanym podatkiem, a kiedy pobrać zaliczkę na podatek. Przepis art. 30 ust. 1 pkt 5a updof wskazuje, że m.in. od przychodów z umowy zlecenia (tj. tytułu, o którym mowa w art. 13 pkt 8 updof) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18% tego przychodu, jeżeli łącznie spełnione są dwa warunki:

1) kwota należności określona w umowie nie przekracza 200 zł,

2) umowa została zawarta z osobą niebędącą pracownikiem płatnika.

W przypadku gdy nie zostanie spełniony choć jeden z wymienionych warunków, konieczne jest pobranie od przychodu ze zlecenia zaliczki na podatek na zasadach określonych w art. 41 updof.

Zwróć uwagę!

Płatnik ani podatnik nie mogą sami decydować o wyborze sposobu opodatkowania należności z umowy zlecenia na kwotę nieprzekraczającą 200 zł.


2) Z osobą niebędącą naszym pracownikiem zawarliśmy umowę zlecenia, w której odpłatność określono na 25 zł za godzinę. Zleceniobiorca przepracował 8 godzin, w związku z czym przysługuje mu wynagrodzenie w kwocie 200 zł. Czy należność z takiej umowy może być opodatkowana w sposób zryczałtowany?

Należność z umowy, w której wynagrodzenie określono w sposób godzinowy nie może być opodatkowana zryczałtowanym podatkiem.

Zryczałtowany podatek dochodowy pobiera się, jeżeli kwota należności określona w umowie zlecenia zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł.

Sposób opodatkowania należności z tytułu umowy zlecenia uzależniony jest nie tylko od jej wysokości i od tego, czy otrzymująca ją osoba jest pracownikiem płatnika, ale również od sposobu określenia w umowie wysokości przysługującego wynagrodzenia. Jeżeli umowa zawarta z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie określa wprost kwoty należności, a jedynie sposób jej wyliczenia, wówczas nie może być opodatkowana w sposób zryczałtowany. Od tak określonej należności płatnik obowiązany jest pobrać zaliczkę na podatek dochodowy.


3) Jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zawieram umowy zlecenia z osobami niebędącymi moimi pracownikami, na kwoty nieprzekraczające 200 zł. Jaki PIT w związku z tym jestem obowiązany składać do urzędu skarbowego?

Płatnik ma obowiązek przesłać do urzędu skarbowego deklarację PIT-8AR.

Jeżeli kwota należności określona w umowie zlecenia zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł, wówczas płatnik pobiera zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18% przychodu. Pobrany podatek przekazuje w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym go pobrano, na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Płatnik będący osobą fizyczną podatek ten wpłaca na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika.

W terminie przekazania zryczałtowanego podatku płatnik nie składa do urzędu skarbowego jakichkolwiek deklaracji. Dopiero w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym ma obowiązek przesłać do tego urzędu roczną deklarację o zryczałtowanym podatku dochodowym PIT-8AR.


4) Z osobą niebędącą moim pracownikiem zawarłem umowę zlecenia na kwotę 350 zł. Usługa zostanie wykonana na przełomie listopada i grudnia. W każdym z tych miesięcy osoba ta uzyska przychód w kwocie 175 zł. Jak w tej sytuacji opodatkować przychód zleceniobiorcy?

Skoro kwota umowy wynosi 350 zł, to płatnik obowiązany jest pobrać zaliczkę na podatek nawet wtedy, gdy wypłata należności tej nastąpi w dwóch ratach po 175 zł.

Jeżeli umowa zlecenia została zawarta z osobą niebędącą pracownikiem płatnika, a kwota należności określona w umowie nie przekracza 200 zł, wówczas ma zastosowanie zryczałtowany sposób opodatkowania przychodów ze zlecenia. Polega on na poborze od tego przychodu 18% zryczałtowanego podatku dochodowego. W opisanym przypadku kwota należności określona w umowie wynosi 350 zł, a więc przekracza dwustuzłotowy limit. Powoduje to, że płatnik obowiązany jest pobrać zaliczkę na podatek.

Podatek dochodowy - czytaj także:

Aplikacja dla Księgowych ! - ASYSTENT GOFIN - POZNAJ I POBIERZ - www.asystent.gofin.pl
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
www.PrzewodnikPrenumeratora.gofin.pl
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
WIĘCEJ NA TEN TEMAT W ZASOBACH PŁATNYCH
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60