Wyszukaj

Jak szukać?»

20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin zmiany formy opodatkowania na 2017 r. przez podatników PIT prowadzących działalność gospodarczą20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z kwartalnego ryczałtu ewidencjonowanego20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z ustalania przychodu z wpłat na poczet dostaw towarów i usług20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin złożenia PIT-6 na 2017 r.20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru na 2017 r. podatku liniowego przez podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej23 stycznia 2017 r. (poniedziałek) mija ostateczny termin zawiadomienia o zaprowadzeniu podatkowej księgiLimit przychodów za 2016 r. uprawniający do ryczałtu ewidencjonowanego w 2017 r. wynosi 1.074.400 zł (czytaj)
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Składki ZUS  »   Rozliczenie składkowo-podatkowe członka zarządu spółki z o.o. zatrudnionego na ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Rozliczenie składkowo-podatkowe członka zarządu spółki z o.o. zatrudnionego na podstawie umowy o pracę

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (354) z dnia 10.12.2013

Pracownik zatrudniony na stanowisku dyrektora został powołany na członka zarządu spółki. Funkcję tę pełni w ramach zawartej wcześniej umowy o pracę (wypowiedzeniem zmieniającym dokonano zmiany stanowiska na członek zarządu-dyrektor oraz wysokości wynagrodzenia). Pracownik obecnie otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze, premię miesięczną oraz wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji. Czy wszystkie te przychody podlegają oskładkowaniu?

Tak. Jeżeli członek zarządu funkcję tę pełni na podstawie zawartej umowy o pracę, wówczas podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu jako pracownik. Uzyskiwane przez niego przychody z umowy o pracę stanowią przychody z tytułu stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ustawy o pdof.

W podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne pracowników uwzględnia się przychody w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Przychodem tym, zgodnie z art. 12 ustawy o pdof, są wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężna świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. W podstawie wymiaru składek nie należy uwzględniać wynagrodzenia chorobowego i zasiłków oraz rodzajów przychodów wymienionych w rozporządzeniu składkowym. Przy czym w podstawie wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne uwzględnia się wynagrodzenie chorobowe oraz pomniejsza się tę podstawę o kwoty składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe finansowane przez pracownika (art. 81 ust. 5 i 6 ustawy zdrowotnej).

W świetle powyższego, w podstawie wymiaru składek ZUS należy uwzględnić wszystkie z wymienionych w pytaniu Czytelnika przychody. Podlegają one również opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 32 ustawy o pdof.


Zwracamy uwagę!
Gdyby członek zarządu pełnił tę funkcję na podstawie powołania i dodatkowo był zatrudniony na podstawie umowy o pracę (wykonując czynności niezwiązane z byciem członkiem zarządu), to uzyskiwane przez niego przychody z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu nie byłyby oskładkowane. Pełnienie funkcji członka zarządu na podstawie powołania nie jest tytułem do ubezpieczeń wymienionym w ustawach o sus i zdrowotnej. Przychody te zakwalifikowane jako przychody z działalności wykonywanej osobiście (art. 13 pkt 7 ustawy o pdof) należałoby opodatkować na zasadach określonych w art. 41 ustawy o pdof, czyli w wysokości 18% dochodu (przychodu uzyskanego przez członka zarządu pomniejszonego o zryczałtowane koszty uzyskania przychodów w wysokości 111,25 zł miesięcznie).

  Przykład  

Osoba zatrudniona w spółce z o.o. na podstawie umowy o pracę równocześnie pełni w tej spółce funkcję członka zarządu na podstawie powołania (w ramach umowy o pracę wykonuje inne czynności niż te, które należą do jej obowiązków jako członka zarządu spółki).

W listopadzie 2013 r. uzyskała ona wynagrodzenie z tytułu stosunku pracy w wysokości 6.000 zł oraz wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji członka zarządu w kwocie 1.000 zł. Pracownikowi przysługują podstawowe koszty uzyskania przychodów i złożył pracodawcy PIT-2. Spółka z o.o. dokonała następujących wyliczeń:

  • z umowy o pracę:
wyszczególnienie poz.  obciążenia
składkowo-
-podatkowe
wynagrodzenie za pracę - 1 - 6.000,00 zł
podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (poz. 1) - 2 - 6.000,00 zł
składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika
(poz. 2 x 9,76% + poz. 2 x 1,5% + poz. 2 x 2,45%)
- 3 - 822,60 zł
podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (poz. 1 - 3) - 4 - 5.177,40 zł
składka na ubezpieczenie zdrowotne (poz. 4 x 9%) - 5 - 465,97 zł
składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku (poz. 4 x 7,75%) - 6 - 401,25 zł
podstawa opodatkowania (poz. 1 - 111,25 zł - poz. 3), po zaokrągleniu - 7 - 5.066,00 zł
zaliczka na podatek dochodowy (poz. 7 x 18%) - 46,33 zł - 8 - 865,55 zł
zaliczka do przekazania do urzędu skarbowego (poz. 8 - 6), po zaokrągleniu - 9 - 464,00 zł
kwota wypłaty (poz. 1 - 3 - 5 - 9) - 10 - 4.247,43 zł

Spółka z własnych środków opłaca część składek na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy i FGŚP.

  • z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu:
wyszczególnienie poz.  obciążenia
podatkowe
wynagrodzenie za pracę - 1 - 1.000,00 zł
podstawa opodatkowania (poz. 1 - 111,25 zł), po zaokrągleniu - 2 - 889,00 zł
zaliczka na podatek dochodowy (poz. 2 x 18%), po zaokrągleniu - 3 - 160,00 zł
kwota wypłaty (poz. 1 - 3) - 4 - 840,00 zł
Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Składki ZUS - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60