Wyszukaj

Jak szukać?»

Do 30 kwietnia osoby fizyczne prowadzące księgi rachunkowe powinny przekazać do urzędu skarbowego sprawozdanie finansowe za 2014 r.30 kwietnia 2015 r. upływa termin przekazania do PFRON sprawozdania finansowego za 2014 r.Do 30 kwietnia 2015 r. należy złożyć PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 za 2014 r.
Zamknij
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Prezentacja w sprawozdaniu finansowym skorygowanego VAT z tytułu ulgi na złe długi

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (354) z dnia 20.09.2013

Korektę VAT naliczonego i należnego z tytułu "ulgi na złe długi" księgujemy poprzez konto "Rozliczenia międzyokresowe". Mamy salda po obu stronach konta 65, wynikające z VAT naliczonego i należnego. Jak je wykazać w bilansie?

Przypominamy, iż w świetle w art. 89a ustawy o VAT, podatnik może skorygować - przy spełnieniu określonych w tym przepisie warunków - podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Korekta dotyczy również podstawy opodatkowania i kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności, której nieściągalność została uprawdopodobniona. Nieściągalność wierzytelności uważa się w tym przypadku za uprawdopodobnioną, gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub fakturze. Korekta VAT należnego może nastąpić w rozliczeniu za okres, w którym nieściągalność wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną, pod warunkiem, że od dnia złożenia przez wierzyciela deklaracji podatkowej za ten okres wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta.

W odniesieniu do VAT naliczonego na podstawie art. 89b ustawy o VAT, w przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, dłużnik jest obowiązany do korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z tej faktury, w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze. Powyższych zasad nie stosuje się, jeżeli dłużnik uregulował należność najpóźniej w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności tej należności. W przypadku częściowego uregulowania należności, korekta dotyczy podatku naliczonego przypadającego na nieuregulowaną część należności.

Z informacji zawartych w pytaniu wynika, iż pytająca jednostka dokonuje korekty VAT (naliczonego i należnego) za pośrednictwem konta 65 "Pozostałe rozliczenia międzyokresowe". W związku z tym w sprawozdaniu finansowym powinna wykazać w tzw. "szyku rozwartym":

1) saldo Wn konta 65, czyli VAT naliczony, który w terminie późniejszym będzie odliczony od VAT należnego - w aktywach bilansu w pozycji B.IV. "Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe",

2) saldo Ma konta 65, czyli VAT należny (staje się niewymagalny) od transakcji, w sytuacji której nieściągalność wierzytelności z tego tytułu została uprawdopodobniona - w pasywach bilansu w pozycji B.IV.2. "Inne rozliczenia międzyokresowe - krótkoterminowe".

Przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości jednostki mają obowiązek przestrzegania nadrzędnych zasad rachunkowości. Jedną z takich zasad, mających zastosowanie w tej sytuacji, jest zasada indywidualnej wyceny (art. 7 ust. 3). W myśl jej postanowień, nie można kompensować ze sobą (saldować) wartości różnych co do rodzaju aktywów i pasywów, przychodów i kosztów związanych z nimi oraz zysków i strat nadzwyczajnych. Dlatego też prezentacja powyższych sald powinna być oddzielna; ma to także służyć przedstawieniu rzetelnie i jasno sytuacji majątkowej i finansowej danej jednostki. W tym celu powinna być także odpowiednio rozbudowana ewidencja analityczna do konta 65.

Sporządzanie sprawozdania finansowego - czytaj także:

Aplikacja dla Księgowych ! - ASYSTENT GOFIN - POZNAJ I POBIERZ - www.asystent.gofin.pl
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
www.PrzewodnikPrenumeratora.gofin.pl
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
WIĘCEJ NA TEN TEMAT W ZASOBACH PŁATNYCH
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60