Wyszukaj

Jak szukać?»

Do 30 kwietnia osoby fizyczne prowadzące księgi rachunkowe powinny przekazać do urzędu skarbowego sprawozdanie finansowe za 2014 r.30 kwietnia 2015 r. upływa termin przekazania do PFRON sprawozdania finansowego za 2014 r.Do 30 kwietnia 2015 r. należy złożyć PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 za 2014 r.
Zamknij
Aktualnie jesteś: Bilans 2013 » Inwentaryzacja
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Sposób inwentaryzacji wartości niematerialnych i prawnych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (355) z dnia 1.10.2013

Czy wartości niematerialne i prawne wpisuje się w arkuszach spisu z natury?

Inwentaryzację wartości niematerialnych i prawnych przeprowadza się drogą weryfikacji, a nie spisu z natury.

Co do zasady wartości niematerialne i prawne inwentaryzuje się na ostatni dzień każdego roku obrotowego, przy czym odbywa się to drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych składników (art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o rachunkowości).

Weryfikacja przeprowadzana jest najczęściej przez pracowników księgowości i polega na stwierdzeniu czy określony składnik aktywów istnieje na dzień bilansowy, czy jego wartość jest realna lub czy nastąpiła utrata jego wartości. W praktyce polega ona między innymi na wykonaniu następujących czynności:

1) sprawdzeniu czy dane tytuły (np. programy komputerowe, prawa majątkowe) istnieją i są wykorzystywane w prowadzonej działalności,

2) porównaniu czy saldo z bilansu otwarcia jest zgodne z zestawieniem obrotów i sald sporządzonym na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych,

3) analizie zapisów dotyczących zakupu bądź likwidacji (kwoty zwiększające i zmniejszające wartość poszczególnych tytułów wartości niematerialnych i prawnych) pod kątem ich kompletności, prawidłowości zakwalifikowania i ich porównaniu z właściwymi dokumentami stanowiącymi podstawę dokonanych zapisów (np. fakturami zakupu, protokółami likwidacji, korespondencją),

4) sprawdzeniu prawidłowości i terminowości dokonanych odpisów amortyzacyjnych,

5) ocenie czy składnik aktywów będzie wykorzystywany przez jednostkę w przyszłym roku bądź czy ma miejsce trwała utrata wartości uzasadniająca dokonanie odpisu aktualizującego wartość.

Przeprowadzenie inwentaryzacji metodą weryfikacji powinno zostać udokumentowane protokołem weryfikacji oraz odpowiednią adnotacją o przeprowadzonej inwentaryzacji na wydrukach poszczególnych kont. Protokół z inwentaryzacji przeprowadzonej drogą weryfikacji może odnosić się tylko do jednego konta, zespołu kont lub też wszystkich sald kont poddanych weryfikacji. W protokole wskazane jest opisać jakie konta podlegały weryfikacji, podać numery tych kont, salda wynikające z ksiąg rachunkowych przed weryfikacją oraz stan ustalony w wyniku weryfikacji, a także ewentualnie powstałe różnice podlegające odpisaniu. Protokół podpisuje zespół weryfikujący, osoba odpowiedzialna za stan konta (kont) oraz główny księgowy.

Inwentaryzacja - czytaj także:

Aplikacja dla Księgowych ! - ASYSTENT GOFIN - POZNAJ I POBIERZ - www.asystent.gofin.pl
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
www.PrzewodnikPrenumeratora.gofin.pl
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
WIĘCEJ NA TEN TEMAT W ZASOBACH PŁATNYCH
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60