Wyszukaj

Jak szukać?»

20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin zmiany formy opodatkowania na 2017 r. przez podatników PIT prowadzących działalność gospodarczą20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z kwartalnego ryczałtu ewidencjonowanego20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z ustalania przychodu z wpłat na poczet dostaw towarów i usług20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin złożenia PIT-6 na 2017 r.20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru na 2017 r. podatku liniowego przez podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej23 stycznia 2017 r. (poniedziałek) mija ostateczny termin zawiadomienia o zaprowadzeniu podatkowej księgiLimit przychodów za 2016 r. uprawniający do ryczałtu ewidencjonowanego w 2017 r. wynosi 1.074.400 zł (czytaj)
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne  »   Ochrona ze względu na wiek przedemerytalny
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Ochrona ze względu na wiek przedemerytalny

Dodatek do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 (334) z dnia 10.02.2013

Pracownik podlega ochronie przed wypowiedzeniem stosunku pracy w okresie 4 lat przed osiągnięciem wieku, w którym może przejść na emeryturę, z tym że wiek ten od 1 stycznia 2013 r. jest stopniowo podwyższany, aż docelowo wyniesie 67 lat.

Reforma emerytalna nie zmieniła zasad ochrony zatrudnienia pracowników w wieku przedemerytalnym. Określający tę ochronę art. 39 K.p. obowiązuje nadal w dotychczasowym brzmieniu i odwołuje się do wieku emerytalnego, uprawniającego do przejścia na emeryturę na podstawie ustawy emerytalnej. Zatem zgodnie z powołaną normą, pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.


Uwaga!
W odniesieniu do pracowników, dla których nabycie prawa do emerytury jest uzależnione wyłącznie od osiągnięcia wieku emerytalnego (bez konieczności wykazania okresów podlegania ubezpieczeniu) doniosłość prawną traci określony w art. 39 K.p. warunek polegający na tym, że okres zatrudnienia, w którym pracownik korzysta z ochrony przedemerytalnej powinien umożliwiać mu uzyskanie prawa do emerytury z jego osiągnięciem. Ochrona przedemerytalna tych pracowników jest bowiem uzależniona wyłącznie od ich wieku, a okres zatrudnienia nie ma wpływu na prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego, lecz tylko na ich wysokość. Takie stanowisko zajął Główny Inspektorat Pracy w piśmie z dnia 27 maja 2010 r. (znak: GPP-426-4560-32-1/10/PE/RP).

Aktualnie ochroną przed wypowiedzeniem są objęte pracownice między 56 a 60 rokiem życia i pracownicy pomiędzy 61 a 65 rokiem życia. Po wejściu w życie ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. poz. 637) docelowo ochroną będą objęte osoby w wieku od 63 do 67 lat.

Ważne: Pracownicy, którzy w dniu 1 stycznia 2013 r. są objęci ochroną wynikającą z art. 39 K.p. lub osoby, które mogłyby być nią objęte, jeżeli w tym dniu pozostawałyby w stosunku pracy - są objęci tą ochroną przez czas do osiągnięcia "nowego" wieku emerytalnego.

Oznacza to w praktyce, że osoby chronione w dniu 1 stycznia 2013 r. (czyli kobiety urodzone w latach 1953-1956 oraz mężczyźni urodzeni w latach 1948-1951) będą korzystały z ochrony aż do osiągnięcia "podwyższonego" wieku uprawniającego do emerytury nawet, jeśli potrwa to dłużej niż 4 lata.

Wypowiedzenie umowy pracownikowi w wieku przedemerytalnym jest dopuszczalne w razie likwidacji pracodawcy lub ogłoszenia jego upadłości (art. 411 § 1 K.p.). Ponadto stosowanie art. 39 K.p. jest wyłączone - zgodnie z art. 40 K.p. - w razie uzyskania przez pracownika w okresie ochrony przedemerytalnej prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60