Wyszukaj

Jak szukać?»

20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin zmiany formy opodatkowania na 2017 r. przez podatników PIT prowadzących działalność gospodarczą20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z kwartalnego ryczałtu ewidencjonowanego20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z ustalania przychodu z wpłat na poczet dostaw towarów i usług20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin złożenia PIT-6 na 2017 r.20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru na 2017 r. podatku liniowego przez podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej23 stycznia 2017 r. (poniedziałek) mija ostateczny termin zawiadomienia o zaprowadzeniu podatkowej księgiLimit przychodów za 2016 r. uprawniający do ryczałtu ewidencjonowanego w 2017 r. wynosi 1.074.400 zł (czytaj)
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Bilans 2013  »  Inwentaryzacja  »   Sposób inwentaryzacji wartości niematerialnych i prawnych
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Sposób inwentaryzacji wartości niematerialnych i prawnych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (355) z dnia 1.10.2013

Czy wartości niematerialne i prawne wpisuje się w arkuszach spisu z natury?

Inwentaryzację wartości niematerialnych i prawnych przeprowadza się drogą weryfikacji, a nie spisu z natury.

Co do zasady wartości niematerialne i prawne inwentaryzuje się na ostatni dzień każdego roku obrotowego, przy czym odbywa się to drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych składników (art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o rachunkowości).

Weryfikacja przeprowadzana jest najczęściej przez pracowników księgowości i polega na stwierdzeniu czy określony składnik aktywów istnieje na dzień bilansowy, czy jego wartość jest realna lub czy nastąpiła utrata jego wartości. W praktyce polega ona między innymi na wykonaniu następujących czynności:

1) sprawdzeniu czy dane tytuły (np. programy komputerowe, prawa majątkowe) istnieją i są wykorzystywane w prowadzonej działalności,

2) porównaniu czy saldo z bilansu otwarcia jest zgodne z zestawieniem obrotów i sald sporządzonym na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych,

3) analizie zapisów dotyczących zakupu bądź likwidacji (kwoty zwiększające i zmniejszające wartość poszczególnych tytułów wartości niematerialnych i prawnych) pod kątem ich kompletności, prawidłowości zakwalifikowania i ich porównaniu z właściwymi dokumentami stanowiącymi podstawę dokonanych zapisów (np. fakturami zakupu, protokółami likwidacji, korespondencją),

4) sprawdzeniu prawidłowości i terminowości dokonanych odpisów amortyzacyjnych,

5) ocenie czy składnik aktywów będzie wykorzystywany przez jednostkę w przyszłym roku bądź czy ma miejsce trwała utrata wartości uzasadniająca dokonanie odpisu aktualizującego wartość.

Przeprowadzenie inwentaryzacji metodą weryfikacji powinno zostać udokumentowane protokołem weryfikacji oraz odpowiednią adnotacją o przeprowadzonej inwentaryzacji na wydrukach poszczególnych kont. Protokół z inwentaryzacji przeprowadzonej drogą weryfikacji może odnosić się tylko do jednego konta, zespołu kont lub też wszystkich sald kont poddanych weryfikacji. W protokole wskazane jest opisać jakie konta podlegały weryfikacji, podać numery tych kont, salda wynikające z ksiąg rachunkowych przed weryfikacją oraz stan ustalony w wyniku weryfikacji, a także ewentualnie powstałe różnice podlegające odpisaniu. Protokół podpisuje zespół weryfikujący, osoba odpowiedzialna za stan konta (kont) oraz główny księgowy.

Inwentaryzacja - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60