Wyszukaj

Jak szukać?»

Do 30 kwietnia osoby fizyczne prowadzące księgi rachunkowe powinny przekazać do urzędu skarbowego sprawozdanie finansowe za 2014 r.30 kwietnia 2015 r. upływa termin przekazania do PFRON sprawozdania finansowego za 2014 r.Do 30 kwietnia 2015 r. należy złożyć PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 za 2014 r.
Zamknij
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Ogłaszanie sprawozdań finansowych instytucji kultury

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (352) z dnia 20.08.2013

Prowadzimy działalność kulturalną w formie organizacyjno-prawnej jaką jest instytucja kultury (teatr). Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji kultury przy urzędzie marszałkowskim. Czy podlegamy obowiązkowi ogłaszania sprawozdań finansowych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym?

Do instytucji kultury nie mają zastosowania przepisy art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Kierownik tej jednostki zobowiązany jest więc do złożenia do ogłoszenia w ogólnokrajowym dzienniku urzędowym "Monitor Sądowy i Gospodarczy" dokumentów wymienionych w art. 70 tej ustawy.

Zasady działania i tworzenia instytucji kultury regulują przepisy ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406). Z przepisów art. 8 tej ustawy wynika, że ministrowie oraz kierownicy urzędów centralnych organizują działalność kulturalną, tworząc państwowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym. Z kolei jednostki samorządu terytorialnego organizują działalność kulturalną, tworząc samorządowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym. Prowadzenie działalności kulturalnej jest zadaniem własnym jednostek samorządu terytorialnego o charakterze obowiązkowym (art. 9 ust. 1 i 2 ww. ustawy). Instytucje kultury uzyskują osobowość prawną i rozpoczynają działalność z chwilą wpisu do rejestru prowadzonego przez organizatora (podmiot tworzący instytucje kultury). Na podstawie art. 9 pkt 13 ustawy o finansach publicznych, instytucje kultury zaliczane są do jednostek sektora finansów publicznych.

Jednocześnie instytucje kultury jako jednostki posiadające osobowość prawną zobowiązane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości, z uwzględnieniem specyfiki ich działalności wynikającej z ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

W aktualnie obowiązującym stanie prawnym kwestię obowiązku ogłaszania sprawozdań finansowych jednostek regulują przepisy art. 70 ustawy o rachunkowości. Stanowią one, że kierownik jednostki, o której mowa w art. 64, do której nie ma zastosowania art. 69, jest obowiązany złożyć do ogłoszenia w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym" wprowadzenie do sprawozdania finansowego stanowiące część informacji dodatkowej, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy, w ciągu 15 dni od dnia ich zatwierdzenia, wraz z opinią biegłego rewidenta oraz odpisem uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty.

Aplikacja dla Księgowych ! - ASYSTENT GOFIN - POZNAJ I POBIERZ - www.asystent.gofin.pl
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
www.PrzewodnikPrenumeratora.gofin.pl
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
WIĘCEJ NA TEN TEMAT W ZASOBACH PŁATNYCH
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60