Wyszukaj

Jak szukać?»

Do 30 kwietnia osoby fizyczne prowadzące księgi rachunkowe powinny przekazać do urzędu skarbowego sprawozdanie finansowe za 2014 r.30 kwietnia 2015 r. upływa termin przekazania do PFRON sprawozdania finansowego za 2014 r.Do 30 kwietnia 2015 r. należy złożyć PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 za 2014 r.
Zamknij
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Ryczałt za używanie prywatnego samochodu dla celów służbowych a składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (319) z dnia 1.07.2012

Pracownikom ośrodka pomocy społecznej dojeżdżającym do podopiecznych jest wypłacany ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych. Czy ryczałt ten podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i oskładkowaniu?

Ryczałt za używanie prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych w jazdach lokalnych stanowi przychód ze stosunku pracy, który co do zasady podlega opodatkowaniu. Przy czym wolny od podatku dochodowego jest zwrot kosztów poniesionych przez pracownika z tytułu używania pojazdu stanowiącego własność pracownika dla potrzeb zakładu pracy w jazdach lokalnych, jeżeli obowiązek ponoszenia tych kosztów przez zakład pracy albo możliwość przyznania prawa do zwrotu tych kosztów wynika wprost z przepisów innych ustaw. Zwrot ten korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego do wysokości miesięcznego ryczałtu pieniężnego albo do wysokości nieprzekraczającej kwoty ustalonej przy zastosowaniu stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, określonych w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra, jeżeli przebieg pojazdu, z wyłączeniem wypłat ryczałtu pieniężnego, jest udokumentowany w ewidencji przebiegu pojazdu prowadzonej przez pracownika. Powyższe wynika z art. 21 ust. 1 pkt 23b ustawy o pdof. Odrębne przepisy, o których mowa wyżej, to rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych… (Dz. U. nr 27, poz. 271 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 121 ust. 3c ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) pracownikowi socjalnemu, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku, przysługuje zwrot kosztów przejazdów z miejsca pracy do miejsca wykonywania przez niego czynności zawodowych, w przypadku braku możliwości zapewnienia dojazdu środkami pozostającymi w dyspozycji zatrudniającego go pracodawcy.

Ważne: Skoro przepis rangi ustawowej przewiduje możliwość przyznania pracownikowi socjalnemu wykonującemu pracę socjalną w środowisku zwrot kosztów przejazdów związanych z wykonywaniem obowiązków zawodowych należy przyjąć, iż świadczenia wypłacane na jego podstawie korzystają ze zwolnienia podatkowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 23b ustawy o pdof.

Uwzględniając powyższe, wypłacone pracownikom ośrodka pomocy społecznej dojeżdżającym do podopiecznych ryczałty, tytułem zwrotu kosztów używania pojazdów stanowiących ich własność do celów związanych z wykonywaniem obowiązków służbowych w jazdach lokalnych, przyznane na podstawie art. 121 ust. 3c ustawy o pomocy społecznej, korzystają - do wysokości miesięcznego ryczałtu określonego rozporządzeniem z dnia 25 marca 2002 r. - ze zwolnienia od podatku dochodowego.

Rozstrzygnięcie składkowe

Zwrot kosztów używania w jazdach lokalnych przez pracowników, dla potrzeb pracodawcy, pojazdów niebędących własnością pracodawcy - do wysokości miesięcznego ryczałtu pieniężnego określonego w przepisach ww. rozporządzenia z dnia 25 marca 2002 r. jest zwolniony z oskładkowania. Tak wynika z § 2 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. nr 161, poz. 1106 z późn. zm.), dalej rozporządzenia składkowego.

Składki ZUS - czytaj także:

Aplikacja dla Księgowych ! - ASYSTENT GOFIN - POZNAJ I POBIERZ - www.asystent.gofin.pl
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
www.PrzewodnikPrenumeratora.gofin.pl
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
WIĘCEJ NA TEN TEMAT W ZASOBACH PŁATNYCH
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60