Wyszukaj

Jak szukać?»

Do 31 grudnia 2014 r. należy powiadomić US o rezygnacji z bilansowej metody ustalania różnic kursowych.
Zamknij
Aktualnie jesteś: PIT 2013 » Odliczenia od dochodu
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Podatnik nie traci prawa do ulgi rehabilitacyjnej po śmierci osoby niepełnosprawnej

Przegląd Podatku Dochodowego

W trakcie roku podatkowego zmarła żona podatnika, będąca osobą niepełnosprawną, która pozostawała na jego utrzymaniu. Czy podatnik w zeznaniu podatkowym będzie mógł odliczyć wydatki poniesione przed śmiercią żony, na zapewnienie jej opieki pielęgniarskiej w domu?

Śmierć osoby niepełnosprawnej nie wyklucza prawa do odliczenia wydatków poniesionych za jej życia, związanych z rehabilitacją tej osoby lub ułatwieniem wykonywania jej czynności życiowych.

Podatnik, na utrzymaniu którego w roku podatkowym pozostaje osoba niepełnosprawna, może w rozliczeniu rocznym odliczyć wydatki poniesione na cele rehabilitacyjne oraz związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych tej osoby, jeżeli jej dochody za dany rok podatkowy nie przekraczają kwoty 9.120 zł. Warunkiem nabycia prawa do odliczenia jest również to, aby osoba niepełnosprawna pozostawała z podatnikiem w określonym przepisami stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa, tzn. była jego współmałżonkiem, dzieckiem własnym lub przysposobionym, dzieckiem obcym przyjętym na wychowanie, pasierbem, rodzicem, rodzicem współmałżonka, rodzeństwem, ojczymem, macochą, zięciem lub synową. Tak wynika art. 26 ust. 7e updof.

Po spełnieniu tych wymogów podatnik może odliczyć wydatki, które na podstawie art. 26 ust. 7a updof, są zaliczane do wydatków na cele rehabilitacyjne. Ta kategoria obejmuje m.in. wydatki wspomniane w pytaniu, czyli na opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną. Należy jednak podkreślić, że zakresem ulgi objęte są wydatki na opiekę pielęgniarską zapewnianą tylko w okresie przewlekłej choroby osoby niepełnosprawnej uniemożliwiającej jej poruszanie się.

Korzystając z odliczenia, podatnik może obniżyć dochód o wydatki pokryte z własnych środków, potwierdzone dokumentem stwierdzającym ich poniesienie. Dokument taki musi określać w szczególności:

  • dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi) i sprzedającego (usługę),
     
  • rodzaj zakupionej usługi,
     
  • kwotę zapłaty.

Z przepisów określających zasady i warunki stosowania ulgi rehabilitacyjnej nie wynika natomiast zastrzeżenie, że śmierć osoby niepełnosprawnej wyklucza prawo do odliczenia wydatków na cele związane z jej rehabilitacją lub ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Pewna wątpliwość może pojawić się na tle art. 26 ust. 1 pkt 6 updof. Wskazuje on, że od dochodu przed opodatkowaniem odlicza się m.in. wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesione w roku podatkowym przez podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. Nieuprawniony jest jednak wniosek, że ulga przysługuje podatnikowi, jeżeli w momencie jej stosowania ma on na utrzymaniu osobę niepełnosprawną. Przepis ten należy odczytywać w ten sposób, że chodzi tu o wydatki na cele związane z rehabilitacją osoby niepełnosprawnej ponoszone w czasie, gdy pozostaje ona na utrzymaniu podatnika.

Odnosząc się zatem do sytuacji opisanej w pytaniu, należy stwierdzić, że mimo śmierci żony, będącej osobą niepełnosprawną, podatnik, który przez część roku podatkowego utrzymywał ją i ponosił wydatki na cele związane z jej rehabilitacją, dokonując rocznego rozliczenia dochodów, będzie mógł skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Oczywiście muszą jednak być spełnione pozostałe przesłanki warunkujące stosownie tej ulgi.

Odliczenia od dochodu - czytaj także:

Aplikacja dla Księgowych ! - ASYSTENT GOFIN - POZNAJ I POBIERZ - www.asystent.gofin.pl
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
www.PrzewodnikPrenumeratora.gofin.pl
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
WIĘCEJ NA TEN TEMAT W ZASOBACH PŁATNYCH
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60