Wyszukaj

Jak szukać?»

20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin zmiany formy opodatkowania na 2017 r. przez podatników PIT prowadzących działalność gospodarczą20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z kwartalnego ryczałtu ewidencjonowanego20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z ustalania przychodu z wpłat na poczet dostaw towarów i usług20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin złożenia PIT-6 na 2017 r.20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru na 2017 r. podatku liniowego przez podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej23 stycznia 2017 r. (poniedziałek) mija ostateczny termin zawiadomienia o zaprowadzeniu podatkowej księgiLimit przychodów za 2016 r. uprawniający do ryczałtu ewidencjonowanego w 2017 r. wynosi 1.074.400 zł (czytaj)
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Rachunkowość budżetowa  »   Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w księgach urzędu gminy
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w księgach urzędu gminy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (346) z dnia 20.05.2013

Jak ująć w księgach urzędu jednostki samorządu terytorialnego (gminy) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonymi w trybie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?

1.1. Zadania gmin oraz obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i porządku

Zadania gmin oraz obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i porządku, a także warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów regulują przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.). Z przepisów art. 3 tej ustawy wynika m.in., że utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy. Gminy zobowiązane są do zapewnienia czystości i porządku na swoim terenie i stworzenia warunków niezbędnych do ich utrzymania, w tym w szczególności obejmują wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, nadzorują gospodarowanie tymi odpadami oraz ustanawiają selektywne ich zbieranie. Z przepisów art. 6c ust. 1 ww. ustawy wynika obowiązek zorganizowania przez gminy odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Właściciele nieruchomości zobowiązani są - na podstawie zapisów art. 6h ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - do ponoszenia na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obowiązek ponoszenia tej opłaty powstaje, co do zasady, za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec. Stawka opłaty stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, lub ilości zużytej wody z danej nieruchomości, lub powierzchni lokalu mieszkalnego oraz stawki opłaty ustalonej przez radę gminy.

Rada gminy w drodze uchwały:

1) dokonuje wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spośród wymienionych wyżej oraz ustala stawkę takiej opłaty; przy czym przepis dopuszcza stosowanie więcej niż jednej metody ustalenia opłat na obszarze gminy,

2) ustala stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

W przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, rada gminy określa niższe stawki za gospodarowanie tymi odpadami (art. 6k ust. 3 ww. ustawy).

Jednocześnie rada gminy zobowiązana jest - na podstawie regulacji określonych w art. 6l ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - do określenia w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę warunki miejscowe.

Z kolei na właściciela nieruchomości nałożony został - na mocy przepisu art. 6m ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - obowiązek złożenia do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. Dla zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości tej opłaty i ułatwienia składania ww. deklaracji rada gminy określa również wzory tych deklaracji, a także warunki i tryb ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej (art. 6n ww. ustawy). W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość tej opłaty, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze (art. 6o ww. ustawy). Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy (art. 6r ust. 1 ww. ustawy).


1.2. Konta służące do ewidencji należnych gminie opłat za gospodarowanie odpadami

Przepis art. 6q ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowi, że w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.), z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. Oznacza to, że ewidencja opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinna być prowadzona w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 208, poz. 1375). Rozporządzenie to w § 2 ust. 1 pkt 9 definiuje podatki poprzez odesłanie do definicji zawartej w art. 3 pkt 3 Ordynacji podatkowej, z której wynika m.in., że przez podatki rozumie się również opłaty oraz niepodatkowe należności budżetowe.

Prowadzenie rachunkowości podatkowej odbywa się przy pomocy komórki rachunkowości, tj. komórki organizacyjnej w urzędzie jednostki samorządu terytorialnego (np. w urzędzie gminy). Zadaniem tej komórki rachunkowości jest m.in.:

1) prowadzenie w księgach rachunkowych prawidłowej ewidencji przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatków,

2) sprawdzanie terminowości wpłat należności przez podatników,

3) dokonywanie rozliczeń podatników z tytułu wpłat, nadpłat i zaległości,

4) przygotowywanie sprawozdań.

Ewidencja podatków jest integralną częścią ewidencji księgowej urzędu jednostki samorządu terytorialnego (np. gminy) i jest prowadzona z wykorzystaniem kont syntetycznych planu kont urzędu jako jednostki budżetowej (§ 9 ust. 1 ww. rozporządzenia). Z przepisów § 11 ust. 1 ww. rozporządzenia wynika, że dla prowadzenia ewidencji z tytułu podatków korzysta się w szczególności z kont syntetycznych planu kont urzędu, w tym m.in. z kont:

  • 130 "Rachunek bieżący urzędu",
     
  • 221 "Należności z tytułu dochodów budżetowych",
     
  • 720 "Przychody z tytułu dochodów budżetowych".

Na koncie 221 "Należności z tytułu dochodów budżetowych" ujmuje się m.in. rozrachunki z podatnikami z tytułu należnych i wpłacanych przez nich podatków, które podlegają przypisaniu na ich kontach. Na stronie Wn tego konta ujmuje się w szczególności przypisy należności w korespondencji ze stroną Ma konta 720 "Przychody z tytułu dochodów budżetowych".

Należne gminie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlegają przypisaniu w ewidencji podatków prowadzonych przez komórkę rachunkowości w urzędzie gminy, zapisem:

      - Wn konto 221 "Należności z tytułu dochodów budżetowych",
      - Ma konto 720 "Przychody z tytułu dochodów budżetowych".

Natomiast uregulowanie należności z ww. tytułu ujmowane jest zapisem:

      - Wn konto 101 "Kasa" lub 130 "Rachunek bieżący urzędu",
      - Ma konto 221 "Należności z tytułu dochodów budżetowych".

Rachunkowość budżetowa - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60